A
a (an) art. 一(个、件…)     =>   =>
abandon[ə'bænd(ə)n] vt. 放弃,遗弃     =>   =>
ability[ə'bɪlɪtɪ] n.能力;力量;智慧,才智;天资     =>   =>
able ['eɪb(ə)l]a. 能够;有能力的     =>   =>
be able to do sth能,会     =>   =>
abnormal [əb'nɔːm(ə)l]a.反常的,异常的;变态的     =>   =>
aboard[ə'bɔːd] prep.& adv. 在(船/飞机/车)上,上(船/飞机/车)     =>   =>
about [ə'baʊt]ad. 大约;到处;四处prep. 关于;在各处;四处     =>   =>
above[ə'bʌv] prep. 在…上面a. 上面的ad. 在…之上     =>   =>
abroad[ə'brɔːd] ad. 到(在)国外     =>   =>
absence['æbsəns]n. 不在,缺席,缺乏,     =>   =>
absent ['æbsənt,æb'sent] a. 缺席,不在     =>   =>
absolute['æbsəlju:t,,æbsə'lju:t] a. 完全的,绝对的     =>   =>
absorb[əb'sɔ:b]vt. 吸收(光,热,水等);吸引(注意);吸收,理解(知识等)     =>   =>
abstract['æbstrækt,æb'strækt]a. 抽象的n.抽象,抽象概念,抽象性;摘要,梗概 vt. 提取,抽取;做…的摘要     =>   =>
absurd[əb'sə:d]a. 荒谬的,荒唐的     =>   =>
abundant [ə'bʌndənt] a. 大量的,充足的     =>   =>
abuse ə'bju:z,ə'bju:s] vt. 侮辱,滥用,虐待     =>   =>
academic[,ækə'demik]a. 学校的,学院的;学术性的;纯理论的,不切实际的n. 大学教师;专业学者     =>   =>
academy[ə'kædəmi]n. 专科院校     =>   =>
accelerate [ək'seləreit] vt. & vi.(使)加快,(使)增速     =>   =>
accent ['æksənt,æk'sent] n.口音,腔调;重音,重音符号;强调,重点 [æk'sent] vt. 重读     =>   =>
accept[ək'sept]vt. 接受     =>   =>
access['ækses] n.通道,入口;接近[取得]…的方法[权利等] vt. 存取(计算机文件)     =>   =>
accident ['æksidənt] n. 事故,意外的事     =>   =>
accommodation [ə,kɔmə'deiʃən] n. 住处(尤指仅供短期使用的)     =>   =>
accompany[ə'kʌmpəni]vt. 陪伴,陪同;伴奏     =>   =>
accomplish [ə'kʌmpliʃ] vt. 完成,实现     =>   =>
according to 按照,根据     =>   =>
account[ə'kaunt]n. 账,账户;记述,描述,报道vi. 解释;说明 vt. 认为     =>   =>
accumulate [ə'kju:mjuleit] vt. 积累,增加     =>   =>
accurate['ækjurət]a. 精确的,准确的     =>   =>
accuse [ə'kju:z] vt. 指控,控告,指责     =>   =>
accustomed[ə'kʌstəmd]a. 习惯的     =>   =>
ache[eik]vi.& n. 痛,疼痛     =>   =>
achieve [ə'tʃi:v] vt. 达到,取得     =>   =>
achievement [ə'tʃi:vmənt] n. 成就;功绩;达到;完成     =>   =>
acid ['æsid] a. 酸味的,酸的;尖刻的n.〈化〉酸     =>   =>
acknowledge[ək'nɔlidʒ]vt. 承认,供认;告知已收到;鸣谢,感谢     =>   =>
acquire[ə'kwaiə]vt. (靠自己的能力努力)获得,得到     =>   =>
across [ə'krɔs,ə'krɔ:s] prep. 横过,穿过     =>   =>
act[ækt]n. 法令,条例 v. (戏)表演,扮演(角色演出(戏);行动,做事     =>   =>
action ['ækʃən]n .行动,活动;所做之事,行为;情节;作用,功能     =>   =>
active ['æktiv] a. 积极的,主动的     =>   =>
activity[æk'tivəti]n. 活动性,活力     =>   =>
actor['æktə]n. 男演员     =>   =>
actress['æktris]n. 女演员     =>   =>
actual['æktʃuəl]a. 实际的;现实的     =>   =>
ad n.广告     =>   =>
AD/A.D. abbr.Anno Domini 〈美〉公元     =>   =>
adapt [ə'dæpt] vt. 适应,改编     =>   =>
add [æd] vt. 添加,增加     =>   =>
addicted[ə'diktid]a. 上瘾的     =>   =>
addition[ə'diʃən]n.加;加法;增加的人或事物     =>   =>
address [ə'dres] n. 地址;演说,演讲 vt. 向…讲话,向…发表演说;写信给…;称呼;在(信封或包裹等)上写上收信人的姓名、地址     =>   =>
adequate ['ædikwit] a. 充分的,足够的;适当的,胜任的     =>   =>
adjust[ə'dʒʌst]vt.调整,调节,校准,使适合     =>   =>
adjustment [ə'dʒʌstmənt]n. 调整,调节     =>   =>
administration[əd,mini'streiʃən] n.实行,执行;管理,经营,支配 ;政府,内阁     =>   =>
admirable['ædmərəbl] a. 令人称赞的;令人钦佩的     =>   =>
admire [əd'maiə]v. 钦佩;羡慕     =>   =>
admission[əd'miʃən]n. 准许进入;入场费,入场券;承认,供认     =>   =>
admit [əd'mit] vt. 承认,准许(入场,入学,)     =>   =>
adolescence [,ædəu'lesəns,-sənsi] n. 青少年      =>   =>
adopt [ə'dɔpt] vt. 采用,收养     =>   =>
adore [ə'dɔ:] vt. 爱慕;崇拜;非常喜欢     =>   =>
adult ['ædʌlt,ə'dʌlt] n. 成年人     =>   =>
advance [əd'vɑ:ns,əd'væns] v. 推进,促进;前进     =>   =>
advantage[əd'vɑ:ntidʒ,əd'væn-]n. 优点;好处     =>   =>
adventure[əd'ventʃə]n. 冒险;奇遇     =>   =>
advertise['ædvətaiz]vt. 公布,宣传 vt. & vi.(给…)做广告宣传     =>   =>
advertisement[əd'və:tismənt,,ædvə'taizmənt]n. 广告     =>   =>
advice [əd'vais] n. 忠告,劝告,建议     =>   =>
advise[əd'vaiz]vt. 忠告,劝告,建议     =>   =>
advocate ['ædvəkeit,'ædvəkət] vt. 提倡,主张n. 提倡者,拥护者;辩护律师,辩护人     =>   =>
affair[ə'fεə] n. 事,事情     =>   =>
affect [ə'fekt,'æfekt]vt. 影响;感动;假装     =>   =>
affection[ə'fekʃən]n. 喜爱,爱;〈心〉感情     =>   =>
afford [ə'fɔ:d] vt. 负担得起(…的费用);抽得出(时间);提供     =>   =>
afraid[ə'freid]a. 害怕的;担心     =>   =>
be afraid of 害怕,担忧     =>   =>
Africa['æfrikə]n. 非洲     =>   =>
African['æfrikən] a. 非洲的,非洲人的n. 非洲人     =>   =>
after ['ɑ:ftə,'æf-] ad. 在后;后来prep. 在…之后;在后面 conj. 在…以后     =>   =>
after all 毕竟;究竟     =>   =>
afternoon [ɑːftə'nuːn]n. 下午,午后     =>   =>
afterward(s) ['ɑ:ftəwəd,'æf-]ad. 然后,后来     =>   =>
again [ə'ɡen,-'ɡein]ad. 再一次;再,又     =>   =>
again and again 再三地,反复地     =>   =>
once again 再次     =>   =>
against [ə'genst;ə'geɪnst]prep. 对着,反对     =>   =>
age[eɪdʒ] n. 年龄;时代     =>   =>
at the age of 在……岁时     =>   =>
agency['eidʒənsi]n.代理处,行销处,代理,中介     =>   =>
agent ['eidʒənt]n.代理人,代理商;经纪人;作用者,原动力,动因;作用剂     =>   =>
aggressive[ə'ɡresiv] a. 好争斗的,挑衅的,侵略性的     =>   =>
ago[ə'ɡəu]ad. 以前     =>   =>
agree [ə'ɡri:] vt. 同意;应允 vi.同意,赞成…的意见,与…一致,承认,适合     =>   =>
agree to do sth 同意;赞成     =>   =>
agree with sb与某人(观点)一致,同意(赞同)某人的意见 ;与…相符,与…一致;(气候/食物等)适合于     =>   =>
agreement [ə'ɡri:mənt]n. 协定,协议,契约;达成协议;同意     =>   =>
agriculture ['æɡrikʌltʃə] n. 农业,农学     =>   =>
ahead [ə'hed]ad. 在前,向前     =>   =>
aid[eid]n. 援助;救护;辅助器具     =>   =>
aim [eɪm]n.目的;目标 v. 计划,打算;瞄准;针对     =>   =>
air [eə]n. 空气;大气     =>   =>
by air 乘飞机     =>   =>
aircraft ['eəkrɑːftn. 飞机 (单复数同)     =>   =>
airline ['εəlain] n. 航空公司     =>   =>
airmail['eəmeɪl] n. 航空邮件vt. 航空邮寄;<谑>投,掷,抛 adj. 航空邮件的;航空邮递(用)的 adv. 通过航空邮寄     =>   =>
airport['eəpɔːt] n. 航空站,飞机场     =>   =>
alarm[ə'lɑːm] vt. 警告;使惊慌 n. 警钟,警报器,闹钟     =>   =>
album['ælbəm]n. 粘贴簿,集邮簿,相册;唱片     =>   =>
alcohol ['ælkəhɒl]n. 酒;酒精;含酒精的饮料     =>   =>
alike [ə'laɪk] a.同样的,相像的 adv. 同样地     =>   =>
alive[ə'laɪv] a. 活着的,存在的;有活力的     =>   =>
all [ɔːl]ad. 全部地 a. 全(部);所有的;总;整 pron. 全部;全体人员     =>   =>
all over 到处     =>   =>
all over the country/world 遍及全国     =>   =>
in all 总共;总计     =>   =>
not at all 别客气     =>   =>
allow[ə'laʊ] vt. 允许,准许;承认;给予     =>   =>
allowance[ə'laʊəns] n. 津贴,补助,零用钱     =>   =>
almost ['ɔːlməʊst]ad. 几乎,差不多     =>   =>
alone [ə'ləʊn]a. 单独的,孤独的     =>   =>
along [ə'lɒŋ]ad. 向前;和…一起;一同prep. 沿着;顺着     =>   =>
alongside[əlɒŋ'saɪd] adv. 靠着边,沿着边 prep.(表示位置)在…旁边;沿着…的边;与…并排靠拢着;(表示比较)与…放在一起比较;(表示伴随)与…一起,与…一道     =>   =>

aloud[ə'laʊd] ad. 大声地;出声地     =>   =>
already[ɔːl'redɪ] ad. 已经     =>   =>
also ['ɔːlsəʊ]ad. 也;同样;而且     =>   =>
alternative [ɔːl'tɜːnətɪv;ɒl-]n. 可能性中的选择,可能性之一;a. 可用来代替其他事物的,另一可选的,其他的     =>   =>
although[ɔ:l'ðəu]conj. 虽然,尽管;但是;     =>   =>
attitude ['ætɪtjuːd]n. 态度     =>   =>
altogether[ɔːl'ðəʊ;ɒl-] ad. 总共;完全地;总而言之     =>   =>
always ['ɔːlweɪz;-ɪz]ad. 总是;一直;永远;重复地     =>   =>
amateur [,æmə'tɝ]adj. 业余的,非职业的;外行的 n. 业余爱好者;外行;生手     =>   =>
amaze [ə'meɪz]vt. 使大为吃惊,使惊奇     =>   =>
ambassador(ambassadress) æm'bæsədrɪs]n. 大使(女大使)     =>   =>
ambition[æm'bɪʃ(ə)n] n. 抱负,雄心,野心;渴望得到的东西     =>   =>
ambulance['æmbjʊl(ə)ns] n. 救护车     =>   =>
America[ə'merikə] n. 美国;美洲     =>   =>
American[ə'merikən] a. 美国的;美国人的n. 美国人     =>   =>
among [ə'mʌŋ]prep. 在…中间;在(三个以上)之间     =>   =>
amount[ə'maʊnt] n .数量 vi.(to) 总计,等于     =>   =>
amuse[ə'mjuːz] vt. 使人发笑,逗乐;使消遣,娱乐     =>   =>
amusement [ə'mjuːzm(ə)nt]n. 娱乐,乐趣;娱乐活动,文娱活动     =>   =>
analyse/analyze ['æn(ə)laɪz]vt.分析,分解;解释     =>   =>
analysis [ə'nælɪsɪs] n. 分析;分析报告     =>   =>
ancestor ['ænsestə]n.祖先,祖宗;原型,先驱     =>   =>
ancient 'eɪnʃ(ə)nt]a. 古代的,古老的;年老的     =>   =>
and['æŋgə] conj. 和;又;而     =>   =>
anger ['æŋgə]n. 怒,愤怒 vt. & vi.(使)发怒;激怒     =>   =>
angry['æŋgrɪ] a. 生气的,愤怒的;(天气等)恶劣的;(伤口)疼痛的,发炎的     =>   =>
be angry with生某人的气     =>   =>
animal ['ænɪm(ə)l]n. 动物     =>   =>
ankle['æŋk(ə)l] n. 踝,踝关节     =>   =>
anniversary [ænɪ'vɜːs(ə)rɪ]n. 一周年     =>   =>
announce [ə'naʊns]vt. 宣布,宣告;主持,介绍     =>   =>
annoy [ə'nɒɪ]vt. 使生气,使恼怒     =>   =>
annual ['ænjʊəl]a. 每年的,一年一次的 n. 一年生植物;年刊,年报,年鉴     =>   =>
another[ə'nʌðə] a. 再一;另一;别的;不同的pron. 另一个     =>   =>
one after another 相继地;依次地     =>   =>
answer['ɑːnsə] n. 回答,答复;回信;答案v. 回答,答复;回信;(作出)答案     =>   =>
ant[ænt] n. 蚂蚁     =>   =>
Antarctic[æn'tɑrktɪk] n. 南极洲     =>   =>
anxiety[æŋ'zaɪətɪ] n. 焦虑,担心     =>   =>
anxious ['æŋ(k)ʃəs] a. 忧虑的,焦急的;渴望的     =>   =>
any pron. ['enɪ](无论)哪一个;哪些,任何的;(用于疑问句、否定句)一些;什么 adv. 丝毫,一点     =>   =>
anybody['enɪbɒdɪ] /anyone pron. 任何人,无论谁     =>   =>
anyhow ['enɪhaʊ] ad. 不管怎样;至少;杂乱无章地     =>   =>
anyone['enɪwʌn] pron. 任何人     =>   =>
anything['enɪθɪŋ] pron. 什么事(物);任何事(物)     =>   =>
anyway['enɪweɪ] ad. 不管怎样     =>   =>
anywhere ['enɪweə]ad. 任何地方     =>   =>
apart [ə'pɑːt]adv. 相距,相隔;分离,分开     =>   =>
apartment [ə'pɑːtm(ə)nt] n.一套房间,一户;厅堂,殿堂     =>   =>
apologize /apologiseə'pɑlədʒaɪz] vi. 道歉,谢罪     =>   =>
apology [ə'pɒlədʒɪ]n. 道歉,认错,愧悔     =>   =>
apparent[ə'pær(ə)nt] a. 明显的     =>   =>
appeal ə'piːl] n. 呼吁,恳求;感染力,吸引力vi. 呼吁;有吸引力vt. & vi.上诉     =>   =>
appear[ə'pɪə] vi. 出现,显现;产生,出版     =>   =>
link[lɪŋk] v. 显得,似乎vi. 出现     =>   =>
appearance[ə'pɪər(ə)ns] n. 出现,显露,露面;外观,外貌,外表     =>   =>
appetite['æpɪtaɪt] n. 欲望;胃口,食欲     =>   =>
applaud[ə'plɔːd] vt. 鼓掌;称赞,赞许     =>   =>
apple ['æp(ə)l]n. 苹果     =>   =>
applicant['æplɪk(ə)nt] n.申请人,求职人     =>   =>
application[ˌæplɪ'keɪʃ(ə)n] n.申请,申请表,申请书;实际应用,用途;施用,敷用,涂抹     =>   =>
apply[ə'plaɪ] v. 应用;使用;敷,涂;使刻苦努力;致力于vt. & vi.申请,请求;适用     =>   =>
appoint [ə'pɒɪnt]vt. 任命,提名     =>   =>
appointment[ə'pɒɪntm(ə)nt] n. 约会,约定;任命,委派     =>   =>
appreciate [ə'priːʃɪeɪt;-sɪ-]v. 欣赏;感激     =>   =>
appreciation[əpriːʃɪ'eɪʃ(ə)n;-sɪ-] n. 欣赏,鉴赏;感激;感谢     =>   =>
approach [ə'prəʊtʃ]vt. & vi. 接近,走近,靠近vt.接洽,交涉;着手处理 n. 靠近,接近,临近;通路,入口,途径;方式,方法     =>   =>
appropriate [ə'prəʊprɪət]a. 适当的,恰当的vt. 挪用;占用;盗用     =>   =>
approval [ə'pruːv(ə)l]n. 同意,赞同     =>   =>
approve [ə'pruːv]vt. & vi.赞成,同意 vt. 批准,通过     =>   =>
approximately [ə'prɒksɪmətlɪ]adv. 近似地,大约     =>   =>
April ['eiprəl]n.四月     =>   =>
architecture['ɑːkɪtektʃə] n. 建筑学,建筑术;建筑风格,建筑式样     =>   =>
Arctic n. 北极洲     =>   =>
area['eərɪə] n. 面积;地域,地方,区域;范围,领域     =>   =>
argue ['ɑːgjuː]vi. 争辩;坚决主张;说服;表明     =>   =>
argument['ɑːgjʊm(ə)nt] n.争论,争吵,辩论;说理,论证;论据,论点,理由     =>   =>
arise [ə'raɪz]vi. & link (arose,arisen)v.呈现;出现;发生 vi.起身,起来,起立     =>   =>
arm [ɑːm]n. 臂,支架;(美)武器,武力 v. 以…装备,武装起来     =>   =>
take sth.in one’s arm     =>   =>
army ['ɑːmɪ]n. 军队;大群,大批     =>   =>
around[ə'raʊnd] ad. 在周围;在附近prep. 在…周围;大约     =>   =>
arrange [ə'reɪn(d)ʒ]v. 安排,布置;整理;准备     =>   =>
arrangement[ə'reɪn(d)ʒm(ə)nt] n.安排;解决办法;约定;协议;布置好的东西;改编曲     =>   =>
arrest[ə'rest] vt. 逮捕;拘捕;制止;阻止;吸引     =>   =>
arrival[ə'raɪv(ə)l] n. 到来,到达     =>   =>
arrive [ə'raɪv]vi. 到达;达到     =>   =>
arrive at/in a place 到达,来到     =>   =>
arrow ['ærəʊ]n. 弓箭     =>   =>
art [ɑrt] n. 艺术,美术;技艺     =>   =>
article ['ɑːtɪk(ə)l]n. 文章;东西,物品;冠词     =>   =>
artificial[ɑːtɪ'fɪʃ(ə)l] a. 人造的,假的     =>   =>
artist['ɑːtɪst] n.艺术家     =>   =>
as ad.& conj. 像…一样;如同;因为 prep. 作为,当做     =>   =>
as if/though 好像,似乎,仿佛     =>   =>
ash [æʃ]n. 灰;灰末     =>   =>
ashamed[ə'ʃeɪmd] a. 惭愧;害臊     =>   =>
Asia [eɪʒə]n. 亚洲     =>   =>
Asian['eiʃən] a. 亚洲的,亚洲人的n. 亚洲人     =>   =>
aside [ə'saɪd]adv. 在一边,到旁边     =>   =>
ask [ɑːsk]v. 问,询问;请求,要求;邀请     =>   =>
ask for sth要求…;找…自找麻烦     =>   =>
asleep a. 睡着的,熟睡     =>   =>
aspect n.方面;方位,朝向;面貌,模样,神态     =>   =>
assess vt. 评估     =>   =>
assistvt. & vi. 帮助,促进     =>   =>
assistance n.帮助,援助     =>   =>
assistant n. 助手,助理     =>   =>
associate vt. & vi.(使)发生联系,(使)联合;结交,结伙n. 伙伴,同事     =>   =>
association n.协会,社团;联合,结合,交往     =>   =>
assumption n. 假设,设想     =>   =>
astonish vt. 使惊讶     =>   =>
at prep. 在(几点钟);在(某处)     =>   =>
athlete n.运动员,体育家     =>   =>
Atlantic [ət'læntik]adj.在大西洋里的;近大西洋的 n.(the Atlantic)大西洋     =>   =>
atmosphere[ 'ætməsfɪə]n. 大气;气氛     =>   =>
atom ['ætəm]n.原子;原子能;微粒,微量     =>   =>
attach [ə'tætʃ]vt. & vi. 贴上;系;附上     =>   =>
attack [ə'tæk]vt. 攻击,袭击     =>   =>
attempt [ə'tem(p)t]vt. 试图,尝试     =>   =>
attend [ə'tend]v. 看护,照料,服侍;出席,参加;注意,听     =>   =>
attention[ə'tenʃ(ə)n] n. 注意,关心     =>   =>
pay attention (to) 注意     =>   =>
attitude ['ætɪtjuːd] n. 态度,看法     =>   =>
attract [ə'trækt]v. 吸引,引起     =>   =>
audience ['ɔːdɪəns]n. 观众,听众     =>   =>
August [ɔː'gʌst]n. 八月     =>   =>
aunt [ɑːnt]n. 伯母;舅母;婶;姑;姨     =>   =>
Australia [ɒ'streɪlɪə]n. 澳洲;澳大利亚     =>   =>
Australian[ɑ'strelɪən] a. 澳洲的,澳大利亚人的 n. 澳大利亚人     =>   =>
author['ɔːθə] n.著作家,作者;创造者,创始人;发起人     =>   =>
authority [ɔː'θɒrɪtɪ]n.权力,职权;官方,当局; 权威,专家     =>   =>
automatic ['ɔtə'mætɪk]a. 自动的;不假思索的,无意识的;必然发生的 n.能自动运转的机器或器械     =>   =>
autumn['ɔːtəm] n. 秋天,秋季     =>   =>
available[ə'veɪləb(ə)l] a. 可用到的,可利用的, 有用的,有空的,接受探访的     =>   =>
avenue['æv(ə)njuː] n. 林阴道,大街;途径,手段     =>   =>
average['æv(ə)rɪdʒ] a. 平均的;普通的 n. 平均数     =>   =>
avoid [ə'vɒɪd]v. 避免,躲开,逃避     =>   =>
awake [ə'weɪk] (awoke,awoken) v. 唤醒 醒着的     =>   =>
award[ə'wɔːd] n. 奖品,奖励 vt. 授予,奖给;判给     =>   =>
aware [ə'weə]a. 意识到的,知道的     =>   =>
away[ə'weɪ] ad. 离开;远离     =>   =>
be away from 远离     =>   =>
go/run away 逃跑;使流走(掉)     =>   =>
awful['ɔːfʊl] a. 糟糕的,可怕的,惊人的;非常的,极大的     =>   =>
awkward['ɔːkwəd] a. 笨拙的,不灵活的;难操纵的,使用不便的;尴尬的,棘手的     =>   =>

B
baby ['beɪbɪ]n. 婴儿     =>   =>
bachelor ['bætʃələ]n. 单身汉;获得学士学位的人     =>   =>
back [bæk]ad. 回(原处);向后a. 后面n. 背后,后部;背     =>   =>
background ['bækgraʊnd]n.(画等的)背景,底色;背景情况;个人背景资料     =>   =>
backward['bækwəd] (s) adv. a. 向后地[的],相反地[的],追溯,退步,由好变坏     =>   =>
bacon ['beɪk(ə)n]n[U] 咸猪肉,熏猪肉     =>   =>
bacterium[bæk'tɪərɪəm] (pl. Bacteria) n. 细菌     =>   =>
bad[bæd] (worse,worst) a. 坏的;有害的,不利的;严重的     =>   =>
badly['bædlɪ] ad. 坏,恶劣地     =>   =>
badminton ['bædmɪnt(ə)n]n. 羽毛球     =>   =>
bag[bæg] n. 书包;提包;袋子     =>   =>
baggage['bægɪdʒ] n. 行李     =>   =>
bake beɪk]v. 烤;烘(面包)     =>   =>
bakery['beɪk(ə)rɪ] n.面包房,面包店;烘烤食品(面包、糕点等的总称)     =>   =>
balance['bæl(ə)ns] n. 平衡;天平,秤;结存,结余,余额 vt. & vi. (使)平衡,(使)均衡     =>   =>
ball [bɔːl]n. 球,舞会     =>   =>
ballet['bæleɪ;-lɪ] n. 芭蕾舞     =>   =>
balloon [bə'luːn]n.气球     =>   =>
bamboo[bæm'buː] n.竹,竹竿     =>   =>
ban [bæn]vt.禁止     =>   =>
banana[bə'nɑːnə] n.香蕉     =>   =>
band [bænd]n.带,箍;条纹;价值、数量等的范围;无线电的波段,频带;一群,一伙;乐队,乐团 vt.用带绑扎 vt.&vi.结合起来;伙同     =>   =>
bandage ['bændɪdʒ]n.绷带     =>   =>
bank[bæŋk] n.(河,湖的)岸,堤 ,银行     =>   =>
barbecue['bɑ:bikju:]n.户外烧烤     =>   =>
bare[beə] a.光秃秃的,无遮蔽的;赤裸的vt.使赤裸,使露出,使暴露     =>   =>
bargain ['bɑːgɪn]n.(经讨价还价之后)成交商品;廉价货 v.讨价还价     =>   =>
bark [bɑːk]vi.吠叫 vt.大声喊出n.犬吠声,狐狸的嗥叫声     =>   =>
barrier ['bærɪə] n.栅栏,关卡;障碍,隔阂     =>   =>
base [beɪs]n.根据地,基地;(棒球)垒 vt.把…建立在,以…为基础     =>   =>
basement ['beɪsm(ə)nt]n.地下室,地下层     =>   =>
basic['beɪsɪk] a.基本的;基础的;根本的     =>   =>
basin['beɪs(ə)n] n.水盆,脸盆;流域     =>   =>
basis ['beɪsɪs] n.基础,根据     =>   =>
basket ['bɑːskɪt]n.篮子     =>   =>
basketball ['bɑːskɪtbɔːl]n.篮球     =>   =>
bath [bɑːθ] n.洗澡;浴室;澡盆     =>   =>
bathe[beɪð] vi.洗澡;游泳     =>   =>
bathroom ['bɑːθrun.浴室,盥洗室     =>   =>
battery['bæt(ə)rɪ] n.(蓄)电池(组);排炮,炮组;一系列,一套     =>   =>
battle['bæt(ə)l] n.战斗;战役 vt.&vi.与[对]…作战,争斗     =>   =>
bay [beɪ]n.湾;分隔间;低沉的吠声;月桂树vi.(尤指猎犬等)低沉地吠叫     =>   =>
BC/B.C. abbr. before Christ 公元前     =>   =>
be v.是(原形),其人称和时态形式有am,is,are,was,were,being,been;成为;在,存在     =>   =>
beach[biːtʃ] n.海滨,海滩     =>   =>
bear[beə] (bore,borne/born) v.承受,承担;生(孩子),结(果实)忍受;容忍 n.熊     =>   =>
beard[bɪəd] n.(下巴上的)胡须     =>   =>
beast [biːst]n.兽;讨厌的人,粗野凶残的人     =>   =>
beat [biːt] (beat,beaten) v.敲打;跳动;打赢 n.(音乐)节拍     =>   =>
beautiful['bjuːtɪfʊl;-f(ə)l] a.美的,美丽的,美观的     =>   =>
beauty['bjuːtɪ] n.美丽,美人     =>   =>
because [bɪ'kɒz] conj. 因为     =>   =>
because of 因为,由于     =>   =>
become [bɪ'kʌm] (became,become) v.变得,成为     =>   =>
bed n.床     =>   =>
go to bed 去睡觉     =>   =>
make the bed 铺床     =>   =>
bedroom['bedruːm;-rʊm] n.寝室,卧室     =>   =>
bee [biː]n.蜜蜂     =>   =>
beef [biːf]n.牛肉     =>   =>
beer[bɪə] n.啤酒     =>   =>
before[bɪ'fɔː] prep. 在…以前;在…前面ad.以前 conj. 在…之前     =>   =>
beg [beg]v.请求,乞求,乞讨      =>   =>
begin(began,begun)[bɪ'gɪn] v.开始,着手     =>   =>
beginning[bɪ'gɪnɪŋ] n.开始,开端     =>   =>
at the beginning of 在….之初     =>   =>
behalf[bɪ'hɑːf]方面,利益,赞同     =>   =>
on behalf of 代表,为了     =>   =>
behave [bɪ'heɪv]v.守规矩,行为     =>   =>
behaviour/behavior [bɪ'heɪvjə]n.行为,举止,表现     =>   =>
behind[bɪ'haɪnd] prep. (表示位置)在…后面 ad.在后面;向后     =>   =>
belief[bɪ'liːf] n.相信,信任;信念,信仰     =>   =>
believe [bɪ'liːv]v.相信,认为     =>   =>
bell[bel] n.钟,铃,电铃;钟声,铃声     =>   =>
belong [bɪ'lɒŋ]vi.属于,     =>   =>
belong to属于;是(某团体、国家等)的成员     =>   =>
below[bɪ'ləʊ] prep. 在…下面     =>   =>
belt n.[belt](皮)带;区域;地带     =>   =>
bench [ben(t)ʃ] n.长凳;工作台     =>   =>
bend[bend] (bent,bent) vt.使弯曲     =>   =>
beneath [bɪ'niːθ]prep. 在…的下方;在…背面 ;(表示比较)不及,次于;(表示环境)在…影响之下,由于;(对某人来说)不够好 adv.在下面,在底下     =>   =>
beneficial [benɪ'fɪʃ(ə)l]a.有益的,有利的     =>   =>
benefit ['benɪfɪt] vt.&vi.有益于,得益 n.益处,好处;救济金,保险金     =>   =>
beside[bɪ'saɪd] prep. 在…旁边;靠近     =>   =>
besides [bɪ'saɪdz]prep. 除…以外(还有) ad.还有,此外     =>   =>
best[best](good,well的最高级)a.& ad. 最好的;最好地,最n.最好的(人或物)     =>   =>
all the best万事吉利;一路平安;一帆风顺(祝酒或送行时用语)     =>   =>
betray[bɪ'treɪ] vt.背叛,违背     =>   =>
better['betə] (good,well的 比较级) a.& ad.较好的,更好的;好些;更好地;更,更多n.较好的事物;较优者 v.改善;胜过     =>   =>
had better应该,最好还是     =>   =>
between [bɪ'twiːn]prep. 在(两者)之间;在…中间     =>   =>
beyond[bɪ'jɒnd] prep. (表示位置) 在…的那边     =>   =>
bicycle/bike n.['baɪsɪkl]自行车     =>   =>
bid[bɪd] n.企图,努力;喊价,出价,投标vt.&vi.出价,投标vt.命令,吩咐说(问候话);致意     =>   =>
big [bɪg] a.大的     =>   =>
bill[bɪl] n.账单;法案,议案;(美)钞票,纸币     =>   =>
billion['bɪljən] num. 十亿,百亿     =>   =>
bingo['bɪŋgəʊ] n 宾戈游戏;口语中表示全中     =>   =>
biology [baɪ'ɒlədʒɪ]n.生物(学)     =>   =>
bird [bɜːd]n.鸟     =>   =>
birth[bɜːθ] n.出生;诞生     =>   =>
birthday['bɜːθdeɪ] n.生日     =>   =>
birthplace['bɜːθpleɪs] n.出生地;故乡     =>   =>
biscuit['bɪskɪt] n.饼干     =>   =>
bit [bɪt] n.一点,一些,少量的   =>   =>

 a bit (of) 稍微,有一点儿;短时间;短距离     =>   =>
bite[baɪt] (bit,bitten) v.咬;叮     =>   =>
bitter ['bɪtə]a.有苦味的;痛苦的,难过的;严酷的     =>   =>
black[blæk] n.黑色 a.黑色的     =>   =>
blackboard ['blækbɔːd] n.黑板     =>   =>
blame [bleɪm] n.& v.责备;责怪     =>   =>
blank[blæŋk] adj.空白的,空着的;茫然的,无表情的     =>   =>
blanket ['blæŋkɪt] n.毛毯,毯子     =>   =>
bleed[bliːd] vi.流血 vt.勒索;敲诈     =>   =>
bless [bles] vt.求神赐福于     =>   =>
blind[blaɪnd] a.瞎的     =>   =>
block n.大块;(木、石等)块;街区;路障 vt.阻塞;阻挡     =>   =>
blood n.血,血液     =>   =>
blouse['blaʊz] n.宽罩衫;(妇女、儿童穿的)短上衣     =>   =>
blow[bləʊ] n.击;打击(blew,blown) v.吹;刮风;吹气     =>   =>
blue[bluː] n.蓝色a.蓝色的;悲伤的;沮丧的     =>   =>
board [bɔːd]n.木板;布告牌;委员会;(政府的)部 v.上(船、火车、飞机)     =>   =>
boat [bəʊt]n.小船,小舟 vi.乘船,划船vt.用船载运     =>   =>
body['bɒdɪ] n.身体     =>   =>
boil [bɒɪl] v.沸腾;烧开;煮…     =>   =>
bomb[bɒm] n.炸弹vt.&vi.轰炸,投弹于     =>   =>
bond[bɒnd] n 契约,合同,联系,关系;vt.将两个物体牢固结合起来     =>   =>
bone [bəʊn]n.骨头,骨质(复数bones骨骼;骨骸)     =>   =>
bonus ['bəʊnəs] n.分红,奖金     =>   =>
book[bʊk] n.书;本子 v.预定,定(房间、车票等)     =>   =>
boom[buːm]v.繁荣,兴旺     =>   =>
boot [buːt]n.长统靴,高统鞋;后备箱,行李箱;踢vt.踢     =>   =>
border['bɔːdə] n.边,边缘;边界,边境vt.&vi.与…接界,在…的边上     =>   =>
bored [bɔːd]a.无聊的,无趣的,烦人的     =>   =>
boring ['bɔːrɪŋ]a.乏味的,无聊的     =>   =>
born[bɔːn] a.出生     =>   =>
be born 出生于…     =>   =>
borrow['bɒrəʊ] v.(向别人)借用;借     =>   =>
boss [bɒs]n.领班;老板     =>   =>
both[bəʊθ] a.两;双 pron.两者;双方     =>   =>
bother['bɒðə] vt.&vi.打扰,烦扰,搅扰,使恼怒     =>   =>
bottle['bɒt(ə)l] n.瓶子     =>   =>
bottom ['bɒtəm]n.底部;底     =>   =>
bound[baʊnd] vi.跳;弹回 vt.给…划界,限制n.跳,跳跃,跃进     =>   =>
boundary ['baʊnd(ə)rɪ]n.分界线;界线,范围     =>   =>
bow [baʊ]n.弓,弓形物;鞠躬,低头vi.(向…)弯腰;鞠躬     =>   =>
bowl[bəʊl] n.碗     =>   =>
box[bɒks] n.盒子,箱子     =>   =>
boxing['bɒksɪŋ] n.拳击;拳术;做箱(或盒)的材料;装箱;装盒;箱形的罩(或框)     =>   =>
boy[bɒɪ] n.男孩     =>   =>
brain [breɪn] n.脑(子)     =>   =>
brake[breɪk] n.制动器;闸;刹车vt.&vi.刹(车)     =>   =>
branch[brɑːn(t)ʃ] n.树枝;分枝;分公司,分店;支部     =>   =>
brand[brænd] n.商标,牌子;烙印vt.打烙印于,以烙铁打     =>   =>
brave[breɪv] a.勇敢的     =>   =>
bread[bred] n.面包     =>   =>
break[breɪk] n.间隙(broke,broken) v.打破(断,碎);损坏,撕开     =>   =>
break down损坏,发生故障;拆散; 分类;衰弱下来;失败,破产     =>   =>
break out 突然发生,爆发;向外砸开     =>   =>
breakfast['brekfəst]n.早餐     =>   =>
have breakfast吃早饭     =>   =>
breakthrough ['breɪkθruː]n.突破     =>   =>
breast[brest] n.乳房;胸部,胸膛     =>   =>
breath[breθ] n.气息;呼吸     =>   =>
hold one’s breath屏住呼吸     =>   =>
out of breath喘不过气     =>   =>
breathe[briːð] vi.呼吸     =>   =>
brick[brɪk] n.砖;砖块     =>   =>
bride n.新娘     =>   =>
bridegroom n.['braidɡrum]新郎     =>   =>
bridge n.[bridʒ]桥     =>   =>
brief a.简洁的;短暂的,短时间的vt.向…介绍基本情况,作…的摘要n.概要,摘要     =>   =>
bright[brait]] a.明亮的;聪明的     =>   =>
bring[[briŋ](brought,brought) vt.拿来,带来,取来     =>   =>
Britain [['britən]] n.英国;不列颠     =>   =>
British a.['britiʃ]n.英国人 英国的;大不列颠的;英国人的     =>   =>
broad a.宽的,宽大的     =>   =>
broadcast n.广播节目 (broadcast/broadcasted,broadcast/broadcasted,) vt.广播     =>   =>
broom [bru:m]vt.扫除vi.桩顶开花或开裂n.扫帚     =>   =>
brother n.兄;弟 ['brʌðə]]n.兄弟;同事;战友     =>   =>
brown [braun]vt.使变成褐色 n.褐色,棕色 a.褐色的,棕色的     =>   =>
brunch [brʌntʃ]n.[口]早午餐n.早午餐     =>   =>
brush[brʌʃ]vi.刷;擦过;掠过 v.刷;擦 n.刷子     =>   =>
bucket [['bʌkit]] n.铲斗;桶     =>   =>
budget [['bʌdʒit]]vi.编预算,做预算adj. 廉价的n.v.预算;编制预算     =>   =>
build [[bild]]n.构造;体形;体格 (built,built) v.建筑;造     =>   =>
building [['bildiŋ]]v.建筑;建立;增加(build的ing形式)n.建筑物;房屋;大楼     =>   =>
bunch [['bʌntʃ]vi.隆起;打褶;形成一串vt.使成一串;使打褶 n.一束     =>   =>
burden [['bə:dən]vt.使负担;烦扰;装货于n.vt.重负;使背负     =>   =>
burn [bə:n]vi.燃烧;烧毁;发热n.灼伤,烧伤;烙印(-ed,-ed 或 burnt,burnt) v.燃,烧,着火;使烧焦;使晒黑 n.烧伤;晒伤     =>   =>
burst [[bə:st]vt.爆发,突发;爆炸n.爆发,突发;爆炸 v.突然发生;突然发作     =>   =>
bury ['beri]vt.埋;葬     =>   =>
bus [[bʌs]]n.公共汽车     =>   =>
bush[bʊʃ]n.灌木;矮树丛     =>   =>
business ['biznis]n.商业;生意;交易;事情     =>   =>
businessman ['biznismæn]n.商人     =>   =>
busy ['bizi] adj. 忙碌的;热闹的;正被占用的     =>   =>
butcher [['butʃə]vt.屠杀n.屠夫     =>   =>
butter [['bʌtə]]vt.涂黄油于;n.黄油;奶油;     =>   =>
butterfly [['bʌtəflai]]n.蝴蝶;蝶泳;     =>   =>
button [['bʌtən]]n.[计]按钮;钮扣     =>   =>
by [[bai]] prep. 通过;被;依据;经由;在附近;adv.通过;经过;附近     =>   =>
buy [[bai]]vt.购买;获得;贿赂     =>   =>
bye [bai]int. 再见     =>   =>

C
cab [kæb] n.驾驶室;出租汽车;出租马车     =>   =>
cabbage ['kæbɪdʒ] n.卷心菜,洋白菜     =>   =>
cafe ['kæfeɪ;'kæfɪ] n.咖啡馆;餐馆     =>   =>
cafeteria [kæfɪ'tɪərɪə] n.自助餐厅     =>   =>
cage [keɪdʒ] n 笼;鸟笼 vt.把…关入牢中     =>   =>
cake [keɪk] n.蛋糕,糕点;饼 vt.&vi.(使)结块;(使)胶凝     =>   =>
calculate ['kælkjʊleɪt] vt.&vi.计算,估计;打算,旨在     =>   =>
call [kɔːl]n.喊,叫;电话,通话v.称呼;呼唤;喊,叫     =>   =>
call for去接(某人),去取(某物);需要,要求     =>   =>
calm [kɑːm] a.镇静的;沉着的 v.镇静;沉着     =>   =>
camel ['kæm(ə)l]n.骆驼     =>   =>
camera ['kæm(ə)rə]n.照相机;摄像机     =>   =>
camp [kæmp] n.(夏令)营 vi.野营;宿营     =>   =>
campaign [kæm'peɪn] n.战役,运动     =>   =>
can (could) can't = can not modal v.可能;能够;可以 不n.(美)罐头;罐子 (美)垃圾桶 开罐器     =>   =>
Canada ['kænədə] n.加拿大     =>   =>
Canadian [kə'neɪdɪən]a.加拿大的;加拿大人的     =>   =>
cancel ['kæns(ə)l] vt.取消     =>   =>
cancer ['kænsə] n.癌     =>   =>
candidate ['kændɪdeɪt]vt.候选人,应试者     =>   =>
candle ['kænd(ə)l] n.蜡烛     =>   =>
candy ['kændɪ] n.结晶糖,冰糖;〈美〉糖果,巧克力     =>   =>
canteen [kæn'tiːn]n.食堂,水壶     =>   =>
cap [kæp] n.(无檐的或仅在前面有檐的)帽子;(瓶子的)盖;(钢笔等)笔套vt.覆盖,笼罩;胜过,超过     =>   =>
capital ['kæpɪt(ə)l]n.首都,省会;大写;资本     =>   =>
captain ['kæptɪn]n.(海军)上校;船长,舰长;队长     =>   =>
car [kɑː]n.汽车,小卧车     =>   =>
carbon ['kɑːb(ə)n] n.〈化〉碳     =>   =>
card [kɑːd] n.卡,卡片,名片;请帖;明信片;纸牌,扑克牌;办法,手段,妙计     =>   =>
care [keə] n.照料,保护;小心v.介意…,在乎;关心     =>   =>
take care of 照顾;对付,处理     =>   =>
care for喜欢;宠爱;牵挂,注重;愿意要…;照料,服侍;尊重     =>   =>
careful ['keəfʊl;-f(ə)l] a.小心的,仔细的,谨慎的     =>   =>
careless ['keəlɪs] a.粗心的,漫不经心的     =>   =>
carpet ['kɑːpɪt]n.地毯     =>   =>
carriage ['kærɪdʒ] n.四轮马车;车辆;车厢;举止,仪态     =>   =>
carrier ['kærɪə] n.搬运人;送信人;运输工具;带菌者     =>   =>
carrot ['kærət]n.胡萝卜     =>   =>
carry ['kærɪ] vt.拿,搬,带,提,抬,背,抱,运等     =>   =>
carry on经营,从事,忙于;〈非正〉继续进行     =>   =>
carry out抬出去;拿出去;执行;贯彻;完成,实现     =>   =>
cart [kɑːt]n.大车,手推车vt.用车装载     =>   =>
cartoon [kɑː'tuːn] n.漫画;动画片,卡通片     =>   =>
carve [kɑːv]vt.雕刻;切开     =>   =>
case [keɪs]n.情况;病例;案件;真相 ;箱;盒;容器     =>   =>
cash [kæʃ]n.现金,现钞 v.兑现     =>   =>
cast [kɑːst] vt.投,抛;n.投掷,演员阵容     =>   =>
castle ['kɑːs(ə)l]n.城堡     =>   =>
casual ['kæʒjʊəl;-zj-]a.临时的,随便的,非正式的     =>   =>
cat [kæt] n.猫     =>   =>
catastrophe [kə'tæstrəfɪ] n.大灾难      =>   =>
catch [kætʃ] (caught,caught)v.接住;捉住;赶上;染上(疾病)     =>   =>
catch up with追上,赶上;对…产生坏影响;查出来并抓获     =>   =>
category ['kætɪg(ə)rɪ] n.种类,分类     =>   =>
cater ['keɪtə]vt.满足….的需要;承办酒席     =>   =>
cattle ['kæt(ə)l] n.牛(总称),家畜     =>   =>
cause [kɔːz] n.原因,起因 vt.促使,引起,使发生     =>   =>
caution ['kɔːʃ(ə)n]n.小心,谨慎     =>   =>
cautious ['kɔːʃəs] a.小心的,谨慎的     =>   =>
cave [keɪv] n.洞,穴;地窖     =>   =>
ceiling ['siːlɪŋ] n.天花板,顶棚     =>   =>
celebrate ['selɪbreɪt v.庆祝     =>   =>
celebration [selɪ'breɪʃ(ə)n] n.庆祝;庆祝会(仪式)     =>   =>
cell [sel]n.细胞;小牢房,单人小室;电池     =>   =>
cent [sent]n.美分(100 cents = 1 dollar)     =>   =>
centigrade ['sentɪgreɪd] n.摄氏     =>   =>
centimetre/centimeter ['sentɪmiːtə]n.厘米     =>   =>
central ['sentr(ə)l]a.中心的,中央的,重要的,主要的,中枢的,走中间道路的 n.<美>电话总机     =>   =>
centre ['sentə] (美 center ) n.中心,中央     =>   =>
century  n.世纪,百年     =>   =>
ceremony  n.典礼,仪式,礼节,报幕员     =>   =>
certain  a.(未指明真实名称的)某…;确定的,无疑的;一定会…     =>   =>
Certainly  ad.当然,是的;一定,无疑     =>   =>
chain  n.链;链条     =>   =>
chair  n.椅子     =>   =>
chairman  n.主席,会长;议长     =>   =>
chalk  n.粉笔     =>   =>
challenge  n.挑战,邀请比赛;怀疑,质问;艰巨的任务 vt.挑战;质疑     =>   =>
champion  n.冠军;捍卫者,拥护者     =>   =>
Chance  n.机会,可能性     =>   =>
change  n.零钱;找头v.改变,变化;更换;兑换     =>   =>
changeable  a.很可能变化的;常变化的;易变的;可变的     =>   =>
channel  n.频道;通道;水渠     =>   =>
Chaos  n.混乱     =>   =>
chapter  n.(书籍)章     =>   =>
character  n.(汉)字,字体;品格     =>   =>
Characteristic  a.特有的,典型的     =>   =>
charge  v.要求收费;索价;将(电池)充电;控告 n.费用;价钱;管理     =>   =>
chart  n.图表;航海图     =>   =>
chat  n.&vi.聊天,闲谈     =>   =>
Cheap  a.便宜的,贱     =>   =>
Cheat  n.&v.骗取,哄骗;作弊     =>   =>
cheek  n.脸颊     =>   =>
check / cheque  n.检查;批改vt.校对,核对;检查;批改 (美check) n.支票     =>   =>
cheer n.&vi.欢呼;喝彩     =>   =>
cheerful  a.欢乐的,高兴的;使人感到愉快的     =>   =>
cheers   int.杯     =>   =>
cheese  n.奶酪     =>   =>
Chef   n.主厨     =>   =>
chemical  a.化学的 n.化学药品     =>   =>
chemist n.化学家;药剂师     =>   =>
chemistry  n.化学     =>   =>
cheque/check  n.支票     =>   =>
chess  n.棋,国际象棋     =>   =>
chest  n.箱子;盒子;胸部     =>   =>
chew  vt.&vi.咀嚼;咬     =>   =>
chicken  n.鸡;鸡肉     =>   =>
chief  a.主要的;首要的 n.领导,头     =>   =>
child (复children)  n.孩子,儿童     =>   =>
childhood  n.童年,儿童时代     =>   =>
chimney  n.烟囱,烟筒     =>   =>
China  n.中国     =>   =>
Chinese  a.中国的;中国人的;中国话的,汉语的n.中国人;中国话,汉语,中文     =>   =>
chocolate  n.巧克力     =>   =>
choice  n.选择;抉择     =>   =>
choose (chose,chosen)  vt.选择;喜欢;宁愿     =>   =>
chopstick  n.筷子     =>   =>
Christian  n.基督教徒 adj. 信基督教的;     =>   =>
Christmas  n.圣诞节(12月25日)     =>   =>
church  n.教堂;教会     =>   =>
cigar  n.雪茄烟     =>   =>
cigarette  n.纸烟,香烟     =>   =>
cinema  n.电影院;电影     =>   =>
go to the cinema去电影院     =>   =>
circle  n.& vt.圆圈;将…圈起来     =>   =>
circulate  vi.传播,流传;循环;流通vt.使循环;使流通;使传播     =>   =>
circumstance  n.环境,条件,情况;境遇,经济状况     =>   =>
citizen n.公民;居民     =>   =>
city n.市,城市,都市     =>   =>
civil  a.国内的;平民(非军人)的;民用的     =>   =>
civilization n.文明,文化     =>   =>

clap  v&n.拍手;鼓掌     =>   =>
clarify  vt.澄清,解释     =>   =>
class n.(学校里的)班;年级;课     =>   =>
classic  a.(著作,赛事等)最优秀的,(可作)典范的;(病例等)典型的,标准的
(衣服,设计等)传统式样的,典雅的;(因为时已久)著名的;传统的n.文豪,大艺术家;文学名著,经典作品,杰作;优秀的典范     =>   =>
classify  vt.分类     =>   =>
classmate  n.同班同学     =>   =>
classroom  n.教室     =>   =>
clean  vt.弄干净,擦干净 a.清洁的,干净的     =>   =>
cleaner  n.保洁员,清洁工;吸尘器     =>   =>
Clear a.晴朗的,清澈的;无愧的,清白的;清楚的,明白的;畅通的,无阻的 adv.清晰地,清楚地;完全,一直 vi.转晴vt.扫除,清除;(从电脑)消除(数据);证明…无罪;宣告…无罪     =>   =>
clerk  n.书记员;办事员;职员     =>   =>
clever  a.聪明的,伶俐的     =>   =>
click  v.点击;发咔哒声     =>   =>
climate  n.气候     =>   =>
climb v.爬,攀登     =>   =>
clinic  n.诊所     =>   =>
clock  n.钟     =>   =>
clone  v.克隆;n.克隆人     =>   =>
close  a.亲密的;近,靠近 ad.近,靠近 vt.关,关闭     =>   =>
cloth  n.布     =>   =>
clothes  n.衣服;各种衣物     =>   =>
clothing  n.(总称) 衣服     =>   =>
cloud  n.云;云状物;阴影     =>   =>
club n.俱乐部;纸牌中的梅花     =>   =>
coach  n.长途客运汽车;(铁路)旅客车厢;教练,指导 vt.&vi.训练;辅导     =>   =>
coal n.煤;煤块     =>   =>
coast  n.海岸;海滨     =>   =>
coat  n.外套;涂层;表皮;皮毛 vt.给…穿外套;涂上     =>   =>
cock  n.公鸡     =>   =>
coffee  n.咖啡     =>   =>
coin  n.硬币     =>   =>
coincidence  n.巧合     =>   =>
coke  n.焦,焦炭,焦煤;<俚>可卡因vt.把…炼成焦炭vi.炼成焦炭;(常指过度)使用可卡因     =>   =>
cold  a.冷的,寒的 n.寒冷;感冒,伤风     =>   =>
have a cold感冒,受凉,伤风     =>   =>
collar  n.衣领;硬领     =>   =>
colleaguen.同事,同僚     =>   =>
collect  vt.收集,搜集     =>   =>
collection n.收集;收取,领取;收藏品,收集的东西;募集的款项,捐款积聚物;集中在一起的     =>   =>
college  n.学院;专科学校     =>   =>
go to college上大学     =>   =>
collision  n.(意见,看法)的抵触,冲突     =>   =>
colour (美color)  n.颜色 vt.给…着色,涂色     =>   =>
comb  n.梳子 v.梳     =>   =>
combine [kəm'baɪn] vt.&vi.(使)联合,['kɔmbain] n.联合收割机;联合集团     =>   =>
come (came,come)  vi.来,来到     =>   =>
come back回来;记起,回忆起;强烈反驳     =>   =>
come down下来,下落;倒塌,被拆除;代代相传;败落,社会地位降低;
从大城市到小地方;患病,病倒;(降)落到(某人)头上     =>   =>
come from来自某处;出生于;由…造成,源自     =>   =>
come in进来,进入;来到,到达;上市;(潮水)涨;当选;就任;上台     =>   =>
comeon前进,出击;随后跟上;开始工作;登台,出场;开始;来到;
快点;赶紧;加油做;振作起来;进步,发展;偶然发现     =>   =>
come out表,出版;出现,显露;结果是     =>   =>
comfort  n.&vt.安慰;慰问     =>   =>
comfortable a.舒服的;安逸的;丰富的     =>   =>
command  n.& v.命令,指挥     =>   =>
Comment  n.评论     =>   =>
commercial  a.商业的,商务的     =>   =>
commit  vt.犯罪,做错事;把…交托给;使…承担义务     =>   =>
committee  n.委员会     =>   =>
common  a.普通的,一般的;共有的     =>   =>
communicate v.交际;传达(感情,信息等)     =>   =>
communication  n.交流,交际,通讯,信息,消息;通信工具,交通联系     =>   =>
communism  n.共产主义     =>   =>
companion  n.同伴;同事     =>   =>
company n.伴随,陪伴;客人,朋友;一群人;公司     =>   =>
compare  vt.比较,对照     =>   =>
compensate  v.补偿,赔偿     =>   =>
compete  vi.比赛,竞赛     =>   =>
competence  n.能力,技能;(法院的)权限,管辖权     =>   =>
competition  n.比赛;竞争     =>   =>
complete  a.完成的 vt.完成,结束     =>   =>
complex  a.复杂的,难懂的n.综合体,集合体     =>   =>
composition  n.作文;作曲     =>   =>
comprehension  n.理解,理解力     =>   =>
compromise  n.妥协,和解     =>   =>
compulsory  a.强制性的,必修的     =>   =>
computer  n.电子计算机     =>   =>
concentrate  v.集中,浓缩;专心于     =>   =>
concept  n.概念;观念;想法     =>   =>
concern  vt.涉及,关系到 n.(利害)关系,关心,关注, 所关心的事     =>   =>
concert n.音乐会;演奏会     =>   =>
conclude  v.完成,结束     =>   =>
conclusion  n.结束,结尾;信念,意见,结论     =>   =>
concrete  a.实体的,有形的;确实的,明确的,确定的     =>   =>
condition  n.条件,状况     =>   =>
conduct  vt.&vi.引导,带领,担任指挥;控制,管理;传导['kɔndʌkt]n.举止,行为;管理(方式),实施(方式)     =>   =>
conductor  n.管理人;指导者;(车上的)售票员,列车员;乐队指挥     =>   =>
conference  n.会议;讨论,商谈     =>   =>
confident  a.自信的,确信的     =>   =>
confirm  vt.证实     =>   =>
conflict  n.冲突,矛盾;斗争;争执vi.冲突,抵触;争执;战斗     =>   =>
confuse  vt.使困惑,把…弄糊涂;混淆, 把…混同;混乱,搞乱     =>   =>
congratulation n.祝贺,庆贺     =>   =>
connect  vt.连接,把…联系起来     =>   =>
connection  n.连接,联结;联系;关系;连接点;连接物     =>   =>
conscience  n.良心     =>   =>
consequence  n.结果,后果;重要(性),重大     =>   =>
conservationn.保存,保护     =>   =>
consider  vt.&vi.考虑 vt.把…看作,认为;关心,体谅,顾及     =>   =>
considerate a.体贴的,体谅的     =>   =>
consideration  n.体贴,关心;考虑;要考虑的事;报酬,补偿费     =>   =>
consist  v.包含,组成,构成     =>   =>
consistent  a.连贯的,一致的     =>   =>
constant a.始终如一的,恒久不变的;不断的,连续发生的;忠实的,忠诚的     =>   =>
constitution  n.宪法,体制     =>   =>
construct  vt.修建,建立;构成,组成     =>   =>
construction  n.建造,建设;建筑物     =>   =>
consult  v.查阅,咨询,请教     =>   =>
consume  vt.消耗,消费;使…著迷;vi.耗尽,毁灭;耗尽生命     =>   =>
contain  v.包含;能容纳;控制     =>   =>
container  n.容器;集装箱,货柜     =>   =>
contemporarya.当代的;同时代的,同属一个时期的n.同代人,同龄人     =>   =>
contenta&v.甘愿的,满意的n.内容     =>   =>
continent  n.大陆,大洲;陆地     =>   =>
continue vi.继续     =>   =>
contrary  a.相反的,相违的 n.相反,反面,对立面     =>   =>
contribute  vt.贡献,捐献,投稿     =>   =>
control  vt.& n.控制     =>   =>
controversial  a.有争议的     =>   =>
convenience  n.方便,便利;有用、有益或适宜的安排、用具或设施;(公共)厕所     =>   =>
convenient  a.便利的,方便的     =>   =>
conversation  n.谈话,交谈     =>   =>
convey  vt.传达,传递     =>   =>
convince  vt.使确信,使信服     =>   =>
cook n.炊事员,厨师 v.烹调,做饭     =>   =>
cooker  n.炊具;锅;炉灶     =>   =>
cookie  n.饼干     =>   =>
cool  a.&v.凉的,凉爽的;酷     =>   =>
cooperate  vi.合作     =>   =>
copy  n.抄本,副本;一本(份,册…)v.抄写;复印;(计算机用语)拷(备 份盘)     =>   =>
corn  n.玉米,谷物     =>   =>
corner  n.角;角落;拐角     =>   =>
corporation  n.公司     =>   =>
correct  v.改正;纠正 a.正确的,对的;恰当的     =>   =>
cost (cost,cost)  v.值(多少钱);花费 n.价格     =>   =>
cottage  n.(郊外的)小屋,村舍;别墅     =>   =>
cotton  n.棉花 a.棉花的     =>   =>
cough  n.& vi.咳嗽     =>   =>
could modalv. (can的过去式)可以…;(表示许可或请求)可以…,行     =>   =>
count  vt.数,点数;认为;有价值     =>   =>
counter n.柜台,结账处     =>   =>
country  n.国家;农村,乡下     =>   =>
countryside n.乡下,农村     =>   =>
couple  n.夫妇,一对     =>   =>
courage  n.勇气;胆略     =>   =>
course  n.过程;经过;课程     =>   =>
of course当然     =>   =>
court  n.庭院,院子;法庭,法院;球场     =>   =>
courtyard  n.庭院,院子     =>   =>
cousin  n.堂(表)兄弟,堂(表)姐妹     =>   =>
cover  n.盖子;罩 v.覆盖;掩盖     =>   =>
be covered with盖着,覆着     =>   =>
cow n.母牛,奶牛     =>   =>
crash  vt.&vi.(使)猛撞,(使)撞毁vi.猛冲直撞;突然失败,倒闭n.撞车事故,失事;碰撞声;破产,失败     =>   =>
crazy  a.疯狂的     =>   =>
cream n.奶油,乳脂     =>   =>
create  vt.创造;造成     =>   =>
creature n.生物,动物;人     =>   =>
credit n.赊购;赊购制度;借款;贷款;赞扬,荣誉,功劳;信任,相信;学分 vt.相信,信任     =>   =>
crew n.全体船员,全体机务人员;一队(或一班、一组)工作人员     =>   =>
crime n.罪,罪行,犯罪     =>   =>
criminal  n.罪犯  a.刑事的,犯罪的;关于犯罪的;可耻的;不道德的     =>   =>
criterion(criteria)  n.标准     =>   =>
crop  n.庄稼;收成     =>   =>
cross  a.脾气不好的,易怒的n.十字形的东西 vt.越过;穿过     =>   =>
crossing  n.十字路口,人行横道     =>   =>
crowd  n.人群 vt.拥挤,群聚     =>   =>
cruel  a.残忍的,残酷的;无情的     =>   =>
cry  n.叫喊;哭声 v.喊叫;哭     =>   =>
cube  n.立方体     =>   =>
culture  n.文化     =>   =>
cup  n.茶杯     =>   =>
cupboard  n.碗柜;橱柜     =>   =>
cure  n.& vt.治疗;医好     =>   =>
curious a.好奇的;奇异的     =>   =>
currency  n.通货,货币;流通,流行     =>   =>
curtain  n.窗帘     =>   =>
cushion  n.垫子     =>   =>
custom  n.习惯,习俗,风俗习惯     =>   =>
customer n.(商店等的)顾客,主顾     =>   =>
customs  n.关税;海关     =>   =>
cut (cut,cut)  v./n.切,剪,削,割 伤口     =>   =>
cycle  vi.骑自行车     =>   =>
cyclist  n.骑自行车的人     =>   =>

D
dad = daddy  n.(口语)爸爸,爹爹     =>   =>
daily  a.每日的;日常的 ad.每天 n.日报     =>   =>
dam  n.坝,堤 vt.修筑水坝;以水坝阻拦;拦阻;抑制     =>   =>
damage  n.& vt.毁坏,损害     =>   =>
damp  a.& n.潮湿(的)     =>   =>
dance n.& vi.跳舞     =>   =>
danger n.危险     =>   =>
in danger在危险中,有…的危险     =>   =>
dangerous a.危险的     =>   =>
dare v.&aux.(后接不带to的不定式;主要用于疑问,否定或条件句)敢,敢于     =>   =>
dark  n.黑暗;暗处;日暮 a.黑暗的;暗淡的;深色的     =>   =>
darkness  n.黑暗;阴暗;无知;愚昧;阴郁;邪恶;模糊;秘密     =>   =>
data  n.资料,材料     =>   =>
date  n.日期,日子,(历史上某一)年代,时期,枣椰子vt.约会,定日期 vi.注明…的日期,过时     =>   =>
daughter n.女儿     =>   =>
dawn  n.黎明,拂晓 vi.破晓;(天)刚亮     =>   =>
day  n.(一)天,(一)日;白天     =>   =>
day after day日复一日地     =>   =>
day and night夜以继日地;日夜     =>   =>
one day有一天,总有一天     =>   =>
the day after tomorrow后天     =>   =>
the day before yesterday前天     =>   =>
the othe day不久前某一天     =>   =>
dead a.死的;无生命的adv.完全地,绝对地,彻底地     =>   =>
deadline  n.截止日期     =>   =>
deaf  a.聋的;不愿听的,装聋的     =>   =>
deal  n.交易,(政治上的)密约,待遇,份量,<口>买卖 vi.(dealt,dealt)处理,应付,做生意
vt.分配,分给(out),发牌,给予     =>   =>
deal with与…交易,;应付,处理;对待;论述,涉及     =>   =>
dear  int. (表示惊愕等)哎呀!唷! a.亲爱的;贵的     =>   =>
death  n.死     =>   =>
debate  n.讨论,辩论 vt.&vi.辩论,争论     =>   =>
decade  n.十年     =>   =>
December  n.12月     =>   =>
decide  v.决定;下决心     =>   =>
decision  n.决定;决心     =>   =>
declare vt.声明;断言     =>   =>
decline  n&v.下降,衰退,婉拒     =>   =>
decorate  vt.装饰;授予(某人)勋章     =>   =>
decoration  n.装饰,装潢;装饰品;奖章,勋章     =>   =>
decrease  vt.&vi.(使)缩短;减小,减少n.减小,降低;减少(量)     =>   =>
deed  n.行为;事迹     =>   =>
do a good deed做一件好事     =>   =>
deep  a.深 ad.深;深厚;到很晚     =>   =>
defeat n&vt.击败;战胜     =>   =>
defence (美defense)  n.& v.防御;防务     =>   =>
defend  vt.防守;保卫     =>   =>
degree  n.程度;度数;学位     =>   =>
delay  n./v.拖延,延误,延迟,延期     =>   =>
delicate  a..娇弱的,纤细的;易碎的,脆弱的;微妙的,有技巧的,得当的;精美的,雅致的     =>   =>
delicious  a.美味的,可口的     =>   =>
delight  n.快乐;乐事     =>   =>
delighted a.喜欢的,高兴的     =>   =>
deliver  vt.投递(信件,邮包等);助产;发言     =>   =>
demand  n& vt.要求     =>   =>
dentist  n.牙科医生     =>   =>
department(缩Dept.) n.部门;(机关的)司,处;(大学的)系     =>   =>
departure  n.离开,离去     =>   =>
depend  vi.依靠,依赖,指望;取决于     =>   =>
depth  n.深,深度     =>   =>
describe  vt.描写,叙述     =>   =>
description  n.描述,描写     =>   =>
desert  n.沙漠;vt.舍弃;遗弃     =>   =>
deserve vt.应受,应得,值得     =>   =>
design  n.&vt.设计,策划 图案,图样,样式     =>   =>
desire vt.& n.要求;期望;渴望     =>   =>
desk  n.书桌,写字台     =>   =>
desperate  a.不顾一切的,拼命的;铤而走险的,孤注一掷的;极想望的,极需要的;危急的,极严重的     =>   =>
dessert n.(餐后)甜食,甜点     =>   =>
destination  n.目的地,终点     =>   =>
destroy  vt.破坏,毁坏;消灭     =>   =>
detective  n.侦探     =>   =>
determine   vt.决定;决心     =>   =>
develop  v.(使)发展;(使)发达;(使)发育;开发 vt.冲洗(照片)     =>   =>
development n.发展,生长;新阶段,新事态;新产品,新发明;新开发地     =>   =>
devote vt.把…奉献;把…专用(于)     =>   =>
diagram  n.图标,图解     =>   =>
dialogue (美 dialog)n.对话     =>   =>
diamond  n.钻石,金刚石;纸牌的方块     =>   =>
diary n.日记;日记簿     =>   =>
dictation n.听写     =>   =>
dictionary  n.词典,字典     =>   =>
die  v.死     =>   =>
diet  n.日常饮食;规定饮食 vt.&vi.(使)节制饮食     =>   =>
differ  vi.不同,有异;持异议     =>   =>
difference  n.不同     =>   =>
different a.不同的,有差异的     =>   =>
difficult  a.难的;艰难的;不易相处的     =>   =>
difficulty  n.困难,费力     =>   =>
dig (dug,dug)  v.挖(洞、沟等);掘     =>   =>
digest  vt.&vi.消化;vt.透彻了解     =>   =>
digital  a.数字的     =>   =>
dignity  n.尊严,高贵     =>   =>
dinner  n.正餐,宴会     =>   =>
dining-room  n.餐厅     =>   =>
diploma  n.毕业证书,学位证书     =>   =>
direct  a.& vt.直接的;直达的;直截了当的 指挥;指导;监督;管理;指挥(演奏);导演(电影)     =>   =>
direction  n.方向;方位     =>   =>
director n.所长,处长,主任;董事;导演     =>   =>
directory  n.人名地址录,(电话)号码簿     =>   =>
dirt  n.污物;脏物     =>   =>
dirty  a.脏的     =>   =>
disability  n.无能力,无力;残疾,伤残     =>   =>
disabled a.残废的;有缺陷的     =>   =>
disadvantage  n.不利,劣势,短处     =>   =>
disagree  vi.不同意,不一致;(食物)有害健康;不适合     =>   =>
disappoint  vt.使失望     =>   =>
disaster  n.灾难;祸患;彻底失败     =>   =>
discount n.数目,折扣 vt.&vi.打折扣,减价出售 vt.不考虑;不全信     =>   =>
discourage  vt.使气馁;使沮丧;阻碍;劝阻     =>   =>
discover  vt.发现;了解到;碰见     =>   =>
discovery  n.发现     =>   =>
discrimination  n.歧视,偏见     =>   =>
discuss  vt.讨论,议论     =>   =>
discussion n.讨论,辩论     =>   =>
disease n.病,疾病     =>   =>
disgusting  a.令人作呕的,令人厌恶的     =>   =>
dish n.盘,碟;盘装菜;盘形物     =>   =>
dislike  vt.不喜欢,厌恶     =>   =>
dismiss  vt.解雇;撤职;开除;使退去;解散     =>   =>
distance n.距离     =>   =>
distant a.远的,遥远的     =>   =>
distinction  n.区别,明显差别,特征;卓越,优秀,盛名;荣誉,殊荣,奖赏     =>   =>

distinguish  vt.&vi.辨别,区别 vt.显扬自己,使自己扬名     =>   =>
distribute  vt.分发,分配     =>   =>
district  n.区;地区;区域     =>   =>
disturb  vt.扰乱;打扰     =>   =>
dive vi.跳水     =>   =>
diverse  a.不同的,各种各样的     =>   =>
divide vt.分,划分     =>   =>
division  n.分开;分配;部门;界限;分歧,分裂;除法     =>   =>
divorce  n.离婚;分离;vt.与…离婚     =>   =>
do (did,done) don't=do not  v.&aux.做,干(用以构成疑问句及否定句.
第三人称单数现在时用does) 不做,不干     =>   =>
do well in成绩好,…做得好     =>   =>
doctor  n.医生,大夫;博士     =>   =>
document  n.文件;文献     =>   =>
dog n.狗     =>   =>
doll n.玩偶,(玩具)娃娃;漂亮的姑娘vt.把…打扮漂亮     =>   =>
dollar n.元(美国、加拿大、澳大利亚等国货币单位)     =>   =>
donate  v.捐赠,捐献     =>   =>
door  n.门     =>   =>
dormitory n.集体宿舍     =>   =>
double a.两倍的;双的 n.两个;双     =>   =>
doubt  n.&v.怀疑,疑惑     =>   =>
down  prep. 沿着,沿…而下 ad.向下     =>   =>
download  v.将(程序,资料等)从大计算机系统输入小计算机系统;下载     =>   =>
downstairs  ad.在楼下;到楼下     =>   =>
downtown  ad.往或在城市的商业区(或中心区、闹市区) n.城市的商业区,
中心区,闹市区,城市的商业区的,中心区的,闹市区的     =>   =>
dozen n.十二个;几十,许多     =>   =>
drag  vt.&vi.(使…)在地上拖拉;慢吞吞地走,磨蹭     =>   =>
draw (drew,drawn)v.绘画;绘制;拉,拖;提取(金钱)     =>   =>
drawback n.缺点,不利条件;障碍     =>   =>
drawer n.抽屉     =>   =>
drawing  n.图画,素描(画);绘画     =>   =>
dream(dreamt,dreamt 或dreamed,dreamed) n.& vt.梦,梦想     =>   =>
dress n.女服,连衣裙;(统指)服装;童装 v.穿衣;穿着     =>   =>
drill  n.钻头;(反复的)训练 vt.钻(孔),在…上钻孔;重复训练     =>   =>
drink  n.饮料;喝酒 (drank,drunk) v.喝,饮      =>   =>
drive(drove,driven)  v.驾驶,开(车);驱赶     =>   =>
drop  n.滴 v.掉下,落下;投递;放弃     =>   =>
drown vi.溺死;淹没     =>   =>
drug  n.药,药物;毒品     =>   =>
drum  n.鼓,鼓状物     =>   =>
drunk a.醉的;陶醉的     =>   =>
dry v.使…干;弄干;擦干 a.干的;干燥的     =>   =>
duck n.鸭子     =>   =>
due a.预期的;约定的;应支付[给予]的;应有的,应得到的;到期的;预定,预期;适当的,正当的,适宜的     =>   =>
dull  a.阴暗的;单调无味;迟钝的,呆笨的;枯燥无味的;钝的,不锋利的;萧条的,清淡的     =>   =>
dumpling  n.饺子     =>   =>
during prep. 在…期间;在…过程中     =>   =>
dust n.灰尘,尘土;vt.&vi.拂(一拂),掸(一掸)     =>   =>
dustbin  n.(家庭用的)垃圾箱〔桶〕     =>   =>
dusty a.尘土般的,尘土多的     =>   =>
duty n.责任,义务;本分;税收     =>   =>
dynamic  a.有活力的,动态的     =>   =>
dynasty  n.王朝;朝代     =>   =>

E
each a.&pron.每人,每个,每件     =>   =>
eager a.渴望的,热切的     =>   =>
ear  n.耳朵;耳状物;听力,听觉     =>   =>
early a.早的 ad.早地     =>   =>
earn  vt.挣得,赚得     =>   =>
earth n.地球;土,泥;大地     =>   =>
earth quake  n.地震;动乱,大震荡     =>   =>
east a.东方的;东部的;朝东的;从东方来的  ad.在东方;向东方;从东方  n.东,东方;东部     =>   =>
Easter  n.〈宗〉复活节     =>   =>
eastern  a.东方的;东部的     =>   =>
easy a.容易的,不费力的     =>   =>
take it easy不紧张;松懈;不生气;不激动等     =>   =>
eat (ate,eaten) v.吃     =>   =>
eat up吃光;尽情地吃;     =>   =>
ecology  n.生态学     =>   =>
edge n.边缘     =>   =>
edition  n.版本     =>   =>
editor  n.编辑,编者,校订者     =>   =>
educate  n.编辑,编者,校订者     =>   =>
education n.教育,培养     =>   =>
effect n.效果;作用     =>   =>
effort n.努力,艰难的尝试     =>   =>
egg  n.蛋;卵     =>   =>
eight  num. 八     =>   =>
either a.两方任一方的;二者之一conj. 二者之一;要么…ad.(用于否定句或短语后)也     =>   =>
either…or或者…或者…不是…就是     =>   =>
elder  n.长者;前辈     =>   =>
electvt.(投票)选举     =>   =>
electric  a.电的;电动的;使人震惊的     =>   =>
electrical  a.电学的,与电有关的;电力的;电气的     =>   =>
electricity  n.电;电流     =>   =>
electronic  a.电子的;电子器件的     =>   =>
elegant a.优美的,文雅的;讲究的;简洁的,简练的     =>   =>
elephant n.象     =>   =>
eleven  num. 十一     =>   =>
elsea.别的,其他的     =>   =>
embarrass  vt.使尴尬     =>   =>
embassy  n.大使馆     =>   =>
emergency  n.紧急情况或状态     =>   =>
emperor  n.皇帝,君主     =>   =>
employ vt.雇佣     =>   =>
empty  a.空的     =>   =>
encourage  vt.鼓励     =>   =>
end  n.末尾;终点;结束 v.结束     =>   =>
in the end最后;结果     =>   =>
ending  n.结尾,结束     =>   =>
enemy n.敌人;敌军     =>   =>
energetic  a.精力充沛的,充满活力的     =>   =>
energy  n.精力,能量     =>   =>
engine  n.发动机,引擎     =>   =>
engineer  n.工程师;技师     =>   =>
England n.英格兰     =>   =>
English  a.英国的,英国人的,英语的 n.英语     =>   =>

 in English用英语     =>   =>
Englishman (pl. Englishmen)英国人     =>   =>
enjoy  vt.欣赏;享受…之乐趣;喜欢     =>   =>
enjoy oneself过得快活;感到愉快     =>   =>
enjoyable a.愉快的,快乐的     =>   =>
enlarge  vt.&vi.扩大,扩充;放大     =>   =>
enough n.足够;充足 a.足够的;充分的 ad.足够地;充分地     =>   =>
enter  vt.进入     =>   =>
enterprise  n.企业,事业,事业心     =>   =>
entertainment n.娱乐     =>   =>
enthusiastic  a.热心的,热情的     =>   =>
entire  a.整个的,全部的     =>   =>
entrance  n.入口;入场;进入的权利;入学许可     =>   =>
entry  n.进入;入口处;登记,条目,词条;参赛的人[物]     =>   =>
envelope  n.信封     =>   =>
environment  n.环境     =>   =>
envy  vt.&n.忌妒;羡慕     =>   =>
equal a.平等的 vt.等于,使等于     =>   =>
equality  n.同等,平等     =>   =>
equip  vt.装备,配备;使有能力,使胜任     =>   =>
equipment  n.装备,设备;知识;技能     =>   =>
eraser  n.<主美>橡皮擦;板擦     =>   =>
erupt  v.爆发,迸发     =>   =>
escape  n.& vi.逃跑;逃脱     =>   =>
especially  ad.特别,尤其     =>   =>
essay  n.散文,随笔     =>   =>
Europe  n.欧洲     =>   =>
European  a.欧洲的,欧洲人的 n.欧洲人     =>   =>
evaluate  v.评估,估价     =>   =>
eve  n.(宗教节日或假日的)前日,前夕;(重大事件发生的)前一刻     =>   =>
even ad.甚至,连(…都);更 a.平的,平坦的     =>   =>
even if/though即使;纵然     =>   =>
evening  n.傍晚,晚上     =>   =>
event n.事件,大事     =>   =>
eventually  ad.终于,最后     =>   =>
ever ad.曾经;无论何时;究竟,到底     =>   =>
ever since从那时到现在     =>   =>
forever永远;总是     =>   =>
every a.每一,每个的     =>   =>
everybody / everyone pron.每人,人人     =>   =>
everyday  a.每天的,日常的     =>   =>
everything  pron.每件事,事事     =>   =>
everywhere  ad.到处     =>   =>
evidence  n.证词;证据;迹象     =>   =>
evolution  n.演化,进化     =>   =>
exact  a.精确的;确切的;严谨的;严格的     =>   =>
exam = examination n.考试,测试;检查;审查     =>   =>
examine vt.检查;诊察     =>   =>
example  n.例子;榜样     =>   =>
for example例如     =>   =>
excellent  a.极好的,优秀的     =>   =>
except  prep. 除…之外     =>   =>
exchange  n&vt.. 交换,掉换;交流     =>   =>
excite  vt.使兴奋,使激动     =>   =>
exciting  a.使人兴奋的,令人激动的     =>   =>
excuse  n.借口;辩解 vt.原谅;宽恕     =>   =>
exercise n.锻炼,做操;练习,习题 vi.锻炼 vt.运用;行使     =>   =>
exhibition n.展览;展览会     =>   =>
exist  vi.存在     =>   =>
existence n.存在;生存,生活(方式)     =>   =>
expand  vt.&vi.使…变大,扩大,扩张;伸展,伸开,张开,展开     =>   =>
expect  vt.预料;盼望;认为     =>   =>
expectation  n.预料;期望;有信心的指望     =>   =>
expense  n.消耗,花费;花费的钱,费用     =>   =>
expensive  a.昂贵的     =>   =>
experience  n&vt.经验;经历;体验     =>   =>
experiment n&vi.实验;做做实验     =>   =>
expert n.专家,能手a.专家的,内行的,熟练的     =>   =>
explain  vt.解释,说明     =>   =>
explanation n.解释,说明     =>   =>
explode  v.(使)爆炸     =>   =>
exploit  vt.开采,开发;利用;剥削     =>   =>
explore  vt.探索     =>   =>
export vt.&vi.出口,输出 ['ekspɔ:t]n.输出,出口     =>   =>
expose  vt.揭露,揭发;使曝光     =>   =>
express  vt.表达;表示;表情 n.快车,特快专递     =>   =>
expression  n.表达;词句;表示,说法;表情     =>   =>
extension  n.延伸,扩展;增加部分;电话分机     =>   =>
extra  a.额外的,外加的     =>   =>
extraordinary  a.离奇的;使人惊奇的     =>   =>
extreme  a.尽头的,末端的;极度的,极端的;过激的 n.极端,过分     =>   =>
extremely ad.极其,非常     =>   =>
eye n.眼睛     =>   =>
eyesight n.视力     =>   =>

F

face  n.脸 vt.面向;面对     =>   =>

face to face 面对面     =>   =>

make a face 做鬼脸,做苦相     =>   =>

facial  a.面孔的;面部用的 n.美容;面部按摩     =>   =>

fact  n.事实,现实     =>   =>

as a matter of fact 事实上,其实     =>   =>

in fact 实际上,其实     =>   =>

factory  n.工厂     =>   =>

fade  v.褪色;逐渐淡出     =>   =>

fail  v.失败;不及格;衰退     =>   =>

failure  n.失败     =>   =>

fair  a.公平的,合理的 a.(肤色)白皙的;(人)白肤金发的n.集市;庙会;展览会     =>   =>

fairly  ad.公正地,正当地;相当(程度)地     =>   =>

faith  n.信仰;信念     =>   =>

fall1  n.(美)秋季 (fell,fallen) vi.落(下),降落;倒     =>   =>

fall asleep入睡,长眠,懈怠,静止不动     =>   =>

fall ill生病     =>   =>

false  a.不正确的;假的;虚伪的     =>   =>

familiar  a.熟悉的     =>   =>

family  n.家庭;家族;子女     =>   =>

famous  a.著名的     =>   =>

fan  n.(电影、运动等的)迷;热心的爱好者(支持者);风扇     =>   =>

fancy  vt.想像,设想;想要,喜欢;猜想,以为 n.设想,空想,幻想;想像力,幻想力;爱好,迷恋 a.昂贵的,高档的;别致的,花式的,花哨的     =>   =>

fantastic  a.(口语)极好的,美妙的,很棒的     =>   =>

far (比较级farther,最高级farthest 或 further,furthest) a.& ad.远的;远地     =>   =>

far away遥远     =>   =>

far from远离;远非,不但不…     =>   =>

so far迄今为止     =>   =>

fare  n.费,票价;乘客;食物     =>   =>

farm  n.农场;农庄     =>   =>

farmer  n.农民     =>   =>

farther  a.更远的,进一步的ad.更远地,再往前地,此外,far 的比较级     =>   =>

fast  a.快的,迅速的;紧密的 ad.快地,迅速地;紧密地     =>   =>

fasten  vt.扎牢;扣住     =>   =>

fat  n.脂肪 a.胖的;肥的     =>   =>

father  n.父亲     =>   =>

fault  n.缺点,毛病     =>   =>

favour (美favor)  n.恩惠;好意;帮助     =>   =>

favourite (美 favorite)  a.喜爱的 n.特别喜爱的人(或物)     =>   =>

fear  n.害怕;恐惧;担忧     =>   =>

feast  n.宴会,筵席     =>   =>

feather  n.羽毛     =>   =>

February  n.2月     =>   =>

federal  a.联邦的     =>   =>

fee  n.费,费用     =>   =>

feed (fed,fed)  vt.喂(养);饲(养)     =>   =>

feel (felt,felt)  v.& link 感觉,觉得;摸,触     =>   =>

feel like doing摸起来像是…;有…的感觉;想要…     =>   =>

feeling  n.感情;感觉     =>   =>

fellow  n.同伴;伙伴     =>   =>

female  a.女性的,雌性的 n.雌性动物;女人     =>   =>

fence  n.栅栏;围栏;篱笆     =>   =>

festival  a.节日的,喜庆的     =>   =>

fetch  vt.(去)取(物)来,(去)带(人)来     =>   =>

fever  n.发烧;发热     =>   =>

few  pron.不多;少数 不多的;少数的     =>   =>

a few少许,少数     =>   =>

fiction  n.小说;虚构的或想像出的事,并非完全真实的事     =>   =>

field  n.田地;牧场;场地     =>   =>

fierce  a.猛烈的     =>   =>

fifteen  num. 十五     =>   =>

fifth  num. 第五     =>   =>

fifty  num. 五十     =>   =>

fight (fought,fought)  v.& n.打仗(架),与…打仗(架) 战士;斗士     =>   =>

figure  n.数字;数目;图;图形;(人的)身型;人物;(绘画、雕刻的)人物像 vt.(美口语)认为,判断;(在心里)想像,描绘     =>   =>

file  n.公文柜;档案,(计算机)文档     =>   =>

fill  vt.填空,装满     =>   =>

fill in填平,填满;填(写);     =>   =>

film  n.电影;影片;胶卷vt.拍摄,把…拍成电影     =>   =>

final  a.最后的;终极的 n.决赛     =>   =>

finance  n.财政     =>   =>

find (found,found)  vt.找到,发现,感到     =>   =>

find out发现,看穿,揭发     =>   =>

fine  a.细的;晴朗的;美好的;(身体)健康的 n.& v.罚款     =>   =>

finger  n.手指     =>   =>

finish  v&n.. 结束;做完     =>   =>

fire  n.火;火炉;火灾 vt.解雇vi.开火,开(枪,炮等),射击     =>   =>

fireworks  n.烟火     =>   =>

firm  n.公司;企业 a.坚固的,坚定的     =>   =>

first  num. 第一a.& ad.第一;首次;最初 n.开始;开端     =>   =>

at first起初,当初     =>   =>

first of all首先     =>   =>

fish  n.鱼;鱼肉 vi.钓鱼;捕鱼     =>   =>

fist  n.拳(头)     =>   =>

fit  a.健康的,适合的v.(使)适合,安装     =>   =>

be fit for适合于     =>   =>

five num. 五     =>   =>

fix  vt.修理;安装;确定,决定     =>   =>

flag  n.旗;标志;旗舰     =>   =>

flame  n .火焰,火舌     =>   =>

flash  vt.闪耀,闪现 n.闪光;转瞬间     =>   =>

flat  a.平的 n.楼中一套房间;公寓 (常用复数)     =>   =>

flee (fled,fled) vi.逃跑     =>   =>

flesh  n.肉,肉身     =>   =>

flexible  a.易弯曲的,柔韧的;灵活的,可变通的     =>   =>

flight  n.航班;楼梯的一段 ;飞翔;逃跑,溃败     =>   =>

float  vi.漂浮,浮动     =>   =>

flood  n.洪水 vt.淹没,使泛滥     =>   =>

floor  n.地面,地板;(楼房的)层     =>   =>

flour  n.面粉,粉     =>   =>

flow  vi.流动     =>   =>

flower  n.花     =>   =>

flu  n.流行性感冒     =>   =>

fluency  n.(尤指外语)流利,流畅     =>   =>

fluent  a.(说话、写作等)熟练的,流畅的;(说话、写作等)流利的     =>   =>

fly  n.飞行;苍蝇 (flew,flown) vi.(鸟、飞机)飞;(人乘飞机)飞行;(旗子等)飘动 vt.空运(乘客,货物等);放(风筝、飞机模型等)     =>   =>

fog  n.雾 vt.雾气笼罩 vt.&vi.模糊不清     =>   =>

foggy  a.有雾的;雾气朦胧的;模糊的;混乱的     =>   =>

fold  vt.折叠;合拢;包围     =>   =>

folk  n.人们;大伙儿,各位;亲属,父母 adj. 民间的,普通平民的     =>   =>

follow  vt.跟随;仿效;跟得上;听从     =>   =>

fond  a.喜爱的,爱好的     =>   =>

be fond of 喜欢;爱好     =>   =>

food  n.食物,食品     =>   =>

fool  n.傻子,蠢人     =>   =>

foolish  a.愚蠢的,傻的     =>   =>

foot (复 feet) n.足,脚;英尺     =>   =>

on foot 步行,进行起来,在筹划中     =>   =>

football  n.(英式)足球;(美式)橄榄球     =>   =>

for  prep. 为了…;向…,往…;与…交换;防备…;适合…;因为…;在…期 间;对于…;对…来说 conj. 因为,由于     =>   =>

forbid (forbade,forbidden) vt.禁止,不许     =>   =>

force  vt&n.. 强迫,迫使;力气;武力     =>   =>

forecast  n.& vt.预告;预报     =>   =>

forehead  n.额头     =>   =>

foreign  a.外国的;无关的;外来的     =>   =>

foreigner  n.外国人     =>   =>

forest  n.森林     =>   =>

forget (forgot,forgotten) v.忘记;忘掉     =>   =>

forgive (forgave,forgiven)  vt.原谅,宽恕;免除     =>   =>

fork  n.叉,餐叉;vt.走岔路     =>   =>

form  n.表格;形式;结构;.vt.塑造,养成;培养,训练;教育 ;组织,成立     =>   =>

former  a.以前的,从前的;(两者之中的)前者     =>   =>

fortnight  n.十四日,两星期     =>   =>

fortunate  a.幸运的;侥幸的     =>   =>

fortune  n.财产;运气     =>   =>

forty  num. 四十     =>   =>

forward  ad.将来,今后;向前,前进 a.向前方的,向前进的;位于前面的;早熟的,(儿童)发育早的 vt.发送;转寄;促进     =>   =>

found  vt.成立,建立     =>   =>

fountain  n.喷泉;来源;源泉     =>   =>

four  num. 四     =>   =>

fourth  num. 第四     =>   =>

fox n.狐狸     =>   =>

fragile  a.易碎的,脆弱的     =>   =>

fragrant  a.香的     =>   =>

framework  n.框架,骨架     =>   =>

France  n.法国     =>   =>

free  a.自由的,空闲的;免费的;空闲的;不忙的;摆脱…的;不受…影响的 ad.免费地;自由地,无拘束地 vt.免除;释放     =>   =>

set free 释放     =>   =>

freedom  n.自由     =>   =>

freeze (froze,frozen) vi.结冰 n.严寒时期     =>   =>

French  n.法语a法国的;法国人的;法语的     =>   =>

Frenchman (复 Frenchmen) n.法国人(男)     =>   =>

frequent  a.经常的;频繁的 vt.常到,光顾,常与…交往     =>   =>

fresh  a.新鲜的     =>   =>

Friday  n.星期五     =>   =>

fridge =refrigerator n.冰箱     =>   =>

friend  n.朋友     =>   =>

make friends with与…交友;与…交朋友,和睦     =>   =>

friendly  a.友好的     =>   =>

friendship  n.友谊,友情     =>   =>

frighten  vt.使惊恐,吓唬     =>   =>

frog  n.蛙     =>   =>

from  prep. 从;从…起;距;来自     =>   =>

 front  a.前面的;前部的 n.前面;前部;前线     =>   =>

in front of在…前面;当着…的面     =>   =>

frontier  n.边界,边境;尚待开发的领域,尖端     =>   =>

frost  n.霜,严寒;vt 结霜,受冻     =>   =>

fruit  n.成果,结果;水果;果实     =>   =>

fry  vt.&vi.油炸,油煎 vi.皮肤晒黑     =>   =>

fuel  n.燃料 vt.给…加燃料,给..加油     =>   =>

full  a.满的,充满的;完全的     =>   =>

be full of充满     =>   =>

fun  n.有趣的事,娱乐,玩笑     =>   =>

make fun of 嘲弄,取笑     =>   =>

function  n.官能,功能,作用,职责,典礼,仪式,[数]函数vi.(器官等)活动,运行,行使职责     =>   =>

fundamental  a.基本的;重要的,必要的 n.基本原则,基本法则     =>   =>

funeral  n.葬礼,丧礼     =>   =>

funny  a.有趣的,滑稽可笑的;古怪的     =>   =>

fur  n.毛皮;皮子     =>   =>

furniture  n.(总称)家具     =>   =>

further  a.更远的,更多的,深一层的vt.促进,增进,助长ad.更进一步地,更远地,此外     =>   =>

future  n.未来,将来,前途,远景a.未来的,将来的     =>   =>

G

gain  n.财物的增加,财富的获取,利润,腰槽,收获vt.得到,增进,赚到,开腰槽于vi.获利,增加     =>   =>

gallery  n.画廊,走廊     =>   =>

gallon  n.加仑     =>   =>

game  n.游戏;运动;比赛 a.勇敢的,有决心的,敢作敢当的;愿意的,心甘情愿的     =>   =>

garage  n.汽车间(库);加油站     =>   =>

garbage  n.垃圾     =>   =>

garden  n.花园,果园,菜园 vi.从事园艺;种植花木     =>   =>

garment  n.衣服,服装     =>   =>

gas  n.煤气;汽油 vt.使…吸入毒气vi.空谈,吹牛     =>   =>

gate  n.大门     =>   =>

gather  v.聚集;采集     =>   =>

general  a.大体的,笼统的,总的 n.将军     =>   =>

generation  n.代,一代 ;产生,发生     =>   =>

generous  a.慷慨的,大方的;善良的,宽宏大量的     =>   =>

gentle  a.温柔的,轻轻的;高尚的;出身名门的     =>   =>

gentleman(pl.gentlemen) n.绅士,先生;有身份、有教养的人     =>   =>

geography  n.地理学     =>   =>

German  a.德国的,德国人的,德语的 n.德国人,德语     =>   =>

Germany  n.德国     =>   =>

gesture  n&v.姿势,手势     =>   =>

get (got ,got) vt.成为;得到;具有;到达     =>   =>

get along (with) 前进;进行下去;离去,走开;渐晚,上年纪;继续生活;活下去;进展;进行;相处;相处融洽     =>   =>

get away离开,脱身;逃掉     =>   =>

get back 回来;退后;报复     =>   =>

get down 使沮丧;下来;写下;跪下     =>   =>

get in 收获;插话;到达;当选     =>   =>

get off 离开;使入睡;记住;下车     =>   =>

get on 继续;变老;上车     =>   =>

 get through 穿过;到达目的地;读完;完成;用完;花光     =>   =>

get together 聚会;收集;整理     =>   =>

get up 起来;激起     =>   =>

gift  n.赠品;礼物     =>   =>

giraffe  n.长颈鹿     =>   =>

girl  n.女孩     =>   =>

give (gave,given) vt.给;递给;付出;给予     =>   =>

give back归还;恢复;后退     =>   =>

give out分发;散发;公布;宣布;耗尽;用完;停止起作用     =>   =>

give up放弃;认输;猜不出;交出;自首;宣布无法医治;对…不抱希望;泄露     =>   =>

glad  a.高兴的;乐意的     =>   =>

glance  vi.匆匆一看;一瞥     =>   =>

glare  vt.&vi.怒目而视 vi.发强光 n.强光;怒视,瞪眼;炫耀,张扬     =>   =>

glass  n.玻璃杯;玻璃;(复)眼镜     =>   =>

globe  n.地球仪;地球     =>   =>

glory  n.光荣,荣誉;美丽,壮丽;非常美的事物;给人荣耀的事,值得称赞的事     =>   =>

glove  n.手套     =>   =>

glue  vt.用胶水将物体粘合     =>   =>

go (went,gone)  vi.去;走;驶;通到;到达;变得,成为,处于…状态;据说,流传 n.尝试(做某事)     =>   =>

go away 离开;私奔     =>   =>

go back回转,回顾,追溯;向后伸展背叛     =>   =>

go by时光流逝;顺便走访;判断     =>   =>

go for a walk 散步     =>   =>

go on向前走;前进;继续做;进行;发生;上场;打开;过去,消逝;变化.     =>   =>

go out 走出,出去;出国;参加社交活动;被发出;被发布,被发行;被传布;退下,消退;熄灭;停止运转;死去;消逝;失去知觉;去世了;辞职,下台;被淘汰;结束,过完;结束;不流行,过时     =>   =>

go over 留下印象;搁置起来;翻,转;走过去;转为     =>   =>

goal  n.(足球)球门,目标     =>   =>

goat  n.山羊     =>   =>

god  n.神,(大写)上帝     =>   =>

gold  n.黄金 a 金的,黄金的     =>   =>

golden  a.金(黄)色的;极好的,非常有利的     =>   =>

golf  n.高尔夫球运动     =>   =>

good (比较级better,最高级best)  a.好;良好;充分的,彻底的;相当大的 n.有道德的事,善;好处,利益     =>   =>

be good at 擅长     =>   =>

goodbye  int. 再见;再会     =>   =>

goods  n.商品,货物;个人财物     =>   =>

goose (复 geese) n.鹅     =>   =>

govern  vt.&vi.统治 vt.控制;支配     =>   =>

government  n.政府;政体     =>   =>

grade  n.等级;(中小学的)学年;成绩,分数     =>   =>

gradual  a.渐渐的,逐步的     =>   =>

gradually  ad.逐渐地     =>   =>

graduate  v.毕业     =>   =>

graduation  n.毕业;毕业典礼     =>   =>

grain  n.谷物,谷类     =>   =>

gram  n.克     =>   =>

grammar  n.语法;语法书     =>   =>

grand  a.宏伟的;显赫的;高傲的;非常愉快的,极好的     =>   =>

granny  n.奶奶,外婆,老奶奶     =>   =>

grape  n.葡萄     =>   =>

graph  n.图表,曲线图     =>   =>

grasp  vt.抓住,抓紧 ;理解,领会 n.抓住;理解     =>   =>

grass  n.草;草场;牧草     =>   =>

grateful  a.感激的,感谢的     =>   =>

gravity  n.重力,严重性     =>   =>

great  a.伟大的;重要的;好极了 ad.(口语)好极了,很好     =>   =>

greedy a.贪婪的     =>   =>

Greek  a.&. n.希腊的,希腊人的,希腊语的 希腊人,希腊语     =>   =>

green  a.绿色的;青的 n.绿色     =>   =>

greet  vt.问候;向…致敬     =>   =>

greeting  n.祝贺     =>   =>

grey / gray  a.灰色的;灰白的     =>   =>

grocery  n.杂货业;杂货店     =>   =>

ground  n.地面;地域,水域;场地;庭园;泥土,土地;理由 vt.&vi.搁浅;停飞 vt.将…放在地上     =>   =>

ground floor 第一层     =>   =>

group  n.组,群 vt.&vi.使成群;集合;vt.分类;归类     =>   =>

grow (grew,grown)  v.生长;发育;种植;变成 vi.& link v.渐渐变得     =>   =>

grow up向上生长;长大,成熟;出现     =>   =>

guarantee  vt.保证;担保;使(事情)可能发生n.保证,保障;保证书;保用期;担保,担保人;担保品,抵押品     =>   =>

guard  n.防护装置,警戒 vt.&vi.保护;控制     =>   =>

guess  n&vi.猜;以为     =>   =>

guest  n.客人,宾客     =>   =>

guidance  n.指导,引导;导航     =>   =>

guide  n.向导,导游者 vt.引路;指导     =>   =>

guilty  a.内疚的;有罪的     =>   =>

guitar  n.吉他,六弦琴     =>   =>

gun  n.枪,炮;发令枪声,起跑信号 vt.开枪,开炮     =>   =>

guy  n.男人,家伙     =>   =>

gym  n.〈非正〉健身房,体育馆;室内健身操;体操     =>   =>

gymnastics  n.体操     =>   =>

H

habit  n.习惯,习性     =>   =>

hair  n.头发     =>   =>

haircut  n.(男子)理发     =>   =>

half  a.& n.半,一半,半个     =>   =>

half an hour 半小时     =>   =>

hall  n.大厅,会堂,礼堂;过道     =>   =>

ham  n.火腿     =>   =>

hamburger  n.汉堡包     =>   =>

hammer  n.锤子,锣锤     =>   =>

hand  n.手;指针v.递;给;交付 交上;交进     =>   =>

hand in 交上;把…扶上车     =>   =>

hand out 分发;拿出;维持;居住     =>   =>

handbag  n.(女用)手提包     =>   =>

handkerchief  n.手帕     =>   =>

Handle  n.柄,把;v.处理     =>   =>

handsome  a.英俊的     =>   =>

handwriting  n.书法,字迹     =>   =>

hang(hanged,hanged) v.处(人)绞刑;上吊 v.hang (hung,hung)悬挂,吊着;把…吊起     =>   =>

happen  vi.(偶然)发生;碰巧     =>   =>

happiness  n.幸福;幸运;适当     =>   =>

happy  a.幸福的;快乐的,高兴的     =>   =>

harbour/harbor  n.海港,港口vt.庇护,藏匿     =>   =>

hard  ad.努力地;使劲;猛烈地 a.硬的;困难的;艰难的     =>   =>

hardly  ad.几乎不     =>   =>

hardship  n.艰难,困苦;艰难情况     =>   =>

hard-working  a.努力工作的     =>   =>

harm  n.&v.伤害;损伤     =>   =>

harmful  a.对…有害的;致伤的     =>   =>

harmony  n.和睦,融洽,一致;和谐,协调     =>   =>

harvest  n.& vt.收割,收获(物)     =>   =>

hat  n.帽子(一般指有边的);礼帽     =>   =>

hate  vt.& n.恨,讨厌     =>   =>

have (had,had)  vt.有;吃;喝;进行;经受     =>   =>

have got to必须做 ;不得不     =>   =>

have sth.on穿着,戴着;计划好,约定,打算     =>   =>

 he  pron.他     =>   =>

head  n.头;头脑(像);才智;首脑;源头;标题 a.头部的;主要的;v.率领;加标题;用头顶;出发;(船等)驶向     =>   =>

use one’s head动脑筋     =>   =>

headache  n.头疼     =>   =>

 headline  n.大字标题;新闻提要     =>   =>

headmaster  n.(英)中小学校长     =>   =>

health  n.健康,卫生     =>   =>

healthy  a.健康的,健壮的;有益于健康的;兴旺发达的,发展良好的     =>   =>

hear (heard,heard)  v.听见;听说,得知     =>   =>

hear from收到…的来信;从…听到     =>   =>

hear of得悉,听说     =>   =>

heart  n.心;心脏;纸牌中的红桃     =>   =>

heat  n.热 vt.把…加热     =>   =>

heaven  n.天,天堂;天国;极乐     =>   =>

heavy  a.重的;沉闷的;艰难的     =>   =>

heel  n.足跟;踵部,后跟 vt.&vi.(使)倾斜     =>   =>

height  n.高,高度     =>   =>

helicopter  n.直升飞机     =>   =>

hello int. 喂;你好(表示打招呼,问候或唤起注意)     =>   =>

helmet  n.头盔     =>   =>

help  n.& vt.帮助,帮忙 ;克制     =>   =>

help oneself to 自用     =>   =>

 

helpful  a.给予帮助的,有益的     =>   =>

her  pron.她(宾格),她的     =>   =>

herb  n.药草     =>   =>

here  ad.这里,在这里;向这里     =>   =>

here and there 在各处,零星分散的     =>   =>

hero  n.英雄,勇士,男主角     =>   =>

hers  pron.她的(名词性物主代词)     =>   =>

herself  pron.她自己     =>   =>

hesitate  vi.犹豫;踌躇vt.不情愿;对…犹豫     =>   =>

hi  int. 你好(表示打招呼、问候或唤起注意)     =>   =>

hide (hid,hidden) v.把…藏起来,隐藏     =>   =>

high  a.高的;高度的 ad.高地     =>   =>

highway  n.公路,交通要道     =>   =>

hill  n.小山;丘陵;土堆;斜坡     =>   =>

him  pron.他(宾格)     =>   =>

himself  pron.他自己     =>   =>

hire  vt.租用     =>   =>

his  pron.他的     =>   =>

history  n.历史,历史学     =>   =>

hit (hit,hit)  n.& vt.打,撞,击中     =>   =>

hobby  n.业余爱好,嗜好     =>   =>

hold (held,held)  vt.拿;抱;握住;举行;进行     =>   =>

hold on 等一等,抓紧不放;坚持     =>   =>

hole  n.洞,坑;困境;窘境     =>   =>

holiday  n.假日;假期     =>   =>

on holiday 在度假     =>   =>

holy  a.神圣的     =>   =>

home  n.家 ad.到家;回家     =>   =>

at home 在家;不拘束;在国内     =>   =>

go home 回家     =>   =>

homeland  n.祖国,家乡     =>   =>

hometown  n.家乡,故乡     =>   =>

homework n.家庭作业;准备工作     =>   =>

 honest  a.诚实的,正直的     =>   =>

honey  n.蜂蜜;〈口〉亲爱的;宝贝     =>   =>

honour (美honor)  n.荣誉,光荣 vt.尊敬,给予荣誉     =>   =>

hope  n.& v.希望     =>   =>

hopeful  a.抱有希望的     =>   =>

hopeless  a.没有希望的;不可救药的     =>   =>

horse  n.马     =>   =>

hospital  n.医院     =>   =>

host  n.主人;节目主持人 v.做主人招待     =>   =>

hot  a.热的     =>   =>

hot dog  n.热狗(红肠面包)     =>   =>

hotel  n.旅馆,饭店,宾馆     =>   =>

hour  n.小时     =>   =>

house  n.房子;住宅     =>   =>

housewife  n.家庭主妇     =>   =>

housework  n.家务劳动     =>   =>

how  ad.怎样,如何;多少;多么     =>   =>

how far (离…)多远;到什么程度     =>   =>

how long 多久;多长     =>   =>

how many 多少     =>   =>

how much 什么价钱,到什么程度     =>   =>

how old 几岁     =>   =>

however  ad.可是 conj. 然而,可是,尽管如此     =>   =>

howl v.咆哮,怒吼     =>   =>

hug  vt.&vi.热烈地拥抱,抱住,紧抱vt.紧靠…走;抱有;持有n.紧抱,热烈拥抱     =>   =>

huge  a.巨大的,庞大的     =>   =>

human  a.人的,人类的人     =>   =>

humour (美humor)  n.幽默,幽默感 =>   =>

humorous a.富于幽默的     =>   =>

hundred  num. 百     =>   =>

hunger  n.饥饿     =>   =>

hungry  a.(饥)饿的     =>   =>

hunt  vt.&vi.打猎,猎取;搜寻,寻找,追捕 vt.驱逐,追逐 n.打猎,猎取     =>   =>

hurricane  n.飓风     =>   =>

hurry  vi.赶快;急忙     =>   =>

hurry up 赶紧     =>   =>

in a hurry 迅速地;立刻;乐意地     =>   =>

hurt (hurt,hurt)  vt.伤害,受伤;伤人感情     =>   =>

husband  n.丈夫     =>   =>

hydrogen  n.氢     =>   =>

I

I  pron.我     =>   =>

ice  n&v.冰;(使)结冰     =>   =>

ice-cream  a.冰淇淋的,乳白色的     =>   =>

idea  n.主意,意见,打算,想法     =>   =>

identification  n.鉴定,认同,身份认证     =>   =>

identity  n.身份;个性,特性;同一性,一致性     =>   =>

idiom  n.习语,成语     =>   =>

if  conj. 如果,假使;是否,是不是     =>   =>

ignore  vt.不顾,不理,忽视     =>   =>

ill  a.有病的;不健康的 ad.坏,恶劣地;不利地,不充分地 n.伤害,邪恶;困难,不幸     =>   =>

illegal  a.不合法的,违法的     =>   =>

illness  n.疾病     =>   =>

imagine  vt.想像,设想     =>   =>

immediate  a.立即的,马上     =>   =>

immediately  ad.立即,马上;直接地 conj. 一…(就…)     =>   =>

immigration  n.(机场、港口等)移民局检查站;移民     =>   =>

import  n.进口,输入;进口商品,输入额;意义,含义 vt.输入;进口     =>   =>

importance  n.重要性     =>   =>

important  a.重要的     =>   =>

impossible  不可能的     =>   =>

impress  vt.留下极深的印象;铭记;印     =>   =>

impression  n.印象,感想;想法,看法,感觉     =>   =>

improve  vt.改进,更新     =>   =>

in   prep. 在…里(内);在…;以… ad.在家,在内,向内     =>   =>

inch  n.英寸     =>   =>

incident  n.发生的事,小插曲;敌对行动,军事冲突;骚乱,暴力事件     =>   =>

include  vt.包含,包括     =>   =>

income  n.收入,所得     =>   =>

increase  v.& n.增加,繁殖     =>   =>

indeed  a.确实;实在     =>   =>

independence  n.独立,自主,自立     =>   =>

independent  a.独立的,自主的,自立的;不相关连的,无关的     =>   =>

India  n.印度     =>   =>

Indian  a.(美洲)印地安人的;印度人的 n.印地安人;印度人     =>   =>

indicate  vt.指出,显示,象征,预示,需要,简要地说明     =>   =>

industry  n.工业,产业     =>   =>

infer  v.推断     =>   =>

influence  n.& v.影响     =>   =>

inform  vt.告诉,通知 vi.检举,告密     =>   =>

information  n.信息;通知;情报     =>   =>

injure  vt.损害,伤害     =>   =>

injury  n.伤害,损害;受伤处     =>   =>

ink  n.墨水,油墨     =>   =>

inn  n.小旅馆     =>   =>

innocent  a.清白的,无罪的,无辜的     =>   =>

insect  n.昆虫     =>   =>

insert  vt.插入,嵌入     =>   =>

inside  prep. 在…里面 ad.在里面     =>   =>

insist  vi.坚持;坚决认为     =>   =>

inspect  vt.检查,检验;视察     =>   =>

inspire  vt.鼓舞,激发     =>   =>

instant  n.片刻,顷刻,刹那 a.立即的 即食的,立即可冲食的     =>   =>

instead  ad.代替,顶替     =>   =>

instead of (用…)代替…,(是…)而不是…,(用…)而不用…     =>   =>

institute  vt.建立,制定;开始,着手n.协会,学会;学院,研究院     =>   =>

institution  n.惯例,习俗;制度;为人熟知常在某处的人;知名人士,名流慈善机构;建立,制定     =>   =>

instruct  vt.命令,指示;教,指导;通知     =>   =>

instruction  n.说明,须知;教导     =>   =>

instrument  n.乐器;工具,器械     =>   =>

insure  v.确保,保证     =>   =>

intelligence  n.智力,聪明,智能     =>   =>

intend  vt.想要,打算     =>   =>

intention  n.意图,意向;目的;打算     =>   =>

Interest  n.兴趣,趣味;利息 vt.使产生兴趣     =>   =>

a place of interest 名胜     =>   =>

interesting  a.有趣的     =>   =>

international  a.国际的     =>   =>

Internet  n.互联网,英特网     =>   =>

Interpreter  n.口译工作者;口译译员     =>   =>

interrupt v.打扰,打断     =>   =>

interval  n.间隔时间;幕间休息     =>   =>

interview  n.& vt.采访,会见,面试     =>   =>

into  prep. 到…里;向内;变成     =>   =>

introduce  vt.介绍     =>   =>

introduction  n.介绍,引见;引言,导论;引进,传入;采用     =>   =>

invent  vt.发明,创造;编造     =>   =>

invention  n.发明,创造;发明物;捏造,虚构     =>   =>

invitation  n.邀请;请柬,请帖     =>   =>

invite  vt.邀请,招待;引诱;招致     =>   =>

iron  n.铁,熨斗,坚强,烙铁,镣铐 vt.烫平,熨 vi.烫衣服     =>   =>

island  n.岛     =>   =>

it  pron.它     =>   =>

its  pron.它的     =>   =>

itself  pron.它自己     =>   =>

J

jacket  n.短上衣,夹克衫     =>   =>

jam  n.果酱;阻塞     =>   =>

January  n.1月     =>   =>

Japan  n.日本     =>   =>

Japanese  a.日本的,日本人的,日语的 n.日本人,日语     =>   =>

jar  n.罐子;坛子     =>   =>

jazz  n.爵士乐 ;〈俚〉废话;vt.使更有生气     =>   =>

jeans  n.牛仔裤     =>   =>

jet  n.喷气式飞机;喷气式发动机;喷嘴,喷射口;喷射流vi.乘喷气式飞机;喷射     =>   =>

jewellery  n.首饰;饰物     =>   =>

job  n.(一份)工作     =>   =>

join  v.参加,加入;连接;会合     =>   =>

join in 参加,加入     =>   =>

join up 参军,入伍;(使)联合     =>   =>

joke  n.笑话     =>   =>

journalist  n.新闻工作者,新闻记者     =>   =>

journey  n.旅行,路程     =>   =>

joy  n.欢乐,高兴,乐趣     =>   =>

judge  n.裁判;审判员;法官 vt.判断,断定     =>   =>

judgment  n.判断     =>   =>

juice  n.汁、液     =>   =>

July  n.7月     =>   =>

jump  n.跳跃;跳变 v.跳跃;惊起;猛扑     =>   =>

June  n.6月     =>   =>

jungle  n.(热带)丛林,密林;乱七八糟的一堆事物     =>   =>

junior  adj.年少的,较年幼的;资历较浅的,地位较低的.n.年少者;地位较低者,晚辈;(美国中学或大学的)三年级学生     =>   =>

just  ad.刚才;恰好;不过;公正的     =>   =>

just now刚才;立刻;现在     =>   =>

just then 就在这时候,那时候     =>   =>

justice  n.正义;公正,合理;法律制裁;司法;审判;法官     =>   =>

K

keep (kept,kept)  v.保持;保存;继续不断.vt.培育,饲养     =>   =>

 key  n.钥匙;答案;键;关键     =>   =>

keyboard   n.键盘     =>   =>

kick  v.& n.踢     =>   =>

kid  n.小孩     =>   =>

kill  v.杀死,弄死     =>   =>

kilo  n.千克;千米     =>   =>

kilogram  n.千克     =>   =>

kilometer/kilometre  n.千米(公里)     =>   =>

kind  n.种;类;善良的;友好的     =>   =>

a kind of〈口〉…的一种;几分     =>   =>

all kinds of 各种各类的     =>   =>

kindergarten  n.幼儿园     =>   =>

kindness  n.亲切,仁慈,友好的行为     =>   =>

king  n.国王     =>   =>

kingdom  n.王国;界;领域     =>   =>

kiss  n.& vt.吻,亲吻     =>   =>

kitchen  n.厨房     =>   =>

kite  n.风筝     =>   =>

Knee  n.膝盖     =>   =>

knife (复 knives)  n.小刀;匕首;刀片     =>   =>

knock  n.& v.敲;打;击      =>   =>

knock at 打,捶,敲     =>   =>

knock into sb. 打进;撞进;偶然碰到(某人)     =>   =>

know(knew,known)  v.知道,了解;认识;懂得     =>   =>

knowledge  n.知识,学问     =>   =>

L

lab = laboratory  n.实验室     =>   =>

labour (美labor)  n.劳动     =>   =>

lack  n.& vt.缺乏,缺少     =>   =>

ladder  n.梯子     =>   =>

lady  n.女士,夫人     =>   =>

lake  n.湖     =>   =>

lamb  n.羔羊     =>   =>

lamp  n.灯,油灯;光源     =>   =>

land  n.陆地;土地 v.登岸(陆);降落     =>   =>

language  n.语言     =>   =>

lap  n.(人坐时)膝部;(跑道的)一圈     =>   =>

large  a.大的;巨大的     =>   =>

last  a.最近刚过去的;最后的 ad.最 近刚过去;最后地 n.最后 v.持续     =>   =>

at last 终于     =>   =>

late  a.晚的,迟的 ad.晚地,迟地     =>   =>

be late for (school) 迟到     =>   =>

lately  ad.最近,不久前     =>   =>

later  a. 晚些的,迟些的     =>   =>

latter  n.(两者之中的)后者     =>   =>

laugh  n.& v.笑,大笑;嘲笑     =>   =>

laughter  n.笑;笑声     =>   =>

laundry  n.要洗的衣服,洗衣店     =>   =>

law  n.法律,法令;定律     =>   =>

lawyer  n.律师     =>   =>

lay (laid,laid)  vt.放,搁;生蛋,产卵     =>   =>

lazy  a.懒惰的     =>   =>

lead  n.铅 (led,led) v.领导,带领     =>   =>

leader  n.领袖,领导人     =>   =>

leaf (复 leaves)  n.(树,菜)叶     =>   =>

league  n.联盟,社团     =>   =>

leak  vi.漏;渗 n.漏洞,裂缝     =>   =>

learn (learnt,learnt;eded)  vt.学,学习,学会;得知;获悉;听说     =>   =>

least  n.a.& ad.最少,最少量     =>   =>

at least 至少     =>   =>

leather n.皮革     =>   =>

leave (left,left)  v.离开;把…留下,剩下 n.准假,假期     =>   =>

lecture  n.讲课,演讲     =>   =>

left  a.左边的 ad.向左 n.左,左边     =>   =>

on the left 在左边     =>   =>

leg  n.腿;腿脚;支柱     =>   =>

legal  a.法律上的;合法的;法定的     =>   =>

lemonade  n.柠檬水     =>   =>

lend (lent,lent)  vt.借(出),把…借给     =>   =>

length n.长,长度,段,节     =>   =>

less(little的比较级) a.& ad.少于,小于     =>   =>

less than 小于     =>   =>

lesson  n.课;功课;教训     =>   =>

do one’s lessons做功课;家庭作业     =>   =>

have lessons 上课     =>   =>

let (let,let)  vt.让;放掉,松掉 vt.&vi.出租     =>   =>

let in让…进入;放进     =>   =>

let out使出来,放出     =>   =>

letter  n.信;字母     =>   =>

level  n.a.&v.水平线,水平;变平     =>   =>

liberate  vt.解放,使获自由     =>   =>

liberation  n.解放     =>   =>

liberty  n.自由,自主     =>   =>

librarian  n.图书管理员;(西方的)图书馆馆长     =>   =>

library  n.图书馆,图书室     =>   =>

license  vt.批准,许可,颁发执照     =>   =>

lid  n.盖子     =>   =>

lie  n.& vi.谎言;说谎(lay,lain) v.躺;卧;平放;位于     =>   =>

life (复lives)  n.生命;生涯;生活;人生;生物     =>   =>

lifetime  n.一生,终生     =>   =>

lift  v.举起,抬起;(云、烟等)消散n.(英)电梯     =>   =>

light (lit/lighted,lit/lighted). n.光,光亮;灯,灯光 vt.点(火),点燃 a.明亮的;轻的;浅色的     =>   =>

lightning n.闪电     =>   =>

like  prep. 像,跟…一样 vt.喜欢,喜爱     =>   =>

be like像     =>   =>

likely  a.很可能的     =>   =>

limit  vt.限制;减少     =>   =>

line  n.绳索,线,排,行,线路 v.画线于,(使)成行     =>   =>

link  v.连接;联系     =>   =>

lion  n.狮子     =>   =>

lip  n.嘴唇     =>   =>

liquid  n.& a.液体;液体的     =>   =>

list  n.一览表,清单     =>   =>

listen  vi.听,仔细听     =>   =>

listen to 听…(讲话)     =>   =>

literary  a.文学的     =>   =>

literature  n.文学     =>   =>

litre/liter  n.升     =>   =>

litter  n&v.乱丢杂物     =>   =>

little (比较级less,最高级 least) a.小的,少的 ad.很少地,稍许 n.没有多少,一点     =>   =>

a little 少量;少许     =>   =>

live  vi.生活;居住;活着a.活的,活着的;实况,现场(直播)的     =>   =>

lively  a.活泼的;充满生气的     =>   =>

load  n.担子,货物 vt.&vi.把…装上车[船]     =>   =>

loaf  n.一个面包     =>   =>

local  a.当地的;地方的 n.当地人,本地人     =>   =>

lock  n.锁 vt.锁,锁上     =>   =>

lonely  a.孤独的,寂寞的     =>   =>

long  a.长的,远 ad.长久     =>   =>

long ago 很久以前,从前     =>   =>

long before 很久以前     =>   =>

no longer 不再     =>   =>

look  n.看,瞧 v.看,观看     =>   =>

look after注视;照顾,照看     =>   =>

look at看,注视     =>   =>

look for寻找     =>   =>

look out向外看;面向;朝外;当心;警惕;挑出〔找出〕(某物)     =>   =>

look up向上看;抬头看;改善;好转;拜访(某人);查找     =>   =>

have a look看一看     =>   =>

take a look 注视     =>   =>

loose  a.松散的;宽松的     =>   =>

lorry  n.(英)运货汽车,卡车     =>   =>

lose (lost,lost) vt.失去,丢失     =>   =>

Lost & Found 失物招领处     =>   =>

loss  n.丧失;损耗     =>   =>

lot  n.许多,好些     =>   =>

a lot of/lots of 许多     =>   =>

loud  a.大声的     =>   =>

love  n.& vt.爱;热爱;很喜欢     =>   =>

lovely  a.美好的,可爱的     =>   =>

low  a.& ad.低;矮     =>   =>

luck  n.运气,好运     =>   =>

luggage  n.(总称)行李     =>   =>

lunch  n.午餐,午饭     =>   =>

have lunch 吃午餐     =>   =>

lung  n.肺部     =>   =>

M

 

machine  n.机器     =>   =>

mad  a.发疯的;生气的     =>   =>

madam/ madame  n.夫人,女士     =>   =>

magazine  n.杂志     =>   =>

magic  a.有魔力的     =>   =>

maid  n.女仆;侍女     =>   =>

mail  n.邮政,邮递 v.(美)邮寄     =>   =>

mailbox(letter box)  n.邮筒;邮箱     =>   =>

main  a.主要的     =>   =>

major  a.较大的;主要的     =>   =>

majority  n.大多数      =>   =>

make (made,made) vt.制造,做;使得n.样式;制造     =>   =>

be made from 由…所做成的(用于原材料不易看出的场合)     =>   =>

 be made of 用…造成(用于原材料显而易见的场合)     =>   =>

male  a.男(性)的;雄的     =>   =>

man (复men)  n.成年男人;人,人类     =>   =>

manage  v.管理;设法对付     =>   =>

manager  n.经理     =>   =>

mankind  n.人类;(总称)人     =>   =>

manner  n.方式,态度,举止     =>   =>

many (比较级more,最高级most) pron.许多人(或物) a.许多的     =>   =>

great many 许多;很多     =>   =>

map  n.地图     =>   =>

marathon  n.马拉松     =>   =>

marble  n.大理石     =>   =>

march  n.游行,行进     =>   =>

March  n.3月     =>   =>

Mark  n.标记 vt.标明,作记号于     =>   =>

market  n.市场,集市     =>   =>

marriage  n.结婚,婚姻     =>   =>

marry  v.(使)成婚,结婚     =>   =>

Marxism  n.马克思主义     =>   =>

mask  n.面具     =>   =>

mass  n.众多;大量;(复)群众     =>   =>

master  vt.精通,掌握     =>   =>

match  vt.使相配,使成对 n.比赛,竞赛 n.火柴     =>   =>

have a match 举行(进行)一场比赛     =>   =>

material  n.材料,原料     =>   =>

mathematics/ math / mathsn.(通常作单数用)数学 (美口语) 数学 (英口语) 数学     =>   =>

matter  n.要紧事,要紧,事情;问题 vi.要紧,有重大关系     =>   =>

mature  a.成熟的,成年人的;深思的;慎重的 vi.成熟,长成     =>   =>

maximum  a.& n.最大量(的);最大限度(的)     =>   =>

May  n.5月     =>   =>

may  modal v.可以;也许,可能     =>   =>

maybe  ad.可能,大概,也许     =>   =>

me  pron.我(宾格)     =>   =>

meal  n.一餐(饭)      =>   =>

mean(meant,meant) vt.意思是,意指     =>   =>

meaning  n.意思,含意     =>   =>

means  n.方法,手段;财产     =>   =>

meanwhile  ad.同时     =>   =>

measure  v.量,估计,估量;仔细考虑;n.尺寸;标准;措施,办法     =>   =>

meat  n.(猪、牛、羊等的)肉     =>   =>

medal  n.奖牌     =>   =>

media  n.媒体     =>   =>

medical  a.医学的,医疗的;内科的     =>   =>

medicine  n.药;医术,医学     =>   =>

medium  n.媒介,手段,方法,工具     =>   =>

meet (met,met)  vt.& n.遇见,见到;会;集会     =>   =>

meeting  n.会;集会;会见;汇合点     =>   =>

have a meeting 开会     =>   =>

hold a meeting 开会     =>   =>

member  n.成员,会员     =>   =>

memorial  n.纪念馆     =>   =>

memory  n.回忆,记忆     =>   =>

mend  v.修理,修补     =>   =>

mental  a.精神的;脑力的     =>   =>

mention  n.提及;记载 vt.提到,说起;提名表扬     =>   =>

menu  n.菜单     =>   =>

merchant  a.商业的;商人的 n.商人;生意人     =>   =>

mercy  n.仁慈,宽容     =>   =>

merely  ad.仅仅,只不过     =>   =>

merry  a.高兴的,愉快的     =>   =>

mess  n.凌乱     =>   =>

message  n.消息,音信     =>   =>

take a message for给…捎个信儿     =>   =>

metal  n.金属 a.金属制成的     =>   =>

method  n.方法,办法     =>   =>

metre (美meter)  n.米,公尺     =>   =>

midday  n.中午,正午     =>   =>

middle  n.中间;当中;中级的     =>   =>

in the middle of在…的中间     =>   =>

midnight  n.午夜     =>   =>

might  v.aux. (may的过去式,助动词)可能,也许,或许     =>   =>

mild  a.温和的,暖和的,凉爽的     =>   =>

mile  n.英里     =>   =>

milk  n.牛奶 vt.挤奶     =>   =>

million  num. 百万 n.百万个(人或物)     =>   =>

millions of无数的…     =>   =>

millionaire  n.百万富翁     =>   =>

mind  n.思想,想法 v.介意,关心     =>   =>

never mind没关系,不用担心     =>   =>

make up one’s mind 下决心做…     =>   =>

mine  n.矿藏,矿山 vt.开采(矿物) pron.我的〈名词性物主代词〉     =>   =>

mineral  n.矿物质     =>   =>

minister  n.部长;牧师     =>   =>

minority  n.少数;少数民族     =>   =>

minus  prep&a.负的,减的     =>   =>

minute  n.分钟;一会儿,瞬间     =>   =>

in a minute马上,立刻     =>   =>

just a minute稍等片刻     =>   =>

mirror  n.镜子 vt.反映,反射,映照     =>   =>

Miss  n.小姐,女士(称呼未婚妇女)     =>   =>

 miss vt.失去,错过,缺;想念     =>   =>

missile  n.导弹     =>   =>

mist  n.雾     =>   =>

mistake (mistook,mistaken) n.错误 vt.弄错     =>   =>

by mistake错误地     =>   =>

make a mistake犯错误     =>   =>

mistaken a.错误的     =>   =>

Misunderstand (-stood,-stood) v.误会;不理解     =>   =>

mix  v.混合,搅拌     =>   =>

mixture  n.混合物     =>   =>

model  n.模型,原形;范例;模范     =>   =>

modern  a.现代的     =>   =>

modest  a.谦虚的;谦逊的     =>   =>

moment  n.片刻,瞬间     =>   =>

just a moment等一下     =>   =>

the moment一…就;此刻,那时     =>   =>

Monday  n.星期一     =>   =>

money  n.钱;货币     =>   =>

monitor  n.(班级内的)班长;纠察生;监视器     =>   =>

monkey  n.猴子     =>   =>

month  n.月,月份     =>   =>

monument  n.纪念碑,纪念物     =>   =>

moon  n.月球;月光;月状物     =>   =>

moral  a./n.道德的;寓意,道德启示     =>   =>

more(much/many的比较级) a.ad.另外的;附加的;较多的再;另外;而且;更 n.更多的量;另外的一些     =>   =>

more or less差不多,几乎;大约     =>   =>

no more 不再;也不     =>   =>

once more 再,又     =>   =>

morning  n.早晨,上午     =>   =>

mosquito  n.蚊子     =>   =>

most (much/many的最高级) a.&ad.最多 n.大部分,大多数     =>   =>

mother  n.母亲     =>   =>

motivation  n.动机     =>   =>

motor  n.发动机,马达     =>   =>

motorcycle  n.摩托车     =>   =>

motto  n.箴言,格言     =>   =>

mountain  n.山,山脉     =>   =>

mountainous  a.多山的     =>   =>

mouse (复mice)  n.鼠,耗子;鼠标     =>   =>

moustache  n.小胡子     =>   =>

mouth  n.嘴,口     =>   =>

move  v.移动,搬动,搬家     =>   =>

movement  n.运动,活动     =>   =>

Mr. (mister)  n.先生(用于姓名前)     =>   =>

Mrs. (mistress)  n.夫人,太太(称呼已婚妇女)     =>   =>

Ms.  n.女士(用在婚姻状况不明的女子姓名前)     =>   =>

much (比较级more,最高级most) a.许多的,大量的 ad.非常;更加 n.许多,大量,非常     =>   =>

mud  n.泥,泥浆     =>   =>

murder  vt.谋杀     =>   =>

museum  n.博物馆,博物院     =>   =>

mushroom  n.蘑菇     =>   =>

music  n.音乐,乐曲     =>   =>

musical  a.音乐的,爱好音乐的 n.音乐片     =>   =>

musician  n.音乐家,乐师     =>   =>

must  v.必须,应当;必定是     =>   =>

mutton  n.羊肉     =>   =>

my  pron.我的     =>   =>

myself  pron.我自己     =>   =>

N

 

nail  n.钉,钉子     =>   =>

name  n.名字,姓名,名称 vt.命名,名叫     =>   =>

Narrow  a.狭窄的     =>   =>

nation  n.民族,国家     =>   =>

national  a.国家的,全国性的,民族的     =>   =>

nationality  n.国籍     =>   =>

nationwide  a& ad.全国范围内的     =>   =>

native  a.本土的,本国的     =>   =>

natural  a.自然的     =>   =>

nature  n.自然,性质,种类     =>   =>

navy  n.海军     =>   =>

near  a.近的 ad.附近,邻近 prep. 在…附近,靠近     =>   =>

nearby  a.附近的     =>   =>

nearly  ad.将近,几乎     =>   =>

neat  a.整洁的;灵巧的     =>   =>

necessary  a.必需的,必要的     =>   =>

neck  n.颈,脖子     =>   =>

need  n.需要,需求 aux.& v.需要,必须     =>   =>

in need of 需要     =>   =>

needle  n.针     =>   =>

negotiate  v.谈判,交涉     =>   =>

neighbour (美 neighbor) n.邻居,邻人     =>   =>

neighbourhood (美neighborhood) n.四邻;邻近地区     =>   =>

neither a.ad.conj&pron (两者)都不;也不     =>   =>

neither…nor既不….也不     =>   =>

nephew  n.侄子,外甥     =>   =>

nervous  a.紧张不安的     =>   =>

nest  n.巢;窝     =>   =>

net  n.网     =>   =>

network  n.网络,网状系统     =>   =>

never  ad.决不,从来没有     =>   =>

new  a.新的;新鲜的     =>   =>

news  n.新闻,消息     =>   =>

newspaper  n.报纸     =>   =>

next  a.最近的,紧挨着的,隔壁的;下一次 ad.随后,然后,下一步 n.下一个人(东西)      =>   =>

nice  a.令人愉快的;好的,漂亮的     =>   =>

niece  n.侄女,甥女     =>   =>

night  n.夜;夜间     =>   =>

at night 在夜里     =>   =>

nine  num. 九     =>   =>

ninety  num. 九十     =>   =>

ninth  num. 第九     =>   =>

no  ad.不,不是 a.没有,无,不     =>   =>

No.(缩) = number n.数字;号码     =>   =>

noble  a.高贵的,贵族的     =>   =>

nobody  n.渺小人物 pron.没有人,谁也不     =>   =>

nod  n&vi.点头;打盹     =>   =>

noise  n.声音,噪声,喧闹声     =>   =>

make a noise (为某事而)吵吵嚷嚷;成为众人谈论或注意的对象,轰动一时     =>   =>

noisy  a.喧闹的,嘈杂的     =>   =>

none  pron.无任何东西或人,无一人     =>   =>

noodle  n.面条     =>   =>

noon  n.中午,正午     =>   =>

at noon 在中午     =>   =>

nor  conj. 也不     =>   =>

normal  n.& a.正常的(状态)     =>   =>

north  a.北的;朝北的;从北来的 ad.向(在、从)北方 n.北方;北部     =>   =>

northern  a.北方的,北部的     =>   =>

nose  n.鼻     =>   =>

not  ad.不,没     =>   =>

not only…but also不但…而且     =>   =>

note  n.便条,笔记,注释;钞票,纸币;音符,音调 vt.记下,记录;注意,留意     =>   =>

notebook  n.笔记簿     =>   =>

nothing  n.没有东西,没有什么 adv.一点也不;并不     =>   =>

have nothing to do with 与…没关系     =>   =>

notice  n.布告,通告;注意 vt.注意,注意到     =>   =>

noun  n.名词     =>   =>

novelist  n.小说家     =>   =>

November  n.11月     =>   =>

now  ad.现在     =>   =>

now and then 有时,时而,不时     =>   =>

nowadays  ad.当今,现在     =>   =>

nowhere  ad.任何地方都不;无处     =>   =>

nuclear  a.原子核的,核动力的     =>   =>

numb  a.麻木的     =>   =>

number  n.数,数字,号码;数量     =>   =>

a number of 许多的     =>   =>

nurse  n.护士;保育员     =>   =>

nursery  n.托儿所     =>   =>

nut  n.坚果,坚果仁(胡桃,栗子等)     =>   =>

nutrition  n.营养     =>   =>

O

O.K / okay  adj.好的;不错的 adv.好;不错 int. 行;好的 n.同意;允许vt.同意;认可     =>   =>

o’clock  n.时钟     =>   =>

obey  vt.服从,顺从     =>   =>

object  n.物体,目标,宾语,对象vi.反对,拒绝,抗议vt.提出…来反对     =>   =>

observe  vt.&vi.观察;研究 vt.看到;注意到;遵守;遵循;评论[述];讲;庆祝;庆贺;欢度     =>   =>

obtain  vt..获得,得到;买到 ;(规则、制度、习俗等)存在;流行;沿袭 ;(尤指经努力)获得,赢得 vi.通行;流行 ;.得到承认;存在;如愿以偿     =>   =>

obvious  a.明显的;显而易见的;公认的;当然的;乏味的;无创意的;了无新意的;无聊的     =>   =>

occupation  n..工作;职业 ;.消遣,业余活动 ;占领,侵占,占领期 ;(土地、房屋、建筑等的)使用,居住,占用     =>   =>

occupy  vt.占领;占有;使从事;使忙于     =>   =>

occur  vi.发生,出现;想起;被发现     =>   =>

ocean  n.大海,海洋,许多,广阔     =>   =>

October  n.十月(略作Oct)     =>   =>

of   prep….的,由…制成的,离,关于,对于     =>   =>

off  prep.(表示位置)在…的外面,在…的沿海 adv.离开 adj.休息的;闲散的;安静的     =>   =>

offer  vt.主动提供;主动提出;出价 vt.&vi.表示愿意等vi.出现,显现 n.提议,提供;供应;报价     =>   =>

office  n.办公室,办公处;事务所     =>   =>

officer  n.军官;(政府,会社等的)高级官员[职员]     =>   =>

official  n.行政官员 adj.公务的,公职的,职权的;官方的,正式的,官方认可的     =>   =>

often  adv.常常;在大多数情况下     =>   =>

oh  int.(表示恐惧、惊讶、疑虑等)噢,啊,哦,唉,哎呀     =>   =>

oil  n.油,石油,油画;油画颜料 vt.给…加油 vi.化成油     =>   =>

old  a.老的;年老的;古老的;古代的,陈旧的 ;…年龄的;…岁的 ;早已认识的;熟悉的;有经验的,老练的     =>   =>

Olympic(s)  a.奥林匹克运动会的     =>   =>

on  prep. (位置)在…上,在…旁,在…身边;(方向)向,往,朝;沿着,顺着;(状态)系于,悬于;附于;(方式)乘,坐,骑;(对象)对,对于,碰在,对…造成困难;

(原因)由于,因为;(表示比较)与…相比;(方位)在…方位adv.(放,穿,连接)上;向前,(继续)下去     =>   =>

and so on 等等     =>   =>

once  adv.一次,曾经,昔时conj.一旦…n.〈口〉一次,一回     =>   =>

at once 立刻     =>   =>

once upon a time 从前     =>   =>

one  num.(数字)一n.一个人,任何人,人们pron.用于代替表示单个的事或人的名词或名词短语     =>   =>

one by one一个接一个地;逐个地     =>   =>

oneself  pron.(one的反身代词)自己;(用于加强语气)亲自     =>   =>

onion  n.洋葱(头);(食物)洋葱,葱头     =>   =>

only  a.惟一的,仅有的;adv.只有,才conj.(非正)只是,但是     =>   =>

onto  prep.(表示方向) 到[向]…之上;(表示对象)推卸到,转嫁给;发觉;转向,转移到;(表示过程)正处在…的过程中     =>   =>

open  a.开着的;开放的,公开的 vt.&vi.(打)开;开始;开设     =>   =>

opening  n.开幕;开张;开端 adj. 首次的;开始的     =>   =>

opera  n.歌剧;歌剧艺术,歌剧业     =>   =>

operate  vt.&vi.运转;操作;经营,管理vi.开刀,(对…)动手术     =>   =>

operation  n.操作,运转,经营;手术;(军事)行动,活动;〈数〉运算     =>   =>

operator  n.(机器、设备等的)操作员;电话接线员     =>   =>

opinion  n.意见,看法,主张;评价,印象;专业性的鉴定,劝告     =>   =>

oppose  vt.&vi.反对;使相对     =>   =>

opposite  prep.(表示位置)在…的对面;在旁边,接着;与…在一排a.对面的;相反的,对立的n.对立面,对立物,相反的人[事物]     =>   =>

optimistic a.乐观的,乐观主义的 conj. 或,或者;还是;否则,要不然     =>   =>

or 或者     =>   =>

oral  a.口头的,口述的;口服的     =>   =>

orange  n.橙,柑,橘;橘黄色,橙色a.橙色的     =>   =>

order  n.次序;顺序;整齐;有条理;治安,秩序;命令,嘱咐;订购,订货;订单;汇票 vt.命令;嘱咐;订购,定制;整理;布置vt.&vi.点(饭菜,饮料等)     =>   =>

in order 按次序的;合乎程序的     =>   =>

in order that 为了     =>   =>

in order to 为了……     =>   =>

ordinary  adj.普通的,平常的;平庸的,平淡的     =>   =>

organ  n.器官;风琴;机构;新闻媒体,宣传工具;机关报[杂志]     =>   =>

organization  n.组织,机构     =>   =>

organize / organize  vt.&vi.组织     =>   =>

origin  n.起点;来源;出身,血统     =>   =>

other  a.别的,其他的,另外的;(两个中的)另一个;其余的,剩下的(人或物) pron.其他的,别的,另外的人[事物]     =>   =>

the other ( s ) 是其中的“另一个”     =>   =>

otherwise  adv.用别的方法,不同地;在其他方面;除此以外conj. 否则;要不然     =>   =>

ought  aux.v.应该(指道义上有责任);应当(显示所采取行动正确或明智);可能会;预料会做(某事)     =>   =>

ought to  v.应当,应该     =>   =>

our  pron.我们的     =>   =>

ours  pron.我们的     =>   =>

ourselves  pron.(we的反身代词)我们自己;(we的强调形式)我们亲自     =>   =>

out  adv.离开某地,不在里面;不在家,不在工作地点;(书等)已借出;表示远离陆地/祖国/城镇等;

显露,暴露,问世;过时,不再流行;大声地;出声地 ;到尽头;全部,彻底;无知觉;(火或灯)熄灭     =>   =>

outcome n.结果     =>   =>

outdoors  adv.在户外     =>   =>

outer  a.外面的,外表的;远离内部[中心]的     =>   =>

outgoing  a.外向的     =>   =>

outline  n.提纲,要点,概要;外形,轮廓,略图vt.画[标]出…的轮廓;概述,列提纲     =>   =>

output  n.产量;输出,输出功率     =>   =>

outside  adv.在外面,向外面;在户外;露天n.外面,外部 adj. 外部的,在外面的,对着外面的;不在主建筑物内的;外面的;集团外的,组织外的,外界的,局外的;

可能性最大的,最可能的 prep. (表示位置)在[向]…的外面 (表示范围)超出…的范围;(表示排斥)除了(某人)     =>   =>

outstanding  a.突出的;杰出的;未偿付的,未解决的;地位显著的;为人瞩目的     =>   =>

over  prep.(表示位置)在…的正上方;在…的上面;在…的上空;(表示位置)遍布在…上面,扩展到…全部;

(表示方向)越过,从一边至…的另一边;(表示方向)从…的边缘向下;(表示等级或数目)高于;

在…之上,超过;(表示时间或过程)在…期间;在从事…的时候;(表示论及)关于,在…方面adv.(倒)下,(掉)下,翻过来;

从一边至另一边,从一方至另一方;全部地,从头至尾;再一次,重复地;过分地;太;结束,了结     =>   =>

over and over adv.反复,再三     =>   =>

over there adv.那里     =>   =>

overcoat  n.大衣     =>   =>

overcome vt.&vi.战胜;克服vt.被(烟、感情等)熏[压]倒,使受不了     =>   =>

overlook  v.俯视     =>   =>

owe  vt.欠…债;应当给予;应把…归功于;感激     =>   =>

own  adj. 属于自己的;自己做的,为自己的vt.拥有;承认     =>   =>

owner  n.物主,所有人     =>   =>

ownership  n.物主的身份;所有(权),所有制     =>   =>

ox ( pl. oxen ) n.牛,阉牛     =>   =>

oxygen  n.〈化〉氧,氧气     =>   =>

P

pace  n.步伐;v.踱步     =>   =>

Pacific  a.太平洋的     =>   =>

pack  n.包,捆;(猎犬、野兽等的)一群 v.(为运输或储存而)打包     =>   =>

package  n.(尤指包装好或密封的容器)一包,一袋,一盒     =>   =>

packet  n.  小包裹,袋     =>   =>

page  n.页,页码     =>   =>

pain  n.疼痛,疼     =>   =>

painful  a.使痛的,使痛苦的     =>   =>

paint  n.油漆 vt.油漆,粉刷,绘画     =>   =>

painter  n.绘画者,(油)画家     =>   =>

painting  n.油画,水彩画     =>   =>

pair  n.一双,一对     =>   =>

a pair of 一双     =>   =>

palace  n.宫,宫殿     =>   =>

pale  a.苍白的,灰白的     =>   =>

pan  n.平底锅     =>   =>

panda  n.熊猫     =>   =>

panic  n.惊慌,恐慌;v.使惊慌;a.恐慌的     =>   =>

paper  n.纸;报纸     =>   =>

paperwork  n.日常文书工作     =>   =>

paragraph  n.(文章的)段落     =>   =>

parallel  adj.(指至少两条线)平行的;类似的;相对应的n.平行线(面);极相似的人(事物);类似(点),相似(之处);比较;纬线,纬圈vt.与…平行;与…相当     =>   =>

parcel  n.包裹     =>   =>

pardon  n.原谅,宽恕,对不起     =>   =>

beg one’s pardon 请原谅;请某人再说一遍     =>   =>

parent  n.父(母),双亲     =>   =>

Paris  n.巴黎     =>   =>

park  n.公园vt.停放(汽车)     =>   =>

parking  n.停车     =>   =>

parrot  n.鹦鹉     =>   =>

part  n.部分;成分;角色;部件;零件 a.局部的;部分的 v.分离;分开;分割     =>   =>

take part in 参加,参与……活动     =>   =>

participate  v.参加     =>   =>

particular  a.特殊的,个别的     =>   =>

partly  ad.部分地,在一定程度上     =>   =>

partner  n.搭档,合作者     =>   =>

part-time a.& ad.兼职的;部分时间的(地)     =>   =>

party  n.聚会,晚会;党派     =>   =>

pass  vt.传,递;经过;通过     =>   =>

pass by 经过;过去;疏忽,不予理会,回避;以…为人所知     =>   =>

passage  n.(文章等的)一节,一段;通道;走廊     =>   =>

passenger  n.乘客,旅客     =>   =>

passer-by(pl. passers-by)  n.过客,过路人     =>   =>

passive  a.被动的     =>   =>

passport  n.护照     =>   =>

past  ad.过 n.过去,昔日,往事prep. 过…,走过某处     =>   =>

path  n.小道,小径     =>   =>

patience  n.容忍;耐心     =>   =>

patient  n.病人     =>   =>

pattern  n.式样     =>   =>

pause  n.& vi.中止,暂停;停止     =>   =>

pavement  n.人行道;硬路面;铺过的路面     =>   =>

pay (paid,paid)  v.付钱,给…报酬 n.工资     =>   =>

pay for sth为…付钱;赔偿;因…受罚〔痛苦〕;为…付出代价;替某人付款     =>   =>

pay off使得益;有报偿;付清,还清;(付清工资后)解雇;〈非正〉对…进行报复;〈非正〉取得成功     =>   =>

P.C.(缩) =personal computer个人电脑     =>   =>

P.E.(缩) =physical education  n.体育     =>   =>

pea  n. 体育     =>   =>

peace  n.和平     =>   =>

peaceful  a.和平的,安宁的     =>   =>

peach  n.桃子     =>   =>

pear  n.梨子,梨树     =>   =>

peasant  n.农民;佃农     =>   =>

pen  n.钢笔,笔     =>   =>

pencil  n.铅笔     =>   =>

penny (英复pence) n.(英)便士;美分     =>   =>

pension  n.养老金     =>   =>

people  n.人,人们;人民     =>   =>

pepper  n.胡椒粉     =>   =>

per  prep. 每,每一     =>   =>

percent  n.百分之…     =>   =>

percentage  n.百分率     =>   =>

perfect  a.完美的,极好的     =>   =>

perform  v.表演,履行;行动     =>   =>

performance  n.演出,表演     =>   =>

perfume  n.香气,芳香;香水 vt.使充满香气;喷香水于     =>   =>

perhaps  ad.可能,或     =>   =>

period  n.时期,时代     =>   =>

permanent  adj.永久(性)的,固定的     =>   =>

permission  n.允许,许可,同意     =>   =>

permit  vt.许可,允许;执照 n.许可证     =>   =>

person  n.人     =>   =>

personal  a.个人的,私人的     =>   =>

personally  ad.就自己而言     =>   =>

personnel  n.人事部门,全体人员     =>   =>

persuade  vt.说服,劝说     =>   =>

pet  n.宠物,爱畜     =>   =>

petrol  n.石油     =>   =>

phenomenon(pl. phenomena)  n.现象     =>   =>

phone(telephone)  n.电话;v.打电话     =>   =>

photo (photograph)  n.照片     =>   =>

take photos 照相,拍照     =>   =>

physical  a.身体的;物理的     =>   =>

physician  n.(有行医执照的)医生     =>   =>

physics  n.物理(学)     =>   =>

pianist  n.钢琴家     =>   =>

piano  n.钢琴     =>   =>

pick  v.拾起,采集;挑选     =>   =>

pick out取出,去掉;挑选,选择;选拔;分辨出;了解;领会;衬托,点缀,使明显;凭听觉〔记忆〕奏出     =>   =>

pick up拾起,捡起;抬起;安排接取;使搭乘;搭救;爬〔站〕起来;振作起来;使增加〔加快〕;收拾东西〔屋子〕;掘,挖;染上;捉住,逮住;好转;恢复     =>   =>

picnic (picnicked) n.& v.野餐     =>   =>

picture  n.图片,画片,照片     =>   =>

pie  n.甜馅饼     =>   =>

piece  n.一块(片,张,件…)     =>   =>

a piece of 一块;一片     =>   =>

pig  n.猪     =>   =>

pile  n.堆     =>   =>

pill  n.药丸,药片     =>   =>

pillow  n.枕头     =>   =>

pilot  n.飞行员     =>   =>

pin  n.别针 v.别住,钉住     =>   =>

pineapple  n.菠萝     =>   =>

pink  a.粉红色的     =>   =>

pioneer  n.先锋,开拓者     =>   =>

pipe  n.管子,输送管     =>   =>

pity  n.怜悯,同情     =>   =>

place  n.地方,处所 v.放置,安置,安排     =>   =>

take one’s place 坐……的座位;取代某人     =>   =>

take place 发生;举行     =>   =>

take the place of 代替;顶替     =>   =>

plain  a.家常的;普通的     =>   =>

plan  n.& v.计划,打算     =>   =>

plane/aeroplane  n.飞机     =>   =>

planet  n.行星     =>   =>

plant  vt.种植,播种 n.植物     =>   =>

plastic  a.塑料的     =>   =>

plate  n.板;片;牌;盘子;盆子     =>   =>

platform  n.讲台;(车站的)月台     =>   =>

play  v.玩;打(球);游戏;播放 n.玩耍,戏剧     =>   =>

player  n.比赛者,选手     =>   =>

playground  n.操场,运动场     =>   =>

pleasant  a.令人愉快的,舒适的     =>   =>

please  v.请;使人高兴,使人满意     =>   =>

pleased  a.高兴的     =>   =>

pleasure  n.高兴,愉快     =>   =>

plenty  n.充足,大量     =>   =>

plenty of 很多,大量的     =>   =>

plot  n.故事情节;(秘密)计划,密谋vt.&vi.密谋     =>   =>

plug  n.塞子     =>   =>

plus  vt.& prep. (用塞子)把…塞住 加,加上     =>   =>

pocket  n.(衣服的)口袋     =>   =>

poem  n.诗     =>   =>

poet  n.诗人     =>   =>

point  v.指,指向 n.点;分数     =>   =>

point out 指出;把注意力引向…     =>   =>

point to 表明;显示……的位置(方向)     =>   =>

poison  n.毒药     =>   =>

pole  n.杆,电线杆;     =>   =>

police  n.警察,警务人员     =>   =>

policy  n.政策,方针;策略,精明的行为,上策;保险单     =>   =>

polite  a.有礼貌的,有教养的     =>   =>

political  a.政治的     =>   =>

politician  n.政治家     =>   =>

politics  n.政治     =>   =>

pollute  v.污染     =>   =>

pollution  n.污染     =>   =>

pond  n.池塘     =>   =>

pool  n.水塘,水池     =>   =>

poor  a.贫穷的;可怜的;不好的,差的     =>   =>

pop = popular  a.(口语) (音乐、艺术等)大众的,通俗的;受欢迎的     =>   =>

population  n.人口,人数     =>   =>

pork  n.猪肉     =>   =>

port  n.港口,码头     =>   =>

porter  n.(火车站或旅馆处的)搬运工     =>   =>

position  n.位置     =>   =>

positive  adj. 确实的,明确的;积极的;肯定的;表现得有信心和有希望的,确信的;(数)(电)正的,阳性的;完全的;纯粹的n.(语)原级形容词;确实;正量,正数;正片     =>   =>

possess  vt.占有;拥有     =>   =>

possession  n.所有,拥有;财产,所有物     =>   =>

possibility  n.可能,可能性     =>   =>

possible  a.可能的     =>   =>

possibly  ad.可能地,也许     =>   =>

post  n.邮政,邮寄,邮件 v.投寄;邮寄     =>   =>

post office 邮局     =>   =>

postage  n.邮资,邮费     =>   =>

postcard  n.明信片     =>   =>

postman  n.邮递员     =>   =>

postpone  vt.推迟,延期     =>   =>

pot  n.锅,壶,瓶,罐     =>   =>

potato  n.土豆,马铃薯     =>   =>

potential  n.潜力;a.有潜力的     =>   =>

pound  n.磅;英镑     =>   =>

pour  vi.倾泻,不断流出     =>   =>

powder  n.粉,粉末     =>   =>

power  n.力,动力,电力     =>   =>

powerful  a.效力大的,强有力的,强大的     =>   =>

practical  a.实际的,适用的     =>   =>

practise(美practise) vt.&n.. 练习,实践     =>   =>

praise  n.& vt.赞扬,表扬     =>   =>

pray  v.祈祷;祈求     =>   =>

prayer  n.祈祷     =>   =>

precious  a.宝贵的,珍贵的     =>   =>

precise  a.准确的     =>   =>

predict  vt.&vi.预言;预测;预示     =>   =>

prefer  vt.宁愿(选择),更喜欢     =>   =>

preference  n.选择,趋向     =>   =>

pregnant  adj.怀孕的,怀胎的;含蓄的,意味深长的;孕育着…的,预示着…前景的     =>   =>

prejudice  n.偏见     =>   =>

premier  n.总理     =>   =>

preparation  n.准备     =>   =>

prepare  vt.准备,预备;调制,配制     =>   =>

prescription  n.处方,药方     =>   =>

present  a.出现的,出席的n.礼物,赠品 vt.呈奉,奉送     =>   =>

at present 目前,现在     =>   =>

presentation  n.演示,演出     =>   =>

preserve  vt.保护;维持     =>   =>

president  n.总统;主席     =>   =>

press  vt.压,按 n.新闻界,出版社     =>   =>

pressure  n.压迫,压力,压强     =>   =>

pretend  vi.假装,装作     =>   =>

pretty  a.漂亮的,俊俏的     =>   =>

prevent  vt.防止,预防     =>   =>

preview v&n.预习,预览     =>   =>

previous  adj.先前的,以前的;过早的,过急的     =>   =>

price  n.价格,价钱     =>   =>

pride  n.自豪,骄傲     =>   =>

primary  a.初等的;初级的     =>   =>

primitive  a.原始的,最初的     =>   =>

principle  n.原则,原理;准则,规范;操守,道义;工作原理     =>   =>

print  vt.印刷     =>   =>

prison  n.监狱     =>   =>

prisoner  n.囚犯     =>   =>

private  a.私人的     =>   =>

privilege  n.特权,优先权     =>   =>

prize  n.奖赏,奖品     =>   =>

probably  ad.很可能,大概     =>   =>

problem  n.问题,难题     =>   =>

procedure  n.程序,步骤;手续     =>   =>

process  n.过程,进程;工序,制作法vt.加工;处理 vi.列队行进     =>   =>

produce  vt.生产;制造     =>   =>

product  n.产品,产物;乘积     =>   =>

production  n.生产;制造     =>   =>

profession  n.(需要有高等教育学位的)职业(如医生或律师)     =>   =>

professor  n.教授     =>   =>

profit  n.利润,收益,赢利;益处,得益vt.&vi.获益;得利于     =>   =>

programme (美program)  n.节目;项目     =>   =>

progress  n.进步,上进 vi.进展;进行     =>   =>

prohibit  vt.阻止,禁止     =>   =>

project  n.工程     =>   =>

promise  n.& vi.答应,允诺     =>   =>

make a promise 允诺     =>   =>

promote  vt.促进,晋升,促销     =>   =>

pronounce  vt.发音     =>   =>

pronunciation  n.发音     =>   =>

proper  a.恰当的,合适的     =>   =>

protect  vt.保护     =>   =>

protection  n.保护     =>   =>

proud  a.自豪的;骄傲的     =>   =>

be proud of 对….感到自豪,高兴     =>   =>

prove  vt.证明     =>   =>

provide  vt.提供     =>   =>

province  n.省     =>   =>

psychology  n.心理学     =>   =>

pub  n.酒店,酒吧     =>   =>

public  a.公共的,公众的 n.公众     =>   =>

in public 公开地,当众     =>   =>

publish  vt.出版,发行     =>   =>

pull  v.拉,拖 n.拉力,引力     =>   =>

pump  vt.用泵抽水     =>   =>

punctual  a.准时的     =>   =>

punctuation  n.标点符号     =>   =>

punish  v.惩罚,处罚     =>   =>

punishment  n.惩罚     =>   =>

pupil  n.(小)学生     =>   =>

purchase  vt.购买n.购买,购置;买到的东西     =>   =>

pure  a.纯的,不掺杂的     =>   =>

purple  adj.紫的 n.紫色;紫(红)衣,紫(红)袍     =>   =>

purpose  n.目的,意图     =>   =>

purse  n.钱包     =>   =>

push  n.& v.推     =>   =>

put (put,put)  vt.放,摆     =>   =>

put away 放好;储存;抛弃     =>   =>

put on 穿上;上演;增加;假装     =>   =>

put sth.down 把……放下;削减     =>   =>

put up 安装;住宿;建起;提出     =>   =>

puzzle  n.&v.难题,(字、画)谜;使迷惑,使难解     =>   =>

pyramid  n.金字塔     =>   =>

Q

quake  v&n.震动,颤抖     =>   =>

qualification  n.合格证书;资格,条件;限制,限定性条件     =>   =>

quality  n.质量,性质     =>   =>

quantity  n.量,数     =>   =>

quarrel  vi.争吵,吵架     =>   =>

quarrel about 因……而争吵     =>   =>

quarter  n.四分之一,一刻钟     =>   =>

queen  n.皇后,女王     =>   =>

question  vt.询问 n.问题     =>   =>

questionnaire  n.调查表,问卷     =>   =>

queue  n.行列,长队     =>   =>

quick  a.快;敏捷的;急剧的 ad.快地;敏捷地;急剧地     =>   =>

quiet  a.安静的;寂静的     =>   =>

quilt  n.被子     =>   =>

quit  vt.&vi.从(某处)离开;vt.停止     =>   =>

quite[kwaɪt]  ad.完全,十分     =>   =>

R

rabbit['ræbɪt]  n.兔,家兔     =>   =>

race[reɪs] n.种族,民族v.(速度)竞赛,比赛 n.赛跑,竞赛     =>   =>

radiation [reɪdɪ'eɪʃ(ə)n]n.辐射     =>   =>

radio['reɪdɪəʊ] n.无线电,收音机     =>   =>

on the radio 广播中     =>   =>

rag [ræg]n.破布,抹布     =>   =>

rail [reɪl]n.铁路     =>   =>

railway['reɪlweɪ] n.铁路;铁道     =>   =>

rain [reɪn]n.雨,雨水 vi.下雨     =>   =>

rainbow ['reɪnbəʊ]n.虹,彩虹     =>   =>

raincoat ['reɪnkəʊt]n.雨衣     =>   =>

rainfall['reɪnfɔːl] n.一场雨;降雨量     =>   =>

rainy ['reɪnɪ]a.下雨的;多雨的     =>   =>

raise[reɪz] vt.使升高;饲养     =>   =>

range[reɪn(d)ʒ]n.一系列;变化幅度,范围;射程,距离;(山)脉 vi.变化vt.排列     =>   =>

rank[ræŋk] n.职衔,军衔     =>   =>

rapid['ræpɪd] a.快的,迅速的     =>   =>

rare [reə]a.罕见的,稀有的     =>   =>

rat[ræt] n.老鼠     =>   =>

rate[reɪt] n.比率,率;(运动、变化等的)速度;进度;费用,价格;等级,水准 vt.估价;评估征税现值 vt.&vi.认为;把…算作 vt.,link v.定级     =>   =>

rather ad.相当,宁可     =>   =>

rather than …而不…;与其…倒不如     =>   =>

raw  a.生的,未煮过的,未加工的     =>   =>

ray  n.光线     =>   =>

razor  n.剃胡刀     =>   =>

reach  v.到达,伸手(脚等)够到     =>   =>

react  vi.起反应;有影响;反对;对抗     =>   =>

read (read,read) v.读;朗读     =>   =>

ready  a.准备好的     =>   =>

be/get ready (for) 准备好     =>   =>

real  a.真实的,确实的     =>   =>

reality  n.现实     =>   =>

realise (美realize) vt.认识到,实现     =>   =>

reality  n.现实     =>   =>

really  ad.真正地;到底;确实     =>   =>

reason  vi.评理;劝说 n.理由,原因     =>   =>

reasonable  a.合乎情理的     =>   =>

receipt  n.收据     =>   =>

receive  v.收到,得到     =>   =>

recent  a.近来的,最近的     =>   =>

reception  n.接待     =>   =>

recipe  n.烹饪法;食谱;方法;秘诀;诀窍     =>   =>

recite  v.背诵     =>   =>

recognise (美recognize) vt.认出     =>   =>

recommend [rekə'mend]v.推荐     =>   =>

record ['rekɔːd]n.记录;唱片 v.录制,记录     =>   =>

keep a record 保持记录     =>   =>

recorder [rɪ'kɔːdə] n.录音机     =>   =>

recover [rɪ'kʌvə]vi.痊愈;恢复     =>   =>

recreation [,rekrɪ'eɪʃ(ə)n]n.娱乐(方式);消遣(方式)     =>   =>

recycle [riː'saɪk(ə)l] vt.回收;再循环     =>   =>

red [red]n.红色 a.红色的     =>   =>

reduce [rɪ'djuːs]vt.减少,缩减     =>   =>

refer [rɪ'fɜː]vi.谈到,提到,涉及,有关     =>   =>

reference ['ref(ə)r(ə)ns] n.提及,涉及;参考,查阅;引文;参考书目;证明书;推荐信;证明人;推荐人     =>   =>

reflect [rɪ'flekt] vt.&vi.反射(光、热、声或影像);考虑 vt.表达;反映     =>   =>

reform [rɪ'fɔːm] n.改革,改良,改造 vt.&vi.改革;改造;改善     =>   =>

refrigerator [rɪ'frɪdʒəreɪtə]n.冰箱     =>   =>

refuse [rɪ'fjuːz]vi.拒绝,不愿     =>   =>

regard [rɪ'gɑːd] v.把…看作     =>   =>

regardless [rɪ'gɑːdlɪs] ad.不顾后果地;不管怎样,无论如何     =>   =>

register ['redʒɪstə]n.登记簿,花名册,注册员 v.登记,注册     =>   =>

regret [rɪ'gret]n.& vt.可惜,遗憾;痛惜;哀悼     =>   =>

regular ['regjʊlə] a.规则的,经常     =>   =>

regulation [regjʊ'leɪʃ(ə)n]n.规则,规章     =>   =>

reject [rɪ'dʒekt]v.(强硬地)拒绝     =>   =>

relate [rɪ'leɪt] vi.有关;涉及     =>   =>

relation [rɪ'leɪʃ(ə)n] n.关系;亲属     =>   =>

relationship [rɪ'leɪʃ(ə)nʃɪp] n.关系     =>   =>

relative ['relətɪv] n.亲属,亲戚     =>   =>

relax [rɪ'læks] v.(使)放松,轻松     =>   =>

relevant ['relɪv(ə)nt]a.有关的,切题的     =>   =>

reliable [rɪ'laɪəb(ə)l] a.可靠的,可信赖的     =>   =>

relief [rɪ'liːf]n.(痛苦等)缓解,减轻,解除;轻松,宽慰;换班[接替]人,加班[增开]的公共汽车、火车等     =>   =>

religion n.宗教     =>   =>

religious a.宗教的     =>   =>

rely vi.信任;信赖;依赖,依靠     =>   =>

remain vt.余下,留下 vi.保持,仍是     =>   =>

remark n.陈述;话;议论     =>   =>

remember [rɪ'membə] v.记得,想起     =>   =>

remember me to…替我问候某人     =>   =>

remind [rɪ'maɪnd]vt.提醒,使记起     =>   =>

remote [rɪ'məʊt] a.遥远的,偏远的;n远程     =>   =>

remove [rɪ'muːv] vt.移动,拿走,脱掉(衣服等)     =>   =>

rent [rent]n.& v.租金     =>   =>

repair [rɪ'peə] n.& vt.修理;修补     =>   =>

repeat [rɪ'piːt]vt.重说,重做     =>   =>

replace [rɪ'pleɪs] vt.取代     =>   =>

reply [rɪ'plaɪ]n.回答,答复     =>   =>

report [rɪ'pɔːt] n.& v.报道,报告     =>   =>

represent [reprɪ'zent]vt.代表     =>   =>

representative [reprɪ'zentətɪv]n.代表;代理人 a.有代表性的,典型的     =>   =>

republic [rɪ'pʌblɪk]n.共和国     =>   =>

request [rɪ'kwest]n.请求,要求的事物     =>   =>

require [rɪ'kwaɪə]vt.需求;要求     =>   =>

requirement [rɪ'kwaɪəm(ə)nt] n.需要;要求;必要的条件     =>   =>

rescue['reskjuː] vt.营救,援救     =>   =>

research [rɪ'sɜːtʃ]n.研究,调查     =>   =>

reservation [rezə'veɪʃ(ə)n]n.预定     =>   =>

reserve[rɪ'zɜːv] n.& v.储备;预定     =>   =>

resist [rɪ'zɪst]vt.&vi.使用武力阻止(某事)发生[取得成功];抵抗;对抗vt.不受(某事物的)损害[影响];抗;耐;不屈从(某事物或某人);经得住     =>   =>

respect [rɪ'spekt]vt.& n.尊敬,尊重     =>   =>

respond [rɪ'spɒnd]vt.&vi.回答;回报;响应 vi.有反应;有效果;有影响     =>   =>

responsibility [rɪ,spɒnsɪ'bɪlɪtɪ]n.责任;责任感,可信赖性;职责,所负责任的事     =>   =>

rest[rest] n.休息;剩余的部分,其余的人(物) vi.休息,歇息     =>   =>

take/have a rest 休息一下     =>   =>

restaurant['restrɒnt] n.饭馆,饭店     =>   =>

restriction [rɪ'strɪkʃ(ə)n]n.限制,约束,束缚     =>   =>

result [rɪ'zʌlt]n.结果,效果     =>   =>

as a result 结果,因此     =>   =>

retell[riː'tel] vt.重讲,重复,复述     =>   =>

retire[rɪ'taɪə] v.退休     =>   =>

return [rɪ'tɜːn]v.归还     =>   =>

review[rɪ'vjuː] vt.重新调查;回顾;复习 n.复查;复习;评论     =>   =>

revision[rɪ'vɪʒ(ə)n] n.复习,温习     =>   =>

revolution [revə'luːʃ(ə)n]n.革命,变革     =>   =>

rice[raɪs] n.稻米;米饭     =>   =>

rich[rɪtʃ] a.富裕的,有钱的     =>   =>

riddle ['rɪd(ə)l]n.谜(语)     =>   =>

ride [raɪd] (rode,ridden) v.骑(马、自行车);乘车 n.乘车旅行     =>   =>

ridiculous [rɪ'dɪkjʊləs]a.可笑的,荒谬的     =>   =>

right[raɪt] n.权利 a.对,正确的;右,右边的ad.正确地,恰恰,完全地     =>   =>

all right正确的,方便的,适宜的,良好的,好,行     =>   =>

on the right 在右侧     =>   =>

right now 立即;此刻;目前     =>   =>

ring[rɪŋ] (rang,rung) v.(钟、铃等)响;打电话 n.电话,铃声 n.环形物(如环、圈、戒指等)     =>   =>

ring back 回电话     =>   =>

ring off 挂断     =>   =>

ring up 打电话     =>   =>

ripe[raɪp] a.成熟的,熟的     =>   =>

rise [raɪz] (rose,risen) vi.上升,上涨     =>   =>

risk [rɪsk] n.危险(性),风险 vt.冒险;冒…险     =>   =>

river['rɪvə] n.江;河;水道;巨流     =>   =>

road[rəʊd] n.路,道路     =>   =>

roast [rəʊst]v.烤(肉)     =>   =>

rob[rɒb] v.抢夺,抢劫     =>   =>

robot['rəʊbɒt] n.机器人     =>   =>

rock[rɒk] n.岩石,大石头 vt.摇,摇晃     =>   =>

rocket ['rɒkɪt]n.火箭     =>   =>

role[rəʊl] n.角色     =>   =>

roll [rəʊl]v.滚动,打滚 n.面包圈,小圆面包;卷状物     =>   =>

roll over (使)翻滚     =>   =>

roof [ruːf]n.屋顶,顶部     =>   =>

room[ruːm;rʊm] n.房间,室;空间;地方     =>   =>

make room for给……让出空地方     =>   =>

root [ruːt]n.根,根源,起源     =>   =>

rope [rəʊp]n.绳,索     =>   =>

rose[rəʊz] n.玫瑰花     =>   =>

rot [rɒt]n.腐烂;腐败;腐坏vi.腐烂;腐败;堕落vt.使腐烂;使腐朽;使堕落     =>   =>

rough [rʌf]a.粗糙的,粗略的     =>   =>

round [raʊnd]ad.转过来 prep. 环绕一周,围着 a.圆的;球形的     =>   =>

routine[ruː'tiːn] n.例行公事,惯例,惯常的程序a.例行的;常规的     =>   =>

row[rəʊ] n.(一)排,(一)行 v.划船     =>   =>

royal ['rɒɪəl]a.国王的,女王的;大规模的;极大的     =>   =>

rubber['rʌbə] n.橡胶;合成橡胶     =>   =>

rubbish['rʌbɪʃ] n.垃圾;废物     =>   =>

rude[ruːd] a.无理的,粗鲁的     =>   =>

ruin['ruːɪn] vt.(使)毁坏;(使) 毁灭 n.(复)废墟;遗迹     =>   =>

rule[ruːl] n.规则,规定 vt.统治;支配     =>   =>

ruler ['ruːlə]n.统治者;直尺     =>   =>

run [rʌn] (ran,run) vi.跑,奔跑;(颜色)褪色     =>   =>

rush [rʌʃ]vi.冲,奔跑     =>   =>

Russia ['rʌʃə] n.俄罗斯,俄国     =>   =>

Russian ['rʌʃ(ə)n]a.俄国人的,俄语的 n.俄国人,俄语     =>   =>

S

sacred ['seɪkrɪd]a.神圣的     =>   =>

sacrifice['sækrɪfaɪs] vt.牺牲     =>   =>

sad [sæd]a.(使人)悲伤的     =>   =>

sadness ['sædnəs]n.悲哀,忧伤     =>   =>

safe[seɪf] a.安全的 n.保险柜     =>   =>

safety['seɪftɪ] n.安全,保险     =>   =>

sail[seɪl] n.航行 v.航行,开航     =>   =>

sailor['seɪlə] n.水手,海员     =>   =>

salary ['sælərɪ]n.薪金,薪水     =>   =>

sale [seɪl]n.卖,出售     =>   =>

salesman ['seɪlzmən]n.男售货员     =>   =>

saleswoman ['seɪlz,wʊmən]n.女售货员     =>   =>

salt [sɔːlt;sɒlt]n.盐     =>   =>

salty ['sɔːltɪ;'sɒ-]a.盐的,咸的,含盐的     =>   =>

salute[sə'l(j)uːt] n.致敬,欢迎;敬礼v.行礼致敬,欢迎     =>   =>

same[seɪm] n.同样的事 a.同样的,同一的     =>   =>

all the same 尽管如此,仍然     =>   =>

sand [sænd]n.沙,沙子     =>   =>

sandwich['sæn(d)wɪdʒ;-wɪtʃ] n.三明治(夹心面包片)     =>   =>

satellite ['sætəlaɪt]n.卫星     =>   =>

satisfaction [sætɪs'fækʃ(ə)n]n.满意     =>   =>

satisfy['sætɪsfaɪ] vt.满足,使满意     =>   =>

Saturday['sætədi;-dei] n.星期六     =>   =>

sausage['sɒsɪdʒ] n.香肠,腊肠     =>   =>

save[seɪv] vt.救,挽救,节省     =>   =>

 say[seɪ] (said,said) vt.说,讲     =>   =>

scan [skæn]vt.扫描;浏览;细看;详细调查;vi.扫描;扫掠n.扫描;浏览     =>   =>

scarf [skɑːf]n.领巾,围巾     =>   =>

scene [siːn]n.(戏剧、电影等的)一场,场景,布景     =>   =>

scenery ['siːn(ə)rɪ] n.(总称)风景     =>   =>

schedule ['ʃedju:l] vt.排定,安排n.时间表,日程安排表;清单,明细表     =>   =>

scholar ['skɒlə]n.学者     =>   =>

scholarship ['skɒləʃɪp] n.奖学金     =>   =>

school[skuːl] n.学校     =>   =>

schoolmate['skuːlmeɪt] n.同校同学     =>   =>

science['saɪəns] n.科学,自然科学     =>   =>

scientific[saɪən'tɪfɪk] a.科学的     =>   =>

scientist ['saɪəntɪst]n.科学家     =>   =>

scold[skəʊld] vt.责骂     =>   =>

score [skɔː]n.& v.得分,分数     =>   =>

scores of许多,很多     =>   =>

scratch [skrætʃ]vt.&vi.抓,搔;刮伤;勾掉,删掉n.抓;搔痒     =>   =>

scream[skriːm] n.尖叫     =>   =>

screen[skriːn] n.幕,荧光屏     =>   =>

sculpture['skʌlptʃə] n.雕塑     =>   =>

sea[siː] n.海,海洋     =>   =>

by sea 由海路     =>   =>

search [sɜːtʃ] n.& v.搜寻,搜查     =>   =>

season ['siːz(ə)n]n.季;季节     =>   =>

seat[siːt] n.座位,座     =>   =>

take a seat 请坐     =>   =>

be seated 坐下;坐落于     =>   =>

second ['sek(ə)nd] n.秒 num. 第二 a.第二的     =>   =>

secret ['siːkrɪt]n.秘密,内情     =>   =>

secretary ['sekrɪt(ə)rɪ]n.秘书;书记     =>   =>

section['sekʃ(ə)n] n.段,部分,部门     =>   =>

secure [sɪ'kjʊə;sɪ'kjɔː]a.牢固的;可靠的;有把握的;确切的 vt.握紧;关牢;使安全     =>   =>

security[sə'kjʊrəti] n.安全;抵押品;有价证券     =>   =>

see [siː] (saw,seen) v.看见,看到;领会;拜会;发生;经历;     =>   =>

seed[siːd] n.种子     =>   =>

seek [siːk]vt.试图;探寻;请求     =>   =>

seem[siːm] v.似乎,好像     =>   =>

seize [siːz] vt.抓住(时机等);占领     =>   =>

seldom['seldəm] ad.很少,不常     =>   =>

select[sɪ'lekt] vt.选择,挑选,选拔     =>   =>

selfish['selfɪʃ] a.自私的,利己的     =>   =>

sell [sel] (sold,sold) v.卖,售     =>   =>

sell out出售股份;脱销,卖掉;〈非正〉背叛,出卖     =>   =>

send[send] (sent,sent) v.打发,派遣;邮寄     =>   =>

send for召唤,派人去叫;派人去取;申请;订购     =>   =>

send up发射,把…向上送;使向上升;毁坏;使沿…上升,上行     =>   =>

senior ['siːnɪə;'siːnjə]a.年长的,资深的,高年级的 n.上级,长辈,高年级生     =>   =>

sense[sens] n&v.感觉,意识     =>   =>

sensitive['sensɪtɪv] a.易受伤害的,易损坏的;易受影响的;敏感的     =>   =>

sentence['sent(ə)ns] n.句子;判决vt.宣判;判决     =>   =>

 separate ['sep(ə)rət]v.使分开,使分离a.单独的,分开的     =>   =>

 separation[sepə'reɪʃ(ə)n] n.分离,隔离     =>   =>

September[sep'tembə] n.九月     =>   =>

serious ['sɪərɪəs]a.严肃的,严重的;认真的     =>   =>

servant['sɜːv(ə)nt] n.仆人,佣人     =>   =>

serve [sɜːv] vt.招待(顾客等),服务     =>   =>

service['sɜːvɪs] n.服务     =>   =>

set [set] (set,set) vt.释放,安置     =>   =>

a set of 一套,一伙     =>   =>

set off 出发;引起;点燃,爆炸     =>   =>

set out 动身;着手,开始;安排     =>   =>

set up建立,创立,竖立;准备;安排     =>   =>

settle['set(ə)l] vi.安家,定居     =>   =>

settlement['set(ə)lm(ə)nt] n.新拓居地;(美)部落     =>   =>

settler ['setlə] n.移居者,开拓者     =>   =>

seven['sev(ə)n] num. 七     =>   =>

several['sev(ə)r(ə)l] pron.几个,数个 a.若干     =>   =>

severe [sɪ'vɪə]a.严重的,剧烈的;严厉的,严肃的;艰难的,严峻的,辛苦的;朴素的,纯朴的     =>   =>

sew [səʊ] (sewed,sewn 或sewed) vi.缝,缝制;缝补;缝纫     =>   =>

sex[seks] n.性,性别     =>   =>

shabby ['ʃæbɪ]a.破旧的     =>   =>

shade[ʃeɪd] n.阴凉处,树荫处     =>   =>

shadow['ʃædəʊ] n.影子,阴影     =>   =>

shake [ʃeɪk] (shook,shaken) vt.(使)动摇,震动     =>   =>

shall ʃæl;ʃ(ə)l] (should) v.aux. (表示将来)将要,会;…好吗     =>   =>

shallow['ʃæləʊ] a.浅的,不深的,肤浅的     =>   =>

shame[ʃeɪm] n.遗憾的事;羞愧     =>   =>

shape[ʃeɪp] n.形状,外形 v.使成型,制造,塑造     =>   =>

share[ʃeə] vt.分享,共同使用     =>   =>

sharp[ʃɑːp] a.锋利的,尖的     =>   =>

sharpener ['ʃɑːpənə]n.削尖用的器具 转笔刀     =>   =>

shave[ʃeɪv] (shaved,shaved 或 shaven) v.刮(脸,胡子)     =>   =>

she[ʃiː] pron.她     =>   =>

sheep[ʃiːp] (复sheep) n.(绵)羊;羊皮;驯服者     =>   =>

sheet[ʃiːt] n.成幅的薄片,薄板     =>   =>

shelf[ʃelf] (复 shelves) n.架子;搁板;格层;礁;陆架     =>   =>

shelter ['ʃeltə]n.掩蔽;隐蔽处     =>   =>

shine[ʃaɪn] n.光泽;光彩;阳光;晴天;光(亮). (shone,shone) v.发光;照耀;杰出;擦亮     =>   =>

ship [ʃɪp]n.船,轮船 vi.用船装运     =>   =>

shirt[ʃɜːt] n.男衬衫     =>   =>

shock [ʃɒk]vt.使震惊;电击     =>   =>

shoe[ʃuː] n.鞋     =>   =>

shoot [ʃuːt]n.嫩枝;苗;芽 (shot,shot) vt.射击,射中,发射     =>   =>

shop [ʃɒp]vi.买东西 n.商店,车间     =>   =>

shore [ʃɔː]n.滨,岸     =>   =>

short[ʃɔːt] a.短的;矮的     =>   =>

shortcoming ['ʃɔːtkʌmɪŋ]n.缺点,短处     =>   =>

shortly['ʃɔːtlɪ] ad.不久     =>   =>

shorts[ʃɔːts] n.短裤;运动短裤     =>   =>

shot [ʃɒt] n.射击,开枪,开炮,射击声;子弹     =>   =>

should [ʃʊd]v.mod. 应当,应该,会 v.aux. 会,应该(shall的过去时态)     =>   =>

shoulder['ʃəʊldə] n.肩膀;(道路的)路肩     =>   =>

shout [ʃaʊt]n.& v.喊,高声呼喊     =>   =>

show[ʃəʊ] n.展示,展览(会);演出.(showed,shown 或 showed) v.给…看,出示,显示     =>   =>

shower['ʃaʊə] n.阵雨;淋浴     =>   =>

shut[ʃʌt] (shut,shut) v.n.关上,封闭;禁闭;     =>   =>

shuttle ['ʃʌt(ə)l]n.航天飞机     =>   =>

shy [ʃaɪ]a.害羞的     =>   =>

sick [sɪk]a.有病的,患病的;(想)呕吐     =>   =>

sickness['sɪknɪs] n.疾病     =>   =>

side[saɪd] n.边,旁边,面,侧面     =>   =>

by the side of在…附近,和…一起比较     =>   =>

side by side肩并肩地;相互支持     =>   =>

sideways['saɪdweɪz] ad.斜向一边的     =>   =>

sigh[saɪ] vi.叹息;叹气     =>   =>

sight[saɪt] n.情景,风景;视力     =>   =>

sightseeing ['saɪtsiːɪŋ]n.观光     =>   =>

sign [saɪn]n.符号,标记     =>   =>

signal['sɪgn(ə)l] n.信号,暗号     =>   =>

signature ['sɪgnətʃə]n.签名     =>   =>

significance[sɪg'nɪfɪk(ə)ns] n.意义,意思;重大意义,重要性     =>   =>

silence['saɪləns] n.安静,沉默     =>   =>

silent ['saɪlənt]a.无声的,无对话的     =>   =>

silk[sɪlk] n.(蚕)丝,丝织品     =>   =>

silly['sɪlɪ] a.傻的,愚蠢的     =>   =>

silver['sɪlvə] n.银     =>   =>

similar['sɪmɪlə] a.相似的,像     =>   =>

simple ['sɪmp(ə)l]a.简单的,简易的     =>   =>

since[sɪns] ad.从那时以来 conj. 从…以来,…以后,由于 prep. 从…以来     =>   =>

sincerely[sɪn'sɪəlɪ] ad.真诚地     =>   =>

sing [sɪŋ] (sang,sung) v.唱,唱歌     =>   =>

single ['sɪŋg(ə)l]a.单一的,单个的     =>   =>

sink[sɪŋk] n.洗涤槽;污水槽.(sank,sunk) vi.下沉;消沉     =>   =>

sir[sɜː]n.先生;阁下     =>   =>

sister['sɪstə] n.姐;妹     =>   =>

sit (sat,sat) [sɪt] vi.坐     =>   =>

situation [sɪtjʊ'eɪʃ(ə)n] n.形势,情况     =>   =>

six num. [sɪks] 六     =>   =>

size[saɪz] n.尺寸,大小     =>   =>

skate [skeɪt]vi.溜冰,滑冰     =>   =>

skateboard ['skeɪtbɔːd]n.溜冰板     =>   =>

ski[skiː] n.& vi.滑雪板;滑雪     =>   =>

skill [skɪl]n.技能,技巧     =>   =>

skin [skɪn]n.皮,皮肤;兽皮     =>   =>

skip[skɪp] v.蹦蹦跳跳;跳绳     =>   =>

skirt[skɜːt] n.女裙     =>   =>

sky [skaɪ]n.天;天空     =>   =>

skyscraper ['skaɪskreɪpə]n.摩天大楼     =>   =>

slave[sleɪv] n.奴隶     =>   =>

slavery['sleɪv(ə)rɪ] n.奴隶制度     =>   =>

sleep [sliːp]n.睡觉 (slept,slept) vi.睡觉     =>   =>

go to sleep 睡着;(肢体)麻木     =>   =>

sleeve[sliːv] n.袖子,袖套     =>   =>

slice[slaɪs] n.片,切面(薄)片     =>   =>

slide[slaɪd] n.幻灯片,滑道 v.滑行,滑动     =>   =>

slight [slaɪt]a.轻微的,细小的     =>   =>

slightly['slaɪtlɪ] ad.轻微地;稍稍;细长;苗条;微小     =>   =>

slim [slɪm]a.苗条的     =>   =>

slip[slɪp] n.片,条,纸片,纸条     =>   =>

slow [sləʊ]ad.慢慢地,缓慢地     =>   =>

small [smɔːl]a.小的,少的     =>   =>

smart [smɑːt] a.灵巧的,伶俐的;(人、服装等)时髦的,帅的     =>   =>

smell[smel] n.气味.(smelt,smelt 或ed,ed) v.嗅,闻到;发气味     =>   =>

smile[smaɪl] n.& v.微笑     =>   =>

smoke[sməʊk] n.烟 v.冒烟;吸烟     =>   =>

smooth[smuːð] a.光滑的;平坦的     =>   =>

snake[sneɪk] n.蛇 v.蛇般爬行;蜿蜒行进     =>   =>

sneaker['sniːkə] n.跑步鞋;鬼鬼祟祟的人     =>   =>

sneeze[sniːz] vi.打喷嚏     =>   =>

sniff[snɪf] v.嗅,闻,用鼻吸     =>   =>

snow[snəʊ] n.雪 vi.下雪     =>   =>

snowy 'snəʊɪ]a.雪(白)的;下雪的;     =>   =>

so[səʊ] ad.如此,这么;非常;同样 conj. 因此,所以     =>   =>

 so that以便;结果,以致     =>   =>

soap[səʊp] n.肥皂     =>   =>

sob[sɒb] v.啜泣     =>   =>

soccer ['sɒkə]n.英式足球     =>   =>

social ['səʊʃ(ə)l]a.社会的;社交的     =>   =>

socialism ['səʊʃəlɪz(ə)m]n.社会主义     =>   =>

society[sə'saɪɪtɪ] n.社会     =>   =>

sock[sɒk] n.短袜     =>   =>

soft [sɒft]a.软的,柔和的     =>   =>

soil [sɒɪl]n.土壤,土地     =>   =>

solar['səʊlə] a.太阳的     =>   =>

soldier ['səʊldʒə]n.士兵,战士     =>   =>

solid ['sɒlɪd]a.结实的,固体的 n.固体     =>   =>

some[sʌm;s(ə)m] a.一些,若干;有些;某一 pron.若干,一些     =>   =>

somebody/someone  pron.某人;有人;有名气的人     =>   =>

somehow  ad.以某种方式,用某种方法;〈非正〉不知怎么地     =>   =>

something  pron.某事;某物     =>   =>

sometimes  ad.有时     =>   =>

somewhere  ad.在某处     =>   =>

son  n.儿子     =>   =>

song  n.歌唱;歌曲     =>   =>

soon  ad.不久,很快,一会儿     =>   =>

as soon as 一…就…     =>   =>

sooner or later迟早;早晚有一天     =>   =>

sorrow  n.悲伤,悲痛     =>   =>

sorry  a.对不起,抱歉;难过的     =>   =>

sort  vt.把…分类,拣选 n.种类,类别     =>   =>

soul  n.灵魂;心灵;气魄     =>   =>

sound  vi.听起来;发出声音n.声音     =>   =>

soup[suːp]n.汤     =>   =>

sour[saʊə] a.有酸味的,酸的;坏脾气的;别扭的vt.&vi.(使某物)变酸,变馊;(使某人)阴郁     =>   =>

south[saʊθ] a.南(方)的;向南的;从南来的 ad.在南方;向南方;自南方 n.南;南方;南风;南部     =>   =>

southern['sʌð(ə)n] a.南部的,南方的     =>   =>

sow[səʊ] (sowed,sown 或ed) vt.播种     =>   =>

space[speɪs] n.空间     =>   =>

 Spanish['spænɪʃ] a.西班牙人的,西班牙的,西班牙语的 n.西班牙语     =>   =>

spare[speə] a.空闲的,多余的,剩余的     =>   =>

speak[spiːk] (spoke,spoken) v.说,讲;谈话;发言     =>   =>

speaker['spiːkə] n.演讲人,演说家     =>   =>

special['speʃ(ə)l] a.特别的,专门的     =>   =>

specialist ['speʃ(ə)lɪst]n.(医学)专家,专科医生;专家;专业人员     =>   =>

specific[spə'sɪfɪk] a.明确的,确切的,详尽的;具体的,特有的,特定的n.特效药     =>   =>

speech [spiːtʃ]n.演讲     =>   =>

speed [spiːd] n.速度 v.(使)加速     =>   =>

spell(spelt/spelled,spelt/spelled) [spel]vt.拼写     =>   =>

spend (spent,spent) [spend] v.度过;花费(钱、时间等)     =>   =>

spirit['spɪrɪt] n.精神     =>   =>

splendid['splendɪd] a.灿烂的,辉煌的;(口语)极好的     =>   =>

split [splɪt] v.撕开;切开     =>   =>

spoken['spəʊk(ə)n] a.口语的     =>   =>

spokesman/woman['spəʊksmən] n.发言人,代言人     =>   =>

sponsor ['spɒnsə]vt.赞助,发起;n.赞助商     =>   =>

spoon [spuːn]n.匙,调羹     =>   =>

spoonful['spuːnfʊl] n.一匙(的量)     =>   =>

sport [spɔːt] n.体育运动,锻炼;(复,英)运动会     =>   =>

spot [spɒt]n.斑点,污点;场所,地点 v.沾上污渍,弄脏     =>   =>

spread(spread,spread) [spred] v.延伸;展开     =>   =>

spring[sprɪŋ] n.春天,春季;泉水,泉     =>   =>

square[skweə] n.广场 a.平方的;方形的     =>   =>

squeeze [skwiːz] vt.&vi.挤,榨,捏vt.榨取,挤出 n.挤,榨,捏;亲切的拥抱或握手     =>   =>

stable['steɪb(ə)l] a.稳定的,牢固的     =>   =>

staff [stɑːf]n.全体职员;教职员;参谋,幕僚     =>   =>

stage[steɪdʒ] n.舞台;阶段 vt.&vi.上演     =>   =>

stair [steə]n.楼梯     =>   =>

stamp[stæmp] n.邮票     =>   =>

stand [stænd]n.站;立;停止;立场;地位;台;坛;摊 (stood,stood) v.站;立;起立;坐落;经受;持久     =>   =>

standard['stændəd] n.& a.标准(的)     =>   =>

star [stɑː]n.星,恒星     =>   =>

stare[steə] vi.盯,凝视     =>   =>

start [stɑːt]v.开始,着手;出发     =>   =>

starve[stɑːv] v.饿死     =>   =>

state[steɪt] n.状态;国家,(美国的)州     =>   =>

 statement['steɪtm(ə)nt] n.声明,陈述;结算单,报表     =>   =>

statesman/woman ['steɪtsmən]n.政治家     =>   =>

station['steɪʃ(ə)n] n.站,所,车站;电台     =>   =>

statistics[stə'tɪstɪks] n.统计,统计学     =>   =>

stay [steɪ]n.& vi.停留,逗留,呆     =>   =>

steady['stedɪ] a.稳固的;平稳的     =>   =>

steal[stiːl] (stole,stolen) vt.偷,窃取     =>   =>

steam [stiːm]n.汽,水蒸气     =>   =>

steel [stiːl] n.钢,钢铁     =>   =>

steep[stiːp] a.险峻的;陡峭的     =>   =>

step[step] n.脚步,台阶,梯级 vi.走;跨步     =>   =>

stick[stɪk] (stuck,stuck) vi.粘住,钉住;坚持n.木棒(棍),枝条     =>   =>

stick to保留,保有;遵守,坚持;紧跟;粘住     =>   =>

still[stɪl] a.不动的,平静的 ad.仍然,还     =>   =>

stocking ['stɒkɪŋ]n.长袜     =>   =>

stomach['stʌmək] n.胃,胃部     =>   =>

stone[stəʊn] n.石头,石料     =>   =>

stop [stɒp]n.停;(停车)站 v.停,停止,阻止     =>   =>

 storage['stɔːrɪdʒ] n.贮藏;储存     =>   =>

store[stɔː] n.商店 vt.储藏,存储     =>   =>

storm [stɔːm] n.风暴,暴(风)雨     =>   =>

story['stɔːrɪ] n.故事,小说     =>   =>

straight[streɪt] a.一直的,直的 ad.一直地,直地     =>   =>

straightforward [streɪt'fɔːwəd]a.简单的;坦率的;明确的;ad.直截了当地;坦率地     =>   =>

strait [streɪt] n.海峡     =>   =>

strange [streɪn(d)ʒ]a.奇怪的,奇特的,陌生的     =>   =>

stranger['streɪn(d)ʒə] n.陌生人,外人     =>   =>

straw  n.稻草,麦秆;吸管;毫无价值的东西,无意义的事情     =>   =>

strawberry ['strɔːb(ə)rɪ]n.草莓     =>   =>

stream [striːm]n.小河;溪流     =>   =>

street[striːt] n.街,街道     =>   =>

strength [streŋθ;streŋkθ]n.力量,力气     =>   =>

stress [stres]n.压力,紧张;强调,重要性;重力;重音 vt.重读;强调     =>   =>

strict [strɪkt] a.严格的,严密的     =>   =>

be strict with 对…严格(严厉)     =>   =>

strike[straɪk] v.(钟)鸣;敲(响);罢工 (struck,struck 或stricken) vt.擦(打)火,侵袭     =>   =>

string[strɪŋ] n.细绳,线,带     =>   =>

strong[strɒŋ] a.强(壮)的;坚固的;强烈的;坚强的     =>   =>

struggle['strʌg(ə)l] vi.斗争     =>   =>

stubborn ['stʌbən] a.固执的,顽固的     =>   =>

student ['stjuːd(ə)nt]n.学生     =>   =>

studio['stjuːdɪəʊ] n.工作室,演播室     =>   =>

study ['stʌdɪ]v.学习;研究 n.书房     =>   =>

stupid['stjuːpɪd] a.愚蠢的,笨的     =>   =>

style [staɪl] n.风格,格调;文体;作风;种类,类型;流行式样;款式     =>   =>

subject['sʌbdʒekt;'sʌbdʒɪkt] a.隶属的;受支配的;易受…的;在…条件下 vt.使隶属;使服从;使受到n.题目;主题;学科;主语;主体     =>   =>

subjective[səb'dʒektɪv] a.(思想、感情等)主观的;     =>   =>

substitute['sʌbstɪtjuːt] vt.&vi.代替,替换,代用     =>   =>

succeed [sək'siːd]vi.成功;继承,继任;继续     =>   =>

success [sək'ses] n.成功;成功者     =>   =>

successful[sək'sesfʊl;-f(ə)l] a.成功的,有成就的     =>   =>

such[sʌtʃ] ad.那么 pron.(泛指)人,事物 a.这样的,那样的     =>   =>

sudden['sʌd(ə)n] a.突然的     =>   =>

suddenly['sʌd(ə)nlɪ] ad.意外地;忽然;冷不防     =>   =>

suffer['sʌfə] vi.受苦,遭受     =>   =>

suffering ['sʌf(ə)rɪŋ] n.痛苦,苦难     =>   =>

sugar['ʃʊgə] n.糖     =>   =>

suggest[sə'dʒest] vt.建议,提议     =>   =>

suggestion [sə'dʒestʃ(ə)n]n.建议     =>   =>

suit [suːt]vt.适合 n.一套(衣服)     =>   =>

suitable ['suːtəb(ə)l]a.合适的,适宜的     =>   =>

suitcase['suːtkeɪs] n.(旅行用)小提箱,衣箱     =>   =>

summary['sʌm(ə)rɪ] n.摘要,概要     =>   =>

summer['sʌmə] n.夏天,夏季     =>   =>

sun[sʌn] n.太阳,阳光     =>   =>

sunburnt/sunburned a.['sʌnbɜːnt] 晒黑的     =>   =>

Sunday['sʌndei] n.星期日     =>   =>

sunlight ['sʌnlaɪt]n.日光,阳光     =>   =>

sunny['sʌnɪ] a.晴朗的;阳光充足的     =>   =>

sunset['sʌnset] n.日落(时分)     =>   =>

sunshine['sʌnʃaɪn] n.阳光     =>   =>

super['suːpə;'sjuː-] a.极好的;超级的     =>   =>

superior [suː'pɪərɪə;sjuː-]a.(级别、地位)较高的;(品质、程度)优良的,优秀的;有优越感的,高傲的 n.上级,长官,上司     =>   =>

supermarket ['suːpəmɑːkɪt;'sjuː-]n.超级市场     =>   =>

supper['sʌpə] n.晚餐,晚饭     =>   =>

have supper 吃晚餐     =>   =>

supply [sə'plaɪ]vt.& n.供给,供应     =>   =>

support [sə'pɔːt]vt.& n.支持,赞助     =>   =>

suppose[sə'pəʊz] vt.猜想,假定,料想     =>   =>

sure [ʃɔː;ʃʊə] a.确信,肯定 ad.(口语)的确,一定,当然     =>   =>

be sure to do sth.  一定要做某事     =>   =>

make sure把事情弄清楚,核实或查明某事物;设法确保出现某事     =>   =>

surface['sɜːfɪs] n.表面     =>   =>

surgeon ['sɜːdʒ(ə)n]n.外科医生     =>   =>

surprise [sə'praɪz]vt.使惊奇,使诧异 n.惊奇,诧异     =>   =>

in surprise 惊奇地     =>   =>

surround[sə'raʊnd] vt.围绕;包围     =>   =>

surrounding [sə'raʊndɪŋ]a&n.. 周围的;环境     =>   =>

survival [sə'vaɪv(ə)l]n.幸存,生存;残存的人[物];遗物;遗风     =>   =>

suspect[sə'spekt] n&v.犯罪嫌疑人;怀疑     =>   =>

swallow 'swɒləʊ]vt.吞下;咽下     =>   =>

swear [sweə]vi.诅咒;咒骂vt.&vi.(使某人)就…宣誓     =>   =>

sweat[swet] n.汗水;v.出汗     =>   =>

sweater['swetə] n.厚运动衫,毛衣      =>   =>

sweep(swept,swept)[swiːp] v.扫除,扫     =>   =>

sweet[swiːt] n.甜食;蜜饯;甜点;糖果;芳香 a.甜的;新鲜的;可爱的;亲切的     =>   =>

swift[swɪft]a.快的,迅速的     =>   =>

swim[swɪm] (swam,swum) vi.游泳,游     =>   =>

swing[swɪŋ] vt.挥舞,摆动 n.秋千     =>   =>

sword [sɔːd]n.剑,刀     =>   =>

symbol ['sɪmb(ə)l] n.象征,标志;符号,记号     =>   =>

sympathy ['sɪmpəθɪ] n.同情(心);同情;(感情上的)支持     =>   =>

symptom['sɪm(p)təm] n.症状     =>   =>

system['sɪstəm] n.体系;系统;方法;身体     =>   =>

T

table ['teɪb(ə)l]n.桌子,表格     =>   =>

table tennis n.乒乓球     =>   =>

tail [teɪl]n.(动物的)尾巴     =>   =>

tailor ['teɪlə]n.裁缝     =>   =>

take [teɪk] (took,taken) vt.拿;拿走;做;服用;乘坐;花费     =>   =>

take a walk 散步     =>   =>

take away拿开,拿走;减去〈非正〉使大吃一惊     =>   =>

 tale[teɪl] n.故事,传说     =>   =>

talk[tɔːk] n.& v.谈话,讲话,演讲;交谈     =>   =>

 talk about 讨论;考虑(做…)     =>   =>

talk of谈到;说到     =>   =>

tall [tɔːl]a.高的     =>   =>

tank[tæŋk] n.储水容器;坦克     =>   =>

tap [tæp]n. 龙头,阀门     =>   =>

tape [teɪp]n.磁带;录音带     =>   =>

target ['tɑːgɪt] n.(射击的)靶子;目标;(服务的)对象;(攻击的)对象vt.瞄准某物     =>   =>

task[tɑːsk] n.任务,工作     =>   =>

taste [teɪst]n.品尝,尝味;味道 vt.品尝     =>   =>

tasty ['teɪstɪ]a.味道好的     =>   =>

tax [tæks]n.税,税款     =>   =>

taxi['tæksɪ] n.出租汽车     =>   =>

taxpayer['tækspeɪə] n.纳税人;纳税的机构     =>   =>

tea[tiː] n.茶;茶叶      =>   =>

teach(taught,taught) [tiːtʃ] v.教书,教     =>   =>

teacher ['tiːtʃə]n.教师,教员     =>   =>

team[tiːm] n.队,组     =>   =>

teamwork ['tiːmwɜːk] n.合作,协同工作     =>   =>

tear[tɪə] n.眼泪 (tore,torn) v.扯破,撕开     =>   =>

technical ['teknɪk(ə)l] a.技术的,工艺的     =>   =>

technique[tek'niːk] n.技术;技巧,方法     =>   =>

technology[tek'nɒlədʒɪ] n.技术     =>   =>

teenager ['tiːneɪdʒə]n.(13~19岁的)青少年,十几岁的少年     =>   =>

telegram ['telɪgræm]n.电报     =>   =>

telegraph ['telɪgrɑːf] v.(拍) 电报     =>   =>

telescop['telɪskəʊp]e n.望远镜     =>   =>

television/TV ['telɪvɪʒ(ə)n;telɪ'vɪʒ(ə)n]n.电视;电视播放的节目     =>   =>

tell[tel] (told,told) vt.告诉;讲述;吩咐     =>   =>

temperature ['temp(ə)rətʃə]n.温度     =>   =>

temple ['temp(ə)l]n.庙宇,寺院     =>   =>

temporary['temp(ə)rərɪ] a.临时的,暂时的,短时间的     =>   =>

ten [tend] num. 十     =>   =>

tend vt.照料,照顾,伺候 vi.往,朝向;易于;倾向     =>   =>

tendency['tend(ə)nsɪ] n.倾向,趋势     =>   =>

tense [tens]a&v.心烦意乱的,紧张的 n.时态     =>   =>

tension n.紧张;张力,拉力     =>   =>

tent n.帐篷     =>   =>

term n.学期;术语;条款;项     =>   =>

terminal a.(火车,汽车,飞机的)终点站     =>   =>

terrible a.可怕的;糟糕的     =>   =>

terrify v.使恐惧,使害怕     =>   =>

terror n.恐怖;恐怖活动;引起恐怖的人[事];讨厌的人     =>   =>

test vt.& n.测试,考查,试验     =>   =>

text [tekst]n.文本,课文     =>   =>

than [ðæn;ð(ə)n]conj. 比;宁愿…而不愿 prep. 与…相比     =>   =>

thank [θæŋk]vt.感谢,致谢,道谢 n.(复)感谢,谢意     =>   =>

thankful ['θæŋkfʊl;-f(ə)l]a.感谢的,感激的     =>   =>

that [ðæt;ðət]a.& pron. 那,那个 conj. 那,那个(引导宾语从句等)ad.那么,那样     =>   =>

the art. 这(那)个,这(那)些(用于特定人或物,序数词,最高级,专有名词,世上独一 无二事物前)     =>   =>

theatre['θɪətə] (美theater) n.剧场,戏院     =>   =>

theft  n.盗窃案     =>   =>

their  pron.他(或她、它)们的     =>   =>

theirs  pron.他(或她、它)们的(名词性物主 代词)     =>   =>

them  pron.他/她/它们(宾格)     =>   =>

themselves  pron.他/她/它们自己     =>   =>

then ad.当时,那时;然后;那么(通常用于句首或句尾)     =>   =>

theory  n.理论     =>   =>

there int. 那!你瞧(表示引起注意) n.那里,那儿 ad.在那里,往那里;(作引导词)表存在     =>   =>

therefore  ad.因此,所以     =>   =>

these  a.& pron. 这些     =>   =>

they pron.他(她)们;它们;人们     =>   =>

thick  a.厚的     =>   =>

thief (复thieves) n.窃贼,小偷     =>   =>

thin  a.薄的;瘦的;稀的     =>   =>

thing  n.东西;(复)物品,用品;事情,事件     =>   =>

think(thought,thought) v.想;认为;考虑     =>   =>

think about 考虑…;记起     =>   =>

think of 想起;有…看法;考虑     =>   =>

thinking  n.思索;见解;想法     =>   =>

third  num. 第三     =>   =>

thirsty  a.渴     =>   =>

thirteen  num. 十三     =>   =>

thirty  num. 三十     =>   =>

this  a.& pron. 这,这个     =>   =>

thorough  a.彻底的;十足的;考虑周到的     =>   =>

those  a.& pron. 那些     =>   =>

though  conj. 虽然,可是     =>   =>

thought  n.思考,思想 ;念头     =>   =>

thousand  num. 千     =>   =>

thread  n.线     =>   =>

three  num. 三     =>   =>

thrill  n.颤抖,激动;v.激动,感到兴奋     =>   =>

throat  n.喉咙     =>   =>

through  prep. 穿(通)过;从始至终 ad.穿(通)过;自始至终,全部     =>   =>

throughout  prep. 遍及,贯穿      =>   =>

throw(threw,thrown) v.投,掷,扔     =>   =>

thunder  n.& v.雷声,打雷     =>   =>

Thursday ['θɜːzdeɪ;-dɪ]n.星期四     =>   =>

thus[ðʌs] ad.这样;因而     =>   =>

ticket['tɪkɪt] n.票;卷     =>   =>

tidy['taɪdɪ] a.整洁的,干净的 vt.弄整洁,弄干净     =>   =>

tie [taɪ]vt.(用绳,线)系,拴,扎 n.领带,绳子,结;关系     =>   =>

tiger['taɪgə] n.老虎     =>   =>

tight [taɪt]a.紧的     =>   =>

till[tɪl] conj.& prep. 直到,直到…为止     =>   =>

time[taɪm] n.时间;时期;钟点;次,回 vt.测定…的时间,记录…的时间     =>   =>

all the time 一直;向来;一向     =>   =>

at the same time 同时;但是;然而     =>   =>

from time to time 不时,偶尔,间或     =>   =>

have a good time 过得愉快     =>   =>

in time 迟早,最后;及时,不迟     =>   =>

on time 按时,准时     =>   =>

timetable['taɪmteɪb(ə)l] n.(火车、公共汽车等)时间表;(学校)课表     =>   =>

tin [tɪn]n.(英)罐头     =>   =>

tiny['taɪnɪ] a.极小的,微小的     =>   =>

tip[tɪp] n.& v. 顶端,尖端;告诫;提示 (给)小费     =>   =>

tire[taɪə] vi.使疲劳     =>   =>

tired[taɪəd] a.疲劳的,累的     =>   =>

tiresome['taɪəs(ə)m] a.令人厌倦的     =>   =>

title ['taɪt(ə)l]n.标题,题目     =>   =>

to [tə;before a vowel;tʊ;stressed;tuː]prep. (动词不定式符号,无词义);(表示接受动作的人或物)给;对,到;在…之 前     =>   =>

toast [təʊst]n.烤面包,吐司;干杯;祝酒词;接受敬酒的人vt.&vi.烤;向…祝酒,为…干杯     =>   =>

tobacco[tə'bækəʊ] n.烟草,烟叶     =>   =>

today [tə'deɪ]ad.& n.今天;现在,当前     =>   =>

together [tə'geðə]ad.一起,共同     =>   =>

toilet ['tɒɪlɪt]n.厕所     =>   =>

tolerate['tɒləreɪt] v.忍受,容忍     =>   =>

tomato [tə'mɑːtəʊ] n.西红柿,番茄     =>   =>

tomb [tuːm] n.坟墓     =>   =>

tomorrow [tə'mɒrəʊ]ad.& n. 明天     =>   =>

ton [tʌn] n.(重量单位)吨     =>   =>

tongue [tʌŋ]n.舌,舌头     =>   =>

tonight [tə'naɪt]ad.& n.今晚,今夜     =>   =>

too[tuː] ad.也,还;又;太,过分;很,非常     =>   =>

too…to太…以至于不能     =>   =>

tool [tuːl]n.工具,器具     =>   =>

tooth (复 teeth) n.牙齿 [tuːθ]     =>   =>

toothache['tuːθeɪk] n.牙痛     =>   =>

toothbrush['tuːθbrʌʃ] n.牙刷     =>   =>

toothpaste['tuːθpeɪst] n.牙膏     =>   =>

top[tɒp] n.顶部,(物体的)上面     =>   =>

on top of在…上边,在…上方;除…之外;接着     =>   =>

topic['tɒpɪk] n.题目,话题     =>   =>

tortoise ['tɔːtəs;-tɒɪz]n.乌龟     =>   =>

total ['təʊt(ə)l] a.总数的;总括的;完全的,全然的 n.合计,总计 v.合计为     =>   =>

touch[tʌtʃ] vt.触摸,接触     =>   =>

keep in touch with 与…保持联络     =>   =>

tough [tʌf]a.坚硬的;结实的;棘手的,难解的     =>   =>

tour[tʊə] n.参观,观光,旅行     =>   =>

tourism ['tʊərɪz(ə)m] n.旅游业;观光     =>   =>

tourist ['tʊərɪst] n.旅行者,观光者     =>   =>

toward[tə'wɔːd;twɔːd;tɔːd] (s) prep. 向,朝,对于     =>   =>

towel ['taʊəl] n.毛巾     =>   =>

tower ['taʊə] n.塔     =>   =>

town [taʊn] n.城镇,城     =>   =>

toy [tɒɪ]n.玩具,玩物     =>   =>

track[træk] n.轨道;田径     =>   =>

trade [treɪd]n.贸易 vt.用…进行交换     =>   =>

tradition [trə'dɪʃ(ə)n]n.传统;惯例     =>   =>

traditional[trə'dɪʃ(ə)n(ə)l] a.传统的,惯例的     =>   =>

traffic['træfɪk] n.交通,来往车辆     =>   =>

train [treɪn]n.火车 v.培训,训练     =>   =>

training ['treɪnɪŋ]n.培训     =>   =>

transform [træns'fɔːm;trɑːns-;-nz-]vt.&vi.改变     =>   =>

translate[træns'leɪt] vt.翻译     =>   =>

translation[træns'leʃən] n.翻译;译文     =>   =>

translator [træns'letɚ]n.翻译家,译者     =>   =>

transparent [træns'pærənt]a.透明的,显然的     =>   =>

transport [træn'spɔːt;trɑːn-]n.& vt.运输     =>   =>

trap[træp] n.陷阱 vt.使陷入困境     =>   =>

travel ['træv(ə)l]n.& vi. 旅行     =>   =>

traveler ['trævələ]n.旅行者     =>   =>

treasure['treʒə] n.金银财宝;财富     =>   =>

treat[triːt] vt.对待,看待     =>   =>

treatment['triːtm(ə)nt] n.治疗,疗法     =>   =>

tree [triː]n.树     =>   =>

tremble['tremb(ə)l] v.颤抖     =>   =>

trend [trend]n.趋势     =>   =>

trial['traɪəl] n.审判;试验;试用     =>   =>

triangle['traɪæŋg(ə)l] n.三角形     =>   =>

trick[trɪk] n.诡计,把戏     =>   =>

trip[trɪp] n.旅行,旅程 vi.轻快地行走[奔跑,跳舞 vt.&vi.绊倒     =>   =>

trouble['trʌb(ə)l] vt.使苦恼,使忧虑,使麻烦 n.问题,疾病,烦恼,麻烦     =>   =>

in trouble处于不幸中,在监禁中     =>   =>

trousers ['traʊzəz] n.裤子,长裤     =>   =>

truck[trʌk] n.卡车,运货车;车皮 v.装车;用货车运     =>   =>

true [truː]a.真的,真实的;忠诚的     =>   =>

come true实现,成真     =>   =>

truly ['truːlɪ]ad.真正地,真实地     =>   =>

trunk[trʌŋk] n.树干;象鼻;汽车车尾行李箱     =>   =>

trust[trʌst] n&vt.相信,信任,信赖     =>   =>

truth [truːθ] n.真理,事实,真相,实际情况     =>   =>

try[traɪ] v.试图,努力;审理;考验 n.尝试     =>   =>

try on试穿;耍花招,哄骗     =>   =>

try one’s best 尽力,努力     =>   =>

T-shirt['ti,ʃɝt] n.T恤衫     =>   =>

tube[tjuːb]n.管,软管;〈英〉地铁     =>   =>

Tuesday ['tjuːzdeɪ;-dɪ]n.星期二     =>   =>

tune[tjuːn] n.曲调;和谐;v.调整,使一致     =>   =>

turkey['tɜːkɪ] n.火鸡     =>   =>

turn [tɜːn] v.旋转,翻转,转变,转弯 n.轮流,(轮流的)顺序     =>   =>

turn into 变成;译成     =>   =>

turn off 关掉;拐弯;完成;解雇     =>   =>

turn on 打开;(使)感兴趣     =>   =>

turn over移交;仔细考虑;翻转     =>   =>

turn to 转向;翻书到;求助于     =>   =>

tutor['tjuːtə] n 导师;家庭教师,私人教师     =>   =>

twelfth[twelfθ] num. 第十二     =>   =>

twelve [twelv] num. 十二     =>   =>

twentieth['twentɪɪθ] num. 第二十     =>   =>

twenty ['twentɪ] num. 二十     =>   =>

twice[twaɪs] ad.两次;两倍     =>   =>

twist[twɪst] vt.转动;拧;歪曲;曲解 n.拧,旋转,扭转;弯曲,曲折处     =>   =>

two[tuː] num. 二     =>   =>

type[taɪp] vt.打字     =>   =>

typewriter ['taɪpraɪtə]n.打字机     =>   =>

typhoon[taɪ'fuːn] n.台风     =>   =>

typical['tɪpɪk(ə)l] a.典型的,有代表性的;特有的,独特的     =>   =>

typist['taɪpɪst] n.打字员     =>   =>

tyre ['taɪə] (美tire) n.轮胎     =>   =>

U

ugly['ʌglɪ] a.丑陋的;难看的     =>   =>

umbrella [ʌm'brelə] n.雨伞     =>   =>

unbearable[ʌn'beərəb(ə)l] a.难以忍受的;不能忍受的;经受不住的     =>   =>

unbelievable [ʌnbɪ'liːvəb(ə)l] a.不可相信的;站不住脚的;(由于太好或太糟而)令人难以置信的;非常惊人的     =>   =>

uncle['ʌŋk(ə)l] n.叔;伯;舅;姑夫;姨父     =>   =>

unconscious[ʌn'kɒnʃəs] a.失去知觉的;不知道的,未察觉的;无意识地做出或说出的n.<心>潜意识     =>   =>

under['ʌndə] ad.& prep. 在…下面,向…下面     =>   =>

underground[ʌndə'graʊnd] a.地下的 n.地铁     =>   =>

understand[ʌndə'stænd] (understood,understood) v.懂得;明白;理解     =>   =>

undertake [ʌndə'teɪk] vt.担任,承揽;保证;着手,开始     =>   =>

unfair[ʌn'feə] a.不公平的,不公正的     =>   =>

uniform['juːnɪfɔːm] n.制服     =>   =>

union['juːnjən;-ɪən] n.联合,联盟;工会     =>   =>

uniquejuː'niːk] a.独一无二的,仅有的,惟一的;异常的,特有的,少见的     =>   =>

unit ['juːnɪt] n.单元,单位     =>   =>

unite [juː'naɪt] v.联合,团结     =>   =>

united[jʊ'naɪtɪd] a.联合的,一致的,团结的;政体联合的     =>   =>

universal [juːnɪ'vɜːs(ə)l] a.全体的;广泛的,普遍的;在世界各地的,世界性的     =>   =>

universe n.['juːnɪvɜːs] 宇宙     =>   =>

university[juːnɪ'vɜːsɪtɪ] n.大学     =>   =>

unknown [ʌn'nəʊn]a.不知道的     =>   =>

unless[ʌn'les] conj. 如果不,除非     =>   =>

unrest [ʌn'rest]n.动荡的局面     =>   =>

until[ən'tɪl] prep.& conj. 直到…为止     =>   =>

not…until直到…才     =>   =>

unusual[ʌn'juːʒʊəl] a.不平常的,异常的     =>   =>

up [ʌp]ad.向上;在上方;起来;在…以上 a.上面的,向上的,上行的 n.上升;上坡;上行;繁荣 v.举起;拿起;提高 prep.向(高处);向(在)…上(面)游     =>   =>

update [ʌp'deɪt]v.升级,更新     =>   =>

upon[ə'pɒn] prep. 在…上面     =>   =>

upper ['ʌpə]a.较高的,较上的     =>   =>

upset [ʌp'set]a.心烦的,苦恼的     =>   =>

upstairs[ʌp'steəz] ad.在楼上,到楼上     =>   =>

upward(s) ['ʌpwəd]ad.向上;往上     =>   =>

urban['ɜːb(ə)n] a.都市的,城市的     =>   =>

urge['ɜːdʒ] vt.力劝;敦促;鼓励;极力主张;驱策,促使 n.强烈的愿望     =>   =>

urgent['ɜːdʒ(ə)nt] a.急迫的,紧要的;催促的     =>   =>

us[ʌs] pron.我们     =>   =>

use[juːz] n.& vt.利用,使用,应用     =>   =>

make use of 使用;利用     =>   =>

used [juːzd] a.用过的;旧的;二手的     =>   =>

be used to 习惯于     =>   =>

used to 过去常做     =>   =>

useful ['juːsfʊl;-f(ə)l] a.有用的,有益的     =>   =>

useless ['juːslɪs] a.无用的     =>   =>

user['juːzə] n.使用者;用户     =>   =>

usual['juːʒʊəl] a.通常的,平常的     =>   =>

as usual 像往常一样     =>   =>

usually ['juʒuəli]ad.通常,经常     =>   =>

 

V

vacant ['veɪk(ə)nt]a.空的,空缺的     =>   =>

vacation [və'keɪʃ(ə)n;veɪ-]n.假期,休假     =>   =>

vain [veɪn]n.自负的,徒劳的,无效的     =>   =>

valid ['vælɪd]a.正当的,有充分根据的,符合逻辑的;有效的;有法律效力的     =>   =>

valley['vælɪ] n.山谷,溪谷;流域     =>   =>

valuable['væljʊb(ə)l] a.值钱的,贵重的     =>   =>

value['væljuː] n.价值,益处 vt.估价;尊重     =>   =>

variety [və'raɪətɪ]n.种种,种类;多样化;变化     =>   =>

various ['veərɪəs] a.各种各样的,不同的     =>   =>

vase[vɑːz] n.(花)瓶;瓶饰     =>   =>

vast[vɑːst] a.巨大的,广阔的     =>   =>

vegetable['vedʒtəb(ə)l;'vedʒɪtə-] n.蔬菜;生活单调的人     =>   =>

vehicle ['viːɪk(ə)l]n.交通工具,车辆;传播媒介,手段     =>   =>

verb [vɜːb]n.动词     =>   =>

version['vɜːʃ(ə)n] n.(个人对事件的)描述,说法,看法;版本,形式;译本,剧本     =>   =>

very['verɪ] ad.很,非常 a.正是的     =>   =>

vest[vest] n.背心,内衣     =>   =>

vice[vaɪs] n.不道德行为,堕落;缺陷;弱点;恶习 prep. 代替,取代     =>   =>

victim ['vɪktɪm] n.受害人,牺牲品     =>   =>

victory ['vɪkt(ə)rɪ] n.胜利     =>   =>

view[vjuː] n.看法,见解;风景,景色     =>   =>

village ['vɪlɪdʒ] n.村庄,乡村     =>   =>

violence ['vaɪəl(ə)ns]n.暴力行为     =>   =>

violent ['vaɪəl(ə)nt]a.暴力的     =>   =>

violin [vaɪə'lɪn;'vaɪəlɪn]n.小提琴     =>   =>

virtue ['vɜːtjuː;-tʃuː]n.美德,正直的品行,德行     =>   =>

virus ['vaɪrəs] n.病毒     =>   =>

visa  n.签证     =>   =>

visit['vɪzɪt] n.& vt.参观,访问,拜访     =>   =>

visitor['vɪzɪtə] n.访问者,参观者     =>   =>

visual['vɪʒjʊəl;-zj-]a.视觉的,看得见的     =>   =>

vital['vaɪt(ə)l] a.极重要的,必不可少的;维持生命所必需的;生命的;有生气的     =>   =>

vivid['vɪvɪd] a.栩栩如生的,生动的     =>   =>

voice[vɒɪs] n.说话声;语态     =>   =>

volcano[vɒl'keɪnəʊ] n.火山     =>   =>

volleyball['vɒlɪbɔːl] n.排球     =>   =>

voluntary['vɒlənt(ə)rɪ] a.自愿的,志愿的;义务的     =>   =>

vote [vəʊt]vi.选举,投票     =>   =>

voyage['vɒɪɪdʒ] n.航行,旅行     =>   =>

 

W

wage [weɪdʒ]n.工资     =>   =>

wait[weɪt] vt.&vi.等候,等待     =>   =>

wait for等待,等候     =>   =>

waiter ['weɪtə]n.(男)侍者,(男)服务生     =>   =>

waiting-room候诊室,等待室     =>   =>

waitress['weɪtrɪs] n.(女)服务员,(女)侍应生 vi.做女服务员     =>   =>

wake [weɪk] (woke,woken) vt.&vi.醒,唤醒     =>   =>

walk [wɔːk]vt.&vi.步行,散步;n.步行     =>   =>

have a walk 散步     =>   =>

wall [wɔːl]n.墙,壁,围墙 vt.&vi.筑墙围住,用墙隔开     =>   =>

wander ['wɒndə]vt.&vi.漫游,徘徊 vi.迷失     =>   =>

want [wɒnt]vt.打算,希望;应该 vt.&vi.想,要,需要 n.缺乏,不足;需要的东西,想往的东西     =>   =>

war [wɔː]n.战争;战争期间;斗争,竞争vi.进行战斗;作战     =>   =>

warm[wɔːm] a.暖和的,热心的;暖调的vt.&vi.(使)变暖;被加热;暖和起来     =>   =>

warmth [wɔːmθ] n.温暖;热情,热烈     =>   =>

warn[wɔːn] vt.&vi.警告,提醒;告诫;预先通知,预告     =>   =>

wash[wɒʃ] vt.&vi.洗;洗涤;冲,拍打 vi.耐洗,经洗 n.洗;洗涤;要洗的衣物的数量     =>   =>

waste[weɪst] n.浪费;滥用;废料,废弃物;荒地 vt.&vi.浪费,徒劳;(使)损耗,(使)消瘦 vt.破坏,使荒芜a.废弃的;无用的;荒芜的     =>   =>

watch [wɒtʃ]vt.&vi.看,观察;守卫[保护],留心,注视 vt.注意,当心 n.看管,值班人员;表     =>   =>

water['wɔːtə] n.水;大片的水,(尤指)湖[河,海];(湖河等的)水域,(某国附近的)海域 vt.在…浇水[洒水];给…水喝;(尤指江河)流经并供水给(某地区) vi.流眼泪;流口水     =>   =>

watermelon ['wɔːtəmelən]n.西瓜     =>   =>

wave[weɪv] n.波,波浪,波涛;挥手,招手vi.飘扬,摇摆,起伏vt.&vi.挥动…示意,挥手(打招呼、问候等)     =>   =>

way[weɪ] n.路,道,街,径;方向;方法,方式,手段;习俗;作风;习惯;距离;附近,周围;某方面     =>   =>

by the way顺便地,附带说说     =>   =>

 on the way 在途中,接近     =>   =>

we[wiː] pron.我们     =>   =>

weak[wiːk] a.弱的;易毁坏的;无力气的;容易被击败的     =>   =>

weakness['wiːknɪs] n.虚弱,软弱;弱点,缺点;偏好,嗜好     =>   =>

wealth [welθ]n.财产;财富;大量,众多,丰富     =>   =>

wealthy ['welθɪ]a.富有的     =>   =>

wear[weə] (wore,worn) n.穿,戴;衣服;磨损,用坏;耐穿 vt.穿着,蓄,留;擦;呈现;磨成,因不断使用而造成;同意,接受 vt.&vi.磨损,变旧,穿旧;保持某种状态     =>   =>

weather['weðə] n.天气,气象 vt.&vi.晒干;风化 vt.平安渡过;挨过     =>   =>

website['wɛbsaɪt](环球网)的站点     =>   =>

wedding['wedɪŋ] n.婚礼     =>   =>

Wednesday ['wenzdeɪ;-dɪ]n.星期三     =>   =>

weed[wiːd] n.杂草vt.&vi.除杂     =>   =>

week[wiːk] n.一星期,周     =>   =>

weekday['wiːkdeɪ] n.平日,普通日,工作日     =>   =>

weekend[wiːk'end;'wiː-] n.周末     =>   =>

weekly['wiːklɪ] a.一周一次的[地],每周的[地] n.周刊;周报     =>   =>

weep [wiːp]n&v.哭泣     =>   =>

weigh [weɪ]vt.&vi.称…的重量 link v.重达vt.权衡;考虑     =>   =>

weight [weɪt]n.重量,分量;砝码,秤砣;重物;负荷,负担;重要性;严重性;影响力 vt.使…变重     =>   =>

welcome['welkəm] vt.欢迎,迎接;乐于接受;希望有a.受欢迎的;可喜的;来得正好的;被允许的;可随意取用的n.欢迎;迎接 int. 欢迎     =>   =>

welfare n.['welfeə]福利,幸福安宁     =>   =>

well(better,best) ad.[wel]好,对,满意地;友好地,和蔼地;彻底地,完全地;夸奖地,称赞地;有理由地,恰当地;很,相当a.健康的;

痊愈的;良好的;正常的;令人满意的int. (用于表示惊讶,疑虑,接受等) n.井,水井;泉;源泉vi.(液体)涌出;流出;涌流     =>   =>

as well 也,还有     =>   =>

as well as 也,又     =>   =>

well-known [,wel'nəʊn]a.出名的,众所周知的;熟悉的     =>   =>

west [west] n.西,西部,西方 a.在西方的;西部的;朝西的ad.向西,朝西     =>   =>

western ['west(ə)n]a.西方的,西部的;在西方的,在西部的     =>   =>

westward(s) a.'westwəd]向西行的     =>   =>

wet[wet] a.湿的,潮湿的;下雨的,多雨的     =>   =>

whale[weɪl] n.鲸,鲸鱼     =>   =>

what[wɒt] pron.(用以询问某人或某事物的词) 什么,多少;…的事物;adj.…的(事物或人) adv.(用于感叹句中) int.(用以表示不相信或惊奇)     =>   =>

whatever[wɒt'evə] pron.任何(事物),每样(事物)无论什么,不管什么a.任何,什么… ad.任何     =>   =>

wheat [wiːt]n.小麦     =>   =>

wheel [wiːl]n.轮子,车轮,机轮;方向盘,舵轮;旋转,旋转运动 vi.转动,旋转vt.推,拉(车)     =>   =>

when [wen]ad.什么时候;在那时,其时conj.在…时,当时;如果,要是;既然,考虑到 pron.什么时候;那时     =>   =>

whenever[wen'evə] conj.在任何时候;每当,每次 ad.(究竟)在什么时候,什么场合     =>   =>

where[weə] ad.在哪里,到哪里,在什么位置;在…(地方);到…(地方) conj . (在)…的地方     =>   =>

wherever [weər'evə]conj.无论什么地方;各处,处处ad.(究竟)在哪儿     =>   =>

whether['weðə] conj. 是否;不管…(还是…)     =>   =>

which[wɪtʃ] pron.哪一个,哪一些 a.哪一     =>   =>

whichever[wɪtʃ'evə] pron.…的那个人[事物] a.(究竟)哪个,哪些     =>   =>

while [waɪl]conj. 在…期间,当…的时候;与…同时;虽然,尽管;而,然而n.(一段)时间 vt.打发(时间)     =>   =>

after a while不久,过一会儿     =>   =>

in a short while不久     =>   =>

once in a while时不时,偶尔,间或     =>   =>

whisper ['wɪspə] vt.&vi.低声说,耳语,嘀咕vi.沙沙地响n.轻柔的飒飒(风)声;低语,耳语,私语;传闻,谣言     =>   =>

whistle['wɪs(ə)l] n.口哨,汽笛;v.吹口哨     =>   =>

white [waɪt] a.白色的,白的;脸色苍白的n.白色     =>   =>

who [huː;hʊ]pron.谁,什么人     =>   =>

whole [həʊl]a.齐全的,整体的,全部的;没有破碎的;完整的n.齐全,整体,全部     =>   =>

whom[huːm] pron.(who的宾格)谁     =>   =>

whose[huːz] pron.谁的;那个[些](人)的     =>   =>

why [waɪ]ad.为什么int. 呵唷,哎呀,嗨     =>   =>

wide [waɪd]a.宽的,宽阔的;范围大的,广泛的;ad.充分地,完全地     =>   =>

widespread['waɪdspred;-'spred] a.分布广的;普遍的     =>   =>

wife [waɪf]n.妻子     =>   =>

wild [waɪld]a.野生的,未驯化的;强烈的,狂暴的;狂热的,发怒的,疯狂的;对…狂热[着魔]的     =>   =>

wildlife['waɪl(d)laɪf] n.野生的鸟兽等     =>   =>

will [wɪl]aux.v.(表示简单将来式) 将,要,会;准备;(表示总是如此) 惯于,总是vt.用意志力驱使(某事发生);将(财产等)遗赠某人n.意志(力);决断,意图,决心;遗嘱     =>   =>

willing['wɪlɪŋ] a.愿意[乐于]的     =>   =>

win[wɪn] (won,won) vt.&vi.(在…中)获胜,战胜(对手) vt.获得… (通过努力等)赢得 n.(体育比赛中)胜利,赢     =>   =>

wind[wɪnd] n.风,气流;呼吸;vt.([wɪnd]winded/wound,winded/wound) 缠绕,卷;给…上发条 vt.&vi.迂回,蜿蜒     =>   =>

window ['wɪndəʊ]n.窗户;橱窗     =>   =>

windy['wɪndɪ] a.有风的;风大的     =>   =>

wine[waɪn] n.葡萄酒;(其他)果酒     =>   =>

wing[wɪŋ] n.翼,翅膀;派     =>   =>

winner['wɪnə]n. 获胜者     =>   =>

winter['wɪntə] n.冬,冬天,冬季     =>   =>

wipe[waɪp] vt.&vi.擦,拭,抹;擦去,拭去,抹去n.擦,拭,揩,抹     =>   =>

wire[waɪə] n.金属丝,金属线;电报 vt.&vi.拍电报;给…装金属线     =>   =>

wisdom['wɪzdəm] n.明智,智慧,正确的判断;知识,学问     =>   =>

wise[waɪz] a.聪明的,有才智的,明智的     =>   =>

wish[wɪʃ] vt.&vi.(正)希望;想要;但愿vt.祝愿 n.渴望,希望,盼望,愿望;许愿,祈祷,祈求     =>   =>

with[wɪð] prep. 和…在一起;具有     =>   =>

withdraw[wɪð'drɔː] vt.&vi.取[收]回;(使)撤退     =>   =>

within[wɪð'ɪn] prep. (表示位置)在…里面,在…内部;(表示时间)不超过;(表示距离)不超出;在范围[限度]内     =>   =>

without[wɪð'aʊt] prep. 无,没有;(表示位置)在外面;(表示伴随)在没有…的陪伴下,在不附带…的情况下     =>   =>

witness['wɪtnɪs] n.证人,目击者;v.见证,目击     =>   =>

wolf[wʊlf] (pl.wolves) n.狼,残忍贪婪的人     =>   =>

woman['wʊmən] (pl.成年女子,妇女     =>   =>

wonder ['wʌndə]vt.&vi.对…感到疑惑;想知道;问自己 n.惊奇,惊叹,惊异,惊诧;奇人,奇才;奇观,奇事     =>   =>

wonderful ['wʌndɚfl] a.极好的,精彩的,绝妙的     =>   =>

wood [wʊd]n.木,木头,木材;树林,林地     =>   =>

wooden['wʊd(ə)n] a.木制的,木头的;呆笨的     =>   =>

wool[wʊl] n.羊毛;毛线;毛织品     =>   =>

word [wɜːd]n.字;单词;话语,言语;消息;谣言;口令,命令诺言,保证     =>   =>

have a word with sb.和某人简单谈谈     =>   =>

in a word 总而言之     =>   =>

in other words 换句话说     =>   =>

work[wɜːk] vt.&vi.(使)工作;(使)运作,运转;(使)产生效果 n.工作,劳动,作业;著作,作品;工厂     =>   =>

at work 在工作中     =>   =>

work hard at 努力学习     =>   =>

work out 计算出;锻炼;耗尽     =>   =>

out of work 失业     =>   =>

worker['wɜːkə] n.工人;员工,研究者     =>   =>

world [wɜːld]n.世界;人间;领域     =>   =>

worldwide ['wɝldwaɪd]a.全世界的,世界范围的     =>   =>

worry['wʌrɪ] n.烦恼,忧虑vt.&vi.担心,为…发愁;(使)困扰,(使)烦恼     =>   =>

worry about 担忧,烦恼     =>   =>

worth [wɜːθ]a.值(多少钱),值得 n.价值     =>   =>

be worth (doing) 值得做     =>   =>

worthwhile [wɜːθ'waɪl] a.值得的,值钱的,有价值的     =>   =>

worthy['wɜːðɪ] a.值得做某事 ;可尊敬的     =>   =>

would [wʊd;wəd] aux.v.将;(表示习惯/行为/习俗)老是,总是;(表示设想/推测/可能性)也许,大概;(表示婉转的请求)请;(表示意愿)愿     =>   =>

wound [wuːnd] n.创伤;伤痕 vt.使受伤     =>   =>

wrestle ['res(ə)l]n&v.摔跤,搏斗     =>   =>

wrinkle ['rɪŋk(ə)l]n.皱纹     =>   =>

write[raɪt] (wrote,written) v.写;写信     =>   =>

write down 记下;视为;贬低     =>   =>

write to 写给某人     =>   =>

wrong [rɒŋ]a.不道德的,不正当的,不义的;错误的;有故障 n.罪过,过失     =>   =>

 

X

 

X-ray['eks'reɪ] n.X射线;X光     =>   =>

 

Y

yard [jɑːd]n.码;院子;场地     =>   =>

yawn [jɔːn]n.哈欠;裂口vt.张开;打著呵欠说     =>   =>

year[jɪə;jɜː] n.年     =>   =>

yell [jel] vt.喊叫着说    =>   =>

yellow['jeləʊ] a.黄色的     =>   =>

yes[jes] ad.是,好,同意     =>   =>

yesterday ['jestədeɪ;-dɪ]n.& ad.昨天     =>   =>

yet [jet]ad.尚,还,仍然     =>   =>

you[juː] pron.你;你们     =>   =>

young [jʌŋ] a.年轻的     =>   =>

your [jʊr]pron.你的;你们的     =>   =>

yours[jʊəz] pron.你的;你们的(名词性物主代词)     =>   =>

yourself [jɔr'sɛlf] pron.你自己     =>   =>

yourselves[jɔː'selvz] pron.你们自己     =>   =>

youth[juːθ] n.青春;青年     =>   =>

 

Z

zebra ['zebrə;'ziːbrə] n.斑马     =>   =>

zero ['zɪərəʊ]n.& num. 零;零度;零点     =>   =>

zip[zɪp] n.拉链;v.拉开或拉上     =>   =>

zone[zəʊn] n.区域;范围     =>   =>

zoo[zu:]n.动物园     =>   =>